Publicerad 28 januari 2021

Patientkontrakt – ett stöd för nära vård och ökad delaktighet

Region Jönköpings län har i flera år arbetat med Patientkontrakt inom olika verksamheter. Utgångspunkten har varit att utvärdera verksamheten utifrån ett Patientkontraktsperspektiv och ta fram åtgärder. Målet är att förbättra delaktigheten, patientsäkerheten och kvaliteten i vården.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Nära vård grundar sig i det personcentrerade förhållningssättet och ska främja ett partnerskap mellan patienten/brukaren och vården. I det arbetet är Patientkontakt ett viktigt stöd. I hela landet pågår ett arbete med att på olika sätt införa Patientkontrakt. SKR stödjer regionernas arbete med att utveckla och införa Patientkontrakt.

Genomförande

2018 tillsatte Region Jönköpings län en utvecklingsledare med ansvar för Patientkontrakt. En nulägesanalys 2018 genomfördes där verksamheterna fick berätta hur de arbetade med patienterna. Exempelvis inom psykiatrin hade man redan en överenskommelse med patienter, de hade kontaktsjuksköterska och dokumenterade samtalen. Det som saknades var att se till att det blev systematiskt och för varje patient i varje vårdmöte.

Patientkontrakt och SIP

Ett annat arbete genomfördes inom SIP, Sammanhållen Individuell Plan. Inom arbetet med Patientkontrakt värderades 200 SIP:ar utifrån SKR:s skattningssystem för hur väl de uppfyller kraven och fann en variation på mellan 0,17-1,0 (några enstaka nådde upp till alla krav i skattningsssystemet).

‑ Vi var inte så bra men frågan var om vi hade förutsättningar och göra rätt. Vi startade ett arbete med att förtydliga och förbättra mallen för SIP-arbetet både i kommun och region, inom verksamheter för barn/unga, äldre och inom psykiatrin, berättar Magdalena Fritzon, utvecklingsledare Region Jönköpings län.

En aktivitet för att förbättra SIP:arna var en utbildning för länets alla vårdsamordnare, den fasta vårdkontakten vid utskrivning som upprättar SIP:ar för äldre. I utbildningen fick de simulera och göra SIPar i mallen samt utvärdera och granska dem. Variationen minskade till 0,56-1,0 efter utbildningen. De fortsätter göra SIP-granskningar för att upprätthålla kvaliteten.

Andra exempel

  • Min vårdplan cancer – en föregångare till Patientkontrakt. I den planen fanns ingen överenskommelse, detta görs nu tydligare. Får man min vårdplan cancer så har man ett Patientkontrakt.
  • Rehabplaner – där har en överenskommelse införts.
  • Habilitering – granskade journaler, innan var det tydligt vad personalen skulle göra men inte patienten. Arbetet pågår.

Från maj 2019 – maj 2020 genomfördes storskalig spridning med stöd av genombrottsmetoden för att införa Patientkontrakt i alla enheter. Upplägget var fyra lärande seminarier och uppgifter mellan träffarna. 90 chefer ingick i projektet och många hade redan kommit igång. Andra knöt kontakt och gjorde förbättringsprojekt ihop.

Generellt har man i Region Jönköpings län under de senaste åren infört överenskommelse i över 80 journalmallar för att kunna följa arbetet.

‑ Poängen är att vi inte kunde vänta på en sammanhållen journalföring utan gå in i det vi har, för oss har det varit viktigt att få in det i arbetssätten som redan finns. Vi har tagit kliv men har förstås arbete kvar att göra. Kulturförändringen – att fråga patienten vad som är viktigt – är inte riktigt på plats än men det är en början, det behövs utbildning i hur man gör en överenskommelse, säger Magdalena Fritzon.

Exempel från pandemiåret 2020

Krisberedskap

I mars 2020 kallades alla vårdsamordnare från vårdcentralerna till ett extra nätverksmöte. De tittade på vilka personer som låg i riskzon för att bli inlagda och alla vårdcentraler fick i uppdrag att titta på sina egna patienter. De följde upp alla med samtal till hemsjukvård och distriktsläkare och säkerställde att de hade Patientkontrakt med en checklista för att få kontroll på vilka behov som fanns.

Uppföljning

I april följde vi upp detta, 97 procent fortsatte arbeta med denna lista även efter det akuta läget. Patientkontrakt blev ett tydligt verktyg som hjälpte oss att få kontroll och följa upp, säger Magdalena Fritzon.

Det här har arbetet lett fram till

  • Mer systematiskt arbete med bättre kvalitet på SIP:ar, vårdplaner, överenskommelser, fast vårdkontakt och så vidare.
  • Fast vårdkontakt – i november 2020 hade 19 000 fast vårdkontakt, särskilt utvecklat inom primärvården.
  • Allt fler verksamheter arbetar med Patientkontrakt i och med att de kan följa överenskommelserna i de olika verksamheterna. Nästa del i i arbetet är att granska kvaliteten.

De viktigaste slutsatserna

Ledningsgrupp och politik är helt eniga att Patientkontrakt ska införas, det är inskrivet i budget med en flerårsplan och som ett prioriterat område. De kopplar ihop Patientkontrakt med Patientsäkerhetsarbetet och omställning till Nära vård. Region Jönköpings län har ett team med personer som är kunniga inom design, vårdtjänster, e-hälsa och representanter från olika verksamheter, till exempel rehabilitering, vårdplan cancer samt patientrepresentation som driver utvecklingen framåt.

Fördjupning

Mer information om Patientkontrakt och införandestöd finns på skr.se.

Patientkontrakt

Införandestöd patientkontrakt

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Nära vård, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun, Region
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel