Publicerad 11 mars 2022

Passion för livet främjar ett friskt åldrande

Skellefteå kommun arbetar för att regionens seniorer ska kunna bibehålla sin livskvalitet och leva ett gott liv – hela livet. Livscoacher, handledare i konceptet Passion för livet, utbildas och arrangerar sedan mötesplatser där deltagare får träffas och umgås. En gemenskap där seniorerna tillsammans stärker vilja och förmåga att skapa sig ett hälsosamt liv.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Skellefteå kommuns socialnämnd arbetar enligt visionen "Jag vill kunna klara mig själv och leva livet bäst möjligt". Passion för livet är ett koncept som passar väl in i visionen då den syftar till att förstärka upplevd livskvalitet under åldrandet genom att främja egenmakt och tilltro till egna resurser.

Kommunens mål för satsningen är att uppnå en kulturförändring där seniorerna själva börjar fundera över, och påverka, sin egen hälsa. Med ökad livskvalitet och upplevt välbefinnande kan behov av vård och omsorg skjutas framåt i tiden – i bästa fall flera år.

Livscoacher - från ord till handling

Med hjälp av olika verktyg, och under handledning av utbildade livscoacher, tränas deltagarna i att gå från ord till handling. Det gör att deltagarna kan göra justeringar i sitt liv för att öka sin upplevda hälsa och livskvalitet. På mötesplatserna som kallas Livscaféerna,träffas individer med olika livserfarenheter inom ramen för goda hälsosamtal. Sammantaget bidrar konceptet till att var och en kan känna trygghet i att själv kunna påverka och hantera olika livssituationer.

Genomförande

Skellefteå kommun arbetar tvärsektoriellt med konceptet och samarbetar med de lokala studieförbunden när livscoacher utbildas. Livscoacher som ofta själva är seniorer, samlar sedan deltagare en gång i månaden på kostnadsfria Livscaféer utifrån konceptet Passion för livet. Grupperna kan organiseras som studiecirklar inom ramen för pensionärsföreningar, bostadsrättsföreningar eller andra föreningar. En förening kan även erhålla bidrag från kommunen för sin satsning under förutsättning att mötesplatserna erbjuds inom ramen för Passion för livet och med korrekt utbildade livscoacher.

På Livscaféerna träffas seniorgrupperna som under ledning av livscoacherna samtalar kring olika givande hälsoteman. Det sociala sammanhanget inspirerar till insikter om hur små justeringar eller förändringar i vardagen kan göra stor skillnad i livskvalitet, främja en hälsosam livsstil och skapa en tryggare boendemiljö.

Passion för livet riktar fokus mot fem områden som WHO lyft fram som viktiga faktorer för god hälsa och livskvalitet. Forskning visar även att dessa fokusområden har en direkt påverkan på hälsa, välbefinnande och livskvalitet:

 1. egenmakt
 2. sociala nätverk
 3. regelbunden fysisk aktivitet
 4. bra matvanor
 5. ett säkert boende

Frågeställningarna för samtalsteman kan sedan utvecklas och varieras utifrån gruppernas olika hälsobehov, exempelvis:

 • ett naturligt åldrande
 • att förebygga fallskador
 • läkemedel för äldre

Skellefteå kommun framhåller tre framgångsfaktorer för att lyckas med förändringar:

 1. Överenskommen gemensam målbild för kommun och region
 2. Goda samarbeten på tvärs över sektorer samt med samarbetspartners såsom studieförbund och pensionärsföreningar
 3. Att ha kul - det driver engagemang och resultat

Det här har arbetet lett fram till

I Skellefteå finns det idag cirka 120 livscoacher och flera hundra Livscaféer som hittills haft nära 3000 deltagande seniorer. Utvärderingar som gjorts av de livscoacher som handlett grupperna visar ett övervägande positivt resultat. Seniorerna som deltagit har uttryckt uppskattning av att vara i ett socialt sammanhang och få tillfälle att träffa nya vänner. Att dela erfarenheter har bidragit till ny kunskap som stärker självkänsla och egenmakt. En social gemenskap som ger kraft och inspiration att göra såväl bestående livsstilsförändringar som små justeringar och förbättringar för en tryggare och säkrare vardagsmiljö.

De viktigaste slutsatserna

För ett hälsofrämjande, friskt åldrande är det betydelsefullt att kunna påverka sin tillvaro och sin livssituation. Livscaféerna skapar rum och sammanhang för gemenskap och glädje tillsammans med nya vänner. Intressanta samtalsteman kring olika hälsofrågor bidrar till engagemang, kunskapsutbyte och ökad kunskap. Reflektion och perspektivvidgning genom dialogerna gynnar upplevelser av en meningsfull och tryggare vardag. Samvaron på mötesplatserna främjar seniorernas egenmakt och tilltro till de egna resurserna. Det skapar också motivation och kraft att ta ansvar och kvalitetssäkra sina egna liv.

Kontaktperson

Ejja Häman Aktell
Vård och omsorgschef, Skellefteå kommun
ejja.haman.aktell@skelleftea.se

Maria Pahlberg
Anhörigkonsult och verksamhetsutvecklare Vård och omsorg, Skellefteå kommun
maria.pahlberg@skelleftea.se

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård, Psykisk hälsa, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående (2021)
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel