Publicerad 7 februari 2023

Ny rutin vid övergång från introduktionsprogram till vuxenutbildningen i Lidköping

I Lidköping har gymnasieskolan och vuxenutbildningen tillsammans arbetat fram en ny rutin vid övergångar från introduktionsprogram till vuxenutbildning. Syftet är att göra övergången så sömlös och effektiv som möjligt.

Kort sammanfattning

Rutinen har förtydligat när och hur övergången från introduktionsprogram till vuxenutbildning ska ske samt vem/vilka som ansvarar för de olika aktiviteterna. Detta har utjämnat de organisatoriska mellanrummen som tidigare fanns och resulterat i att övergångarna nu blivit mer sömlösa och bättre för eleverna.

Framgångsfaktorer i arbetet med rutinen:

  • Varje aktivitet har en/några få ansvariga (professionsbundet).
  • Årshjul som tydliggör när på året respektive aktivitet genomförs.

Positiva bieffekter:

  • Öppnat upp för mer samverkan mellan introduktionsprogrammen och vuxenutbildningen.
  • Större förståelse för varandras verksamheter.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

På introduktionsprogrammen läggs mycket arbete på övergångar och hur dessa kan utarbetas för att överbrygga organisatoriska mellanrum. I samband med att Lidköping gick med i IMprove-projektet framkom att övergångarna mellan introduktionsprogram och vuxenutbildning behövde utvecklas. Detta blev extra tydligt då det vid tidpunkten var många elever inskrivna på språkintroduktion (IMS).

En ny rutin arbetades fram i syfte att göra övergången från introduktionsprogram till vuxenutbildningen så sömlöst och smidigt som möjligt för eleverna. Rutinen sträcker sig över ett helt läsår. Berörda elever är alla elever på introduktionsprogrammen som utifrån sin individuella studieplan (ISP) kan antas gå sista året på gymnasiet.

Genomförande

Framtagande av den nya rutinen skedde med personal från båda verksamheterna. Utvärdering av rutinen sker årligen enligt framtaget årshjul, se bild.

Årshjul som beskriver hur den nya rutinen utvärderas under året.Förstora bilden

Klicka på bilden för att få se en förstorad version.

Det här har arbetet lett fram till

Resultatet av arbetet är att det nu finns en ny ändamålsenlig rutin för övergången från introduktionsprogram till vuxenutbildning. Den överbryggar de organisatoriska mellanrummen som tidigare fanns.

De viktigaste slutsatserna

Viktigt är att båda berörda enheter varit delaktiga i arbetet med att arbeta fram den nya rutinen.

Arbetet har underlättats av att de haft en särskild arbetsgrupp som säkerställt att arbetet fortlöpt och nått målet inom utsatt tid, det vill säga att en rutin blivit framtagen och implementerats. För att rutinen ska institutionaliseras kommer årshjulet, där varje aktivitet har en/några få ansvariga, vara viktig.

Kontaktperson

Daniel Ekman
Rektor introduktionsprogrammen
De la Gardiegymnasiet LidköpingDaniel.Ekman@edu.lidkoping.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Gymnasieskola, Vuxenutbildning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Projekttid 2019-2022 men fortsatt pågående utvecklingsarbete.
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Integration, Skola

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel