Publicerad 23 februari 2022

Modell för brukarundersökningar inom IFO på Gotland

Genom ett strukturerat arbete med brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorgens olika områden, lyckades Region Gotland 2021 mer än fördubbla antalet brukare som svarade på enkäten. Därmed får regionen ökad kunskap om hur brukare upplever kvaliteten i stödet, och ett större kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling.

Kort sammanfattning

Sveriges Kommuner och Region genomför sedan 2015 årligen nationella brukarundersökningar. Gotland har deltagit i dessa sedan 2016 med skiftande resultat och varierat deltagande från brukare.

Målet för 2021 var att öka antalet brukare som deltar i undersökningen. Resultatet visar att antalet brukare som har deltagit i undersökningarna mer än fördubblats och främst bland vårdnadshavare för barn och ungdomar 0-18 år och ungdomar 13 år och äldre, där svarsfrekvenserna ligger mellan 62 och 69 procent. Ett annat resultat är också att intresset från chefer och medarbetare för undersökningarna har ökat. Modellen för genomförande kommer att användas även för kommande brukarundersökningar.

Bakgrund– utgångspunkt, syfte, mål

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört nationella brukarundersökningar sedan 2015. Gotland har deltagit i nationella brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorgen sedan 2016. Region Gotland har 61000 invånare. Inom hela individ- och familjeomsorgen arbetar ca 200 medarbetare.

Målgruppen för undersökningen inom individ- och familjeomsorgen består av fyra verksamhetsområden/målgrupper:

 • Social barn och ungdomsvård: vårdnadshavare för barn och ungdomar 0-18 år
 • Social barn och ungdomsvård: ungdomar 13 år och äldre
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård

SKR tillhandahåller enkäter och en undersökningstjänst och erbjuder stöd för genomförandet samt för sammanställning och publicering av resultatet. Undersökningen inom individ- och familjeomsorgen genomförs i samband med besök eller möte med socialtjänsten.

Resultatet för Gotland har sedan starten 2016 varit skiftande med lågt deltagande och resultatet har inte bedömts utgöra ett kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. Under 2021 skapades en struktur för arbetet i syfte att öka antalet brukare i undersökningen för att få ett resultat som kan utgöra kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. Målet har också varit att öka chefers och medarbetares intresse och engagemang för undersökningen.

Genomförande

Beslutet att delta i nationella brukarundersökningar är förankrat hos socialdirektör och avdelningschef för individ- och familjeomsorgen. Under 2021 förtydligades beslutet om att delta i undersökningen inom individ- och familjeomsorgen. Enhetschefer fick i uppdrag att utse en ”ambassadör” från varje verksamhetsområde, en medarbetare med särskild uppgift i genomförandet av undersökningarna i syfte att vara direkt stöd till övriga medarbetare inom sitt verksamhetsområde.

Huvudkontaktperson (utvecklingsledare, centralt placerad) samt kontaktperson (verksamhetsutvecklare inom IFO) utsågs med ansvar för övergripande samordning och planering samt stöd till ambassadörer. Kontaktpersonerna har bistått ambassadörer med stöd och vid behov kontaktat SKR och undersökningsföretaget Enkätfabriken för kompletterande information. Ambassadörerna har försetts med material för att kunna informera övriga medarbetare på exempelvis arbetsplatsträffar.

Undersökningen genomfördes under perioden 15 september – 24 oktober 2021. I första hand har undersökningen genomförts digitalt med den undersökningstjänst som levereras från Enkätfabriken. Pappersenkäter har också använts och ansvaret för att då registrera svaren har vilat på huvudkontaktpersonen. Verksamheterna har försetts med svarskuvert.

Inför och under tiden som undersökningen genomfördes samlades kontaktpersoner och ambassadörer för fortlöpande information och stöd. I den mån det funnits möjlighet har enhetschefer och ambassadörer deltagit på SKR:s uppstartsmöten och resultatseminarium.

Enhetschefer och ambassadörer har fortlöpande kunnat följa svarsfrekvensen för respektive område. För att öka engagemang för en hög svarsfrekvens utlystes en tävling med ett ”glasspris” mellan de olika verksamhetsområdena, vilket haft en positiv effekt. Resultatet för samtliga verksamhetsområden har sammanställts och överlämnats till respektive enhetschef som har att ta fram en plan för fortsatt arbete och återrapportera till avdelningschef. Planen ska innehålla hur resultatet återförs till medarbetare, tas om hand inom den egna enheten, på vilket sätt det utgör kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling samt hur resultatet återförs till brukare.

Det här har arbetet lett fram till

Antalet deltagare i brukarundersökningen har ökat och för 2021 redovisar Gotland en svarsfrekvens på 55 procent (totalt 162 svar), vilket är mer än en fördubbling av svar jämfört med 2020. Högst ökning både i antal deltagare och svarsfrekvens redovisas för vårdnadshavare (69 procent och 97 svar) och ungdomar 13 år och äldre (29 svar och 62 procent). Antalet deltagare och svarsfrekvens inom ekonomiskt bistånd och missbruks- och beroendevården är fortfarande lågt och arbetet med att öka svarsfrekvensen fortsätter där.

Engagemanget och intresset för undersökningen bland enhetschefer och medarbetare har ökat vilket är positivt.

De viktigaste slutsatserna

 • Förankring på ledningsnivå
 • Ambassadörer för varje verksamhetsområde
 • Huvudkontaktperson och kontaktperson med ansvar för kontakt med SKR och Enkätfabriken samt stöd till ambassadörer
 • Fortlöpande avstämning mellan kontaktpersoner och ambassadörer inför och under tiden för undersökningen
 • Tävling mellan verksamhetsområden och ett pris för högst svarsfrekvens
 • Fortlöpande följa svarsfrekvens
 • Erbjuda enhetschefer en sammanställning av resultat (PPT) som kan utgöra underlag för återföring till medarbetare
 • Erbjuda stöd med analyser av resultat
 • Enhetschefers ansvar för att ta fram en plan för återföring till medarbetare och brukare samt redovisa hur resultatet kan utgöra kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling, trots att antalet som svarat kanske inte håller för att kunna generalisera i alla delar.

Kontaktpersoner

Ia Lönngren

Utvecklingsledare socialförvaltningen Region Gotland

ia.lonngren@gotland.se

Informationsansvarig

 • Ia Lönngren
  Medlem

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Missbruk och beroende
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021-01-01 pågående
Verksamhetsområde
Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel