Publicerad 16 juni 2022

Lokala hälsoguider tillgängliggör hälsofrämjande information

I nordöstra Göteborg var det svårt att nå ut med hälsobudskap, främst på grund av språkbarriärer. En satsning på att utbilda Hälsoguider, hälsointresserade och flerspråkiga personer med lokal anknytning, har ökat kunskapen om hälsa och levnadsvanor bland områdets invånare.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Nordöstra Göteborg har ungefär 100 000 invånare som generellt sett är yngre och med lägre utbildnings- och inkomstnivå jämfört med Göteborg i stort. Befolkningsmängden i områdena ökar och invånarna uppvisar sämre hälsa och kortare livslängd än genomsnittet. Hälften är utrikes födda så på grund av språkbarriärer samt kulturella och individuella variationer av livsstil och levnadsvanor var det svårt att nå ut med hälsobudskap. Särskilt till unga personer samt till vuxna män. Kvinnors deltagande för screening avseende cellprovtagning och mammografi var lågt jämfört med övriga Göteborg, vilket visar på vikten av information om dessa preventiva insatser inom vården. Syftet med satsningen var att öka hälsoinformationens tillgänglighet samt minska klyftorna i hälsa inom Västra Götalandsregionen. Ett politiskt uppdrag lades till stadsdelsförvaltningen i Östra Göteborg 2013 om att dra i gång detta förebyggande hälsoprojekt.

Genom att modellera goda erfarenheter från internationella satsningar, valde projektet att utbilda ambassadörer, Hälsoguider. Nyckelpersoner ur lokalbefolkningen rekryterades med krav på att själva vara intresserade av hälsa, kunniga inom flera språk och därigenom ha både kompetens och benägenhet att sprida hälsobudskap. Dessa individer kan genom sin koppling till området skapa tillit, trygghet och förtroende i samtal och aktiviteter gentemot olika grupper i befolkningen.

Projektets syfte

Hälsoguiderna ska genom sin roll bidra till en ökad möjlighet för invånarna i områdena att ta del av hälsofrämjande information.

Vision

Hälsoguiderna ska bidra till jämlik hälsa i Göteborg.

Uppdraget är ett samarbete mellan Hälso- och sjukvårdsnämnden i Göteborg (50 %) och Socialförvaltningen Nordost (50 %). En styrgrupp bestående av folkhälsoansvarig, utvecklingsledare, enhetschefer och uppdragets samordnare ses två gånger/år. Den operativa arbetsgruppen ansvarar för resultaten och ses varje månad. Gruppen består av samordnaren, ansvariga från varje Hälsotek samt en representant från Angereds Närsjukhus. Gruppen lyfter även frågor som uppkommer i verksamheten tillbaka till styrgruppen. Uppdragets samordnare organiserar sedan det operativa arbetet och återkopplar till arbetsgruppen, samt arrangerar kurser, arvoderade uppdrag och föreläsningar. Samordnaren håller örat mot marken genom löpande kontakt med Hälsoguiderna.

Genomförande

Hälsoguidesuppdraget sker genom en samverkan mellan de redan etablerade så kallade Hälsoteken i Angered och Östra Göteborg samt Angereds närsjukhus som ingår i Västra Götalandsregionen. Hälsoteken erbjuder gratis aktiviteter, föreläsningar och sociala mötesplatser för daglediga invånare och utgör på många sätt en passande ramsättning för Hälsoguiderna.

Hälsoguiderna rekryteras via marknadsföring på Hälsoteken, och för att söka rekrytera personer från vissa grupper, med särskild språkkunskap eller ålder, kan rekrytering även ske genom lokala föreningar och SFI-klasser. Initialt kan intresserade individer gå en kortare introduktionskurs som omfattar 10 timmar. Om man efter detta blir mer intresserad kan man söka till Hälsoguidekursen som innebär ytterligare 20 timmars undervisning.

Hälsoguide-kursen

Kursen omfattar teman om levnadsvanor på grundläggande nivå som baseras på de behov som finns i området. Dessa kan således varieras samt växla över tid:

 • Fysisk aktivitet
 • Kost
 • Stress och återhämtning
 • Sömn
 • Tobak
 • Cellprovtagning och Mammografi

För att sedan kunna bemöta och hänvisa invånarna vidare utifrån individuella behov utbildas Hälsoguiderna även i:

 • lokalkännedom, för att kunna hänvisa till exempelvis Hälsotek, vårdcentraler, familjecentraler och ungdomsmottagningar
 • normer utifrån diskrimineringsgrunderna
 • "det goda samtalet", övningar i att kunna genomföra motiverande samtal för att åstadkomma livsstilsförändringar

Hälsoguidernas frivilliga uppdrag innefattar att uppmuntra till en hälsofrämjande livsstil och sprida kunskap ideellt inom de egna nätverken och på sociala medier. Samt att samla upp kommunicerade behov och idéer från invånarna tillbaka till organisationen via samordnaren. Därigenom kan undervisningen som sådan, och tillhörande stödjande material, justeras och utvecklas över tid.

Utifrån sina kunskaper inom levnadsvanor, och inom rollen som Hälsoguide, kan delar av arbetet även arvoderas. Externa aktörer och verksamheter i civilsamhället kan erbjuda uppdrag där Hälsoguidernas deltagande och ambassadörskap önskas. De får då ytterligare kompletterande undervisning och kunskap utifrån det hälsoområde som de ska företräda. Hälsoguider har exempelvis arvoderats för att delta i en informationsturné om Angereds Närsjukhus samt som stöd vid medborgardialoger.

På offentliga platser och föreningar har Hälsoguiderna informerat om mammografi för Regionalt Cancercentrum, samt pratat med deltagare på Westpride inom ramen för Hälsoteket. Under Corona-pandemin arvoderades även 24 Hälsoguider för att informera och motverka desinformation i sina nätverk och på sociala medier. Information om Covid-19 och vikten av att vaccinera sig förmedlades genom att delge invånarna korrekt information från Folkhälsomyndigheten på olika språk.

Hälsoguiderna rapporterar sina uppdrag digitalt, inom ramen för den metodik som Angereds Närsjukhus använder, den så kallade Helhetsmetodiken, för att kvalitetssäkra sitt folkhälsoarbete. De fyller i ett antal skattningar samt rapporterar de frågor, idéer och behov som fångas upp hos invånarna. (För mer information om metod, se: Helhetsmetodiken.se)

Det här har arbetet lett fram till

En utvärdering har genomförts i form av fokusgrupper med Hälsoguiderna, samtal med personer ur deras nätverk och lokala föreningar samt individuella intervjuer. Detta gav att undervisningskonceptet fungerar bra och att Hälsoguiderna verkligen når grupper i befolkningen som annars är svåra att nå med preventiva hälsobudskap och hälsofrämjande information. Invånare i områdena får enhetlig samhällsinformation på sitt eget modersmål från de utbildade Hälsoguiderna.

 • mer än 120 personer har genomfört introduktionskursen på 10 timmar
 • 82 Hälsoguider har utbildats i åldrarna 20–65+ år
 • tillsammans pratar Hälsoguiderna 25 olika språk och når på sätt många olika grupper
 • 30 Hälsoguider är fortsatt aktiva i uppdrag och vidareutbildningar.

En ökad hälsolitteracitet uppnås genom att Hälsoguiderna utifrån sin roll tillgängliggör kunskap, inspirerar och motiverar individer i sina nätverk avseende hälsosamma val och nyttiga livsstilsförändringar. Genom detta ökar människors upplevelse av hanterbarhet, förmåga att ta informerade beslut och ökning av upplevd egenmakt. Förändrade levnadsvanor har rapporterats för såväl Hälsoguiderna själva som för personer i deras nätverk.

Hälsoguidesuppdraget som startade i Stadsområde Nordost är numera integrerat i Göteborg Stad med ett 20-tal Hälsoguider även i Stadsdel Sydväst. Och Hälsoguider fortsätter efterfrågas av fler områden inom Göteborg.

De viktigaste slutsatserna

Efter utvärdering har de främsta framgångsfaktorerna visat sig vara:

 • Att invånarna får muntlig information på sitt eget modersmål bidrar till ökad hälsolitteracitet och minskar risken att desinformation ska spridas.
 • Att Hälsoguiderna är lokalt rekryterade personer med tydlig förankring i lokalsamhället bidrar till hög trovärdighet.
 • Genom att kunna erbjuda arvoderade uppdrag bibehålls och ökas incitament och engagemang att fortsätta sitt uppdrag som Hälsoguide.
 • En avgörande faktor för att hålla engagemanget vid liv över tid är att Hälsoguiderna har ett genuint intresse och en stark personlig drivkraft för hälso- och livsstilsrelaterade frågor.

Kontaktpersoner

Sofia Vingård
Samordnare Hälsoguidesuppdraget, Göteborgs Stad
sofia.vingard@socialnordost.goteborg.se

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Corona, covid-19, Folkhälsa, Jämställdhet, Nära vård, Vuxenutbildning
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2013 och pågående
Verksamhetsområde
Arbetsmarknad, Hälsa och sjukvård, Integration, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel