Publicerad 17 juni 2022

Kvalitetsregister för säker vård och tryggare omsorgspersonal

I Varbergs kommun arbetar den Preventiva enheten för patientnära och säker vård för alla individer som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Genom delaktighet, samverkan och kontinuerlig utveckling av arbetet med kvalitetsregister skapas förståelse för nyttan samt tydlighet och trygghet för alla berörda medarbetare ute i verksamheterna.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

I Varberg saknades tydlighet kring vilken betydelse ett kvalitetsregister kan ha för medborgarnas hälsa och välbefinnande. För att råda bot på det och för att gemensamt arbeta mot målet Säker vård, patientsäkerhet och att minska vårdskador, skapades Preventiva enheten i Varbergs kommun 2018. Enhetens uppdrag är att stötta förvaltningens verksamheter i den förebyggande vården med självständighet som mål, för att uppnå hållbara resultat över tid.

Den preventiva enheten består av sju personer organiserade inom:

 • Resursteam Demens, som utvecklar demensvården.
 • Demenssamordnare som arbetar preventivt hemma hos individer och samordnar insatser för dem.
 • Dietist som arbetar med vårdskadan Undernäring.
 • Utvecklingsledare som ansvarar för att utveckla arbetssätten avseende kvalitetsregister.

Behovet av att utveckla samarbetet mellan Hälso-och sjukvårdsavdelningen och Varbergs omsorg tydliggjordes. Möten hölls mellan ledningarna i dessa verksamheter tillsammans med Preventiva enheten. Preventiva nätverksträffar för enhetschefer startades för att öka kunskap och förståelse för det förebyggande arbete som kan ske genom nyttjande av kvalitetsregister. Utvecklingsledaren började samarbeta med kvalitetscontroller inom omsorgen. De satte upp ramar för uppdrag och ansvar, samt rutiner för uppföljning och återkoppling.

Det etablerades ett verksamhetsråd för kvalitetsregister med representanter från hälso- och sjukvårdsavdelningen, förvaltningsledningsstaben samt Preventiva enheten. Parterna kom fram till att det krävs en samverkan kring arbetet med kvalitetsregister för att säkra en väl fungerande vårdpreventiv process. Samverkan krävs också för god kvalitetsstyrning och möjlighet till uppföljning.

Samverkan med verksamheterna sker utifrån ledorden Teamet och Kunskap. Teamet, för att alla yrkesprofessioner behöver kroka arm och samarbeta runt patienterna och kunderna för att lyckas. Kunskap, för att när var och en upplever sig vara kompetent och ha relevant kunskap kan det omsättas i praxis. Allt arbete gentemot vårdtagare sker Personcentrerat. Det innebär att vårdtagaren är expert på sig själv och den yrkesperson som hen möter inom vård eller omsorg är expert utifrån sin profession. Individens värderingar, rätt till självbestämmande, autonomi och behov av delaktighet ska beaktas i all vård och omsorg. Det bidrar till ökad självkänsla och välbefinnande. Personcentrerad vård ger dessutom bättre resultat.

Vårdskador registreras i olika kvalitetsregistret såsom Senior Alert utifrån kategorierna munohälsa, fallskador, undernäring och trycksår samt utifrån demensvården i BPSD-registret (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens). För att möta ökade framtida vårdbehov behöver verksamheter arbeta betydligt mer preventivt och proaktivt och inte enbart behandla uppkomna skador eller sjukdomar. För att kunna arbeta med utveckling av förebyggande arbete efterfrågar verksamheterna tydliga rutiner samt beskrivningar av ansvar och roller. I nära dialog med medarbetarna startades ett omfattande utvecklingsarbete för att etablera riktlinjer och rutiner som skulle göra arbetet tydligare och tryggare. Om arbetsgrupperna är trygga smittar det även av sig på kunder och patienter.

Genomförande

Preventiva enheten utbildar administratörer för kvalitetsregistren. I enlighet med Varbergs kommuns ledord, delaktighet och hållbarhet präglas även samarbetet med verksamheterna av dessa ledstjärnor. En gemensam förståelse och intention med arbetet är viktigt för att arbetet med säker vård ska fungera i enlighet med den vårdpreventiva processen.

Den vårdpreventiva processen

 • identifiera personer i riskzonen för vårdskada
 • analysera orsaker till möjlig vårdskada, tillsammans i teamet
 • åtgärder för att undvika risker
 • uppföljning, utvärdering av resultat. Genomfördes rätt åtgärder?

Senior Alert-utbildningen reviderades för att fokusera på preventiva och proaktiva arbetssätt, som att kunna ligga steget före och bygga på friskfaktorer. De reviderade riktlinjerna ligger i linje med den vårdpreventiva processen. Riktlinjerna tydliggör ansvar och roller för samtliga funktioner som är involverade i arbetet. Sambandet mellan riskområdena förtydligades i utbildningen genom att representanter för enhetens funktioner medverkar på utbildningen. Dietisten utbildar kostombud och arbetsgrupper i mat, måltider och nutrition och personalgrupper handleds i den vårdpreventiva processen. Teamet följer upp arbetet samt uppmuntrar och stöttar verksamheternas arbetsgrupper att skapa struktur och rutiner i det dagliga arbetet.

Fyra fokusgrupper

Utifrån ledordet Teamet har hälso- och sjukvårdsavdelningen skapat fokusgrupper där legitimerad personal och omvårdnadspersonal med särskilt intresse i fokusområdet deltar. Idag finns fyra fokusgrupper: Demens, Sår, Palliativ vård samt Säker vård. Grupperna följer hur kommunen ligger till mot olika indikatorer för måluppfyllnad, och kan vid behov initiera olika utvecklingsprojekt för att komma till rätta med avvikelser mot målet. Fokusgruppen kan även utforma förslag på aktiviteter som krävs för att nå bättre resultat. Att medarbetarna själva tar dessa beslut och arbetar fram förslag på åtgärder, i dialog med omvårdnadspersonalen, skapar delaktighet och ökar möjligheterna för bestående förändringar. Genom de nästan omedelbara uppföljnings- och återkopplingsmöjligheter som kvalitetsregister erbjuder så skapas också incitament, motivation och drivkraft i verksamheterna att arbeta för att nå kvalitetsmålen för en säker vård.

Konceptet Ombud

Varbergs omsorg arbetar även med Teamet utifrån konceptet Ombud. Undersköterskor som ombud kan agera ögon och öron ute i verksamheten och snappa upp sådant som kan vara värdefullt att arbeta med som utvecklingsprojekt. Regelbundna nätverksträffar sker för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Preventiva enheten utbildar BPSD-administratörer och Senior Alert-ombud och anordnar nätverksträffar för dem. Nätverksgrupperna syftar till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte samt att stärka ombuden i sina roller. Träffarna resulterar i fler samarbeten och att medarbetare delar praktiska tips och idéer som fungerar i det vardagliga arbetet utanför nätverksträffarna. Ett nära samarbete mellan Senior Alert-ombuden och enhetscheferna ökar möjligheterna att berika verksamhetskulturen med förståelse för vikten av säkerhet.

Det här har arbetet lett fram till

Arbetet som Preventiva enheten bedriver ligger i linje med den handlingsplan som Socialstyrelsen släppte 2020, Agera för säker vård. Planen ger konkreta råd till kommuner och regioner hur man ska öka patientsäkerheten i sina verksamheter. Ett av målen för socialnämnden i Varberg 2020–2023 är att patientsäkerhet och trygghet ska öka för de individer som är vårdtagare inom kommunal hälso- och sjukvård. Och att den vårdpreventiva processen ska förtydligas. Genom denna bekräftelse och spridning blev den Preventiva avdelningens arbete än mer betydelsefullt, nu för hela förvaltningen.

En gång i månaden efterfrågar verksamhetscheferna i Varbergs omsorg täckningsgraden för respektive kvalitetsregister. Det vill säga hur många individer som finns registrerade. Resultatet visar att antal individer som finns med i registret under hela den vårdpreventiva processen har ökat. Det som återstår för den Preventiva enheten i Varberg, inom ramen för det preventiva arbetet med säker vård, är att finna sätt att även göra vårdtagarna delaktiga i utvecklingsarbetet framåt.

Den Preventiva enhetens lärdomar

 • Ju fler i arbetsgruppen som har kunskap om riskerna, desto tydligare blir det förebyggande arbetet i vardagen.
 • Tydlighet kring roller och ansvar, att själv kunna medverka aktivt och påverka arbetet, leder till en positiv upplevelse.
 • När Preventiva enheten finns tillgänglig, närvarande och i konstant dialog med utförarna kan enheten uppfatta möjligheter, ge stöd och skapa aktiviteter utifrån verksamheternas behov samt bidra till självständighet.

De viktigaste slutsatserna

Ett förebyggande arbete med stöd av kvalitetsregister skapar möjlighet att se resultat av
det gemensamma arbetet, både för att få glädjas och för att identifiera utvecklingsområden.

Det förebyggande arbetet blir meningsfullt för teamet som står närmast kunden[GU2] när de blir sedda och deras arbete uppskattas.

Att veta vad man vill, göra det tillsammans och att se resultat skapar en trygg riktning.

Framgångsfaktorer

 • Att målet är förankrat, betydelsefullt och engagerande för alla, på alla nivåer
 • Kunskap. Att samtliga, medarbetare, chefer och ledning, utgår från samma kunskapsnivå och delar samma förståelse för varför arbetet är viktigt.
 • Tydliga ramar kring uppdrag, roller och ansvar.
 • Tydliga rutiner som skapar struktur i arbetet.
 • Tydliga mötesforum för teamarbete och samarbete mellan professioner.
 • Att efterfråga och återkoppla resultat av förbättringsarbetet.
 • Personcentrerad vård och omsorg.

Fördjupning

Det finns en textad version av det webbsända studiebesöket från 7 april 2021. Helena Bergström, utvecklingsledare på Preventiva enheten och Ann Thomson Ahlbom, enhetschef för hemsjukvården berättar mer om arbetet med samverkan kring kvalitetsregister för patientnära och säker vård.

Webbsändt studiebesök 7 april 2021

Kontaktpersoner

Helena Bergström
Utvecklingsledare Preventiva enheten, Varbergs kommun
helena.bergstrom@varberg.se

Anna Thomson Ahlbom
Enhetschef för hemsjukvården, Varbergs kommun
ann.thomson.ahlbom@varberg.se

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård, Social hållbarhet, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel