Publicerad 17 juni 2022

Hälsocenter – fysisk aktivitet på recept för en hållbar livsstil

I Värnamo samverkar kommun och region med vårdcentralerna för att förebygga skador och sjukdomar genom fysisk aktivitet på recept. Satsningen har växt till ett hälsocenter som ska bidra till en friskare befolkning genom långsiktigt hållbara motionsnivåer och ökade kunskaper om kost, sömn och återhämtning.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Värnamo Hälsocenter startades som ett samverkansprojekt mellan Värnamo kommun och Region Jönköping genom vårdcentralerna i Värnamo 2016. Ett framgångsrikt FaR-samarbete (Fysisk aktivitet på Recept) existerade redan då mellan kommunen och vårdcentralerna. Detta ville kommunen utveckla för att även kunna arbeta preventivt och förebyggande med individer som befinner sig i riskzonen att drabbas av sämre hälsa, men som ännu inte drabbats. Därför utvecklades hälsocenter som ett treårigt projekt, samägt och samfinansierat av kommun och region till 50 procent var. Styrgruppen består av kommunens fritidschef, chefer på vårdcentraler samt verksamhetsansvarig för hälsocenter. Gruppen tar beslut om inriktning och omfattning av verksamheten.

Hälsocenter, med fyra anställda hälsocoacher, bedriver en hälsofrämjande verksamhet där individer ses som kunder och inte som patienter. Till skillnad från sjukvård där fokus är botande av sjukdomar ägnar sig medarbetarna i stället åt friskvård med aktiviteter som bygger på friskfaktorer. Uppdraget från styrgruppen är att hälsocenter ska vara ett preventivt hälsonav som stöttar invånarna till förändrad livsstil och hälsofrämjande levnadsvanor för bibehållen eller förbättrad hälsa. Invånarna får även tips och stöttning i att hitta aktiviteter i andra föreningar som skulle passa och upplevas roliga. Allt för att främja en långsiktigt hållbar aktivitetsnivå.

Målsättningar

FaR-samarbetet har som mål att deltagarna ska åstadkomma en varaktig, aktiv och hälsofrämjande livsstil. Det långsiktiga målet är att nå 80 procent av rekommenderad aktivitetsnivå om 150 minuter i veckan, nu ligger den på 76 procent.

Hälsocenter har som mål att deltagarna ska uppleva att de får hjälp med de utmaningar de söker sig till Hälsocenter för. Långsiktigt mål är att nå 80 procent måluppfyllnad för hälsobekymmer som blir avhjälpta.

Vid uppstarts-/etableringsfasen är målet över 70 procent.

Genomförande

Till Värnamo Hälsocenter kommer individer från 18 år via remiss från vårdcentral genom FaR (Fysisk aktivitet på Recept). Kunder kan även söka sig till hälsocenter direkt, utan remiss men på rekommendation från vårdcentralerna.

För samtliga kundgrupper genomförs initialt ett motiverande samtal där hälsocoach och kund tillsammans går igenom individens hälsoläge. Samtalet omfattar individens upplevelser avseende sömn, stress, kostvanor, fysisk aktivitetsnivå och eventuell förekomst av smärta samt tobaks- och alkoholvanor. Samtalet går ut på att kartlägga behov, hitta individens motivation samt tillsammans göra en plan med genomförbara mål.

FaR-programmet är till för de individer som upplever behov av att lindra smärta eller andra symtom som kan leda till sämre hälsa. Programmet ska vara skonsamt och upplevas ha en låg tröskel för att det ska vara lätt att komma igång med fysisk aktivitet. Hälsocenter har tillgång till en sport- och simhall där träningskort erbjuds till reducerat pris under programmet.

Hälsocoachernas roll handlar mycket om att skapa en trygg ram för deltagarna, i för många en ny miljö. Genom omsorg, planering och tydliga instruktioner underlättas steget till nya motionsrutiner. Träningen kan även individanpassas.

Inom FaR-programmet ingår:

 • Gruppträning inomhus.
 • Gruppträning vattengympa.
 • Utomhusträning.
 • Träning på motionscenter.

Under coronapandemin har träningen förlagts utomhus i större utsträckning samt genom individuella hemträningsprogram.

Hälsocoacherna håller enskilda coachsamtal med deltagarna i FaR-programmet. Samtalen följs upp efter tre månader och sedan efter sex månader i samband med att programmet avslutas. Under samtalen checkas det allmänna hälsotillståndet, hur eventuella symptom har förändrats under perioden, hur planeringen fungerar samt ifall något behöver justeras eller utvecklas. Under programmets gång hålls även en löpande dialog igång med deltagarna genom spontana samtal och korta avstämningar.

De kunder som söker sig till hälsocenter direkt, utan remiss, erbjuds friskvård och stöd inom områdena motion, mat, sömn och mental återhämtning. Även detta åtagande brukar sträcka sig över en period på sexmånader och kunden kan välja mellan att delta i individuella samtal eller gruppsamtal. Grupper om 5–8 deltagare med olika teman i fokus träffas 4–6 gånger under dessa sex månader. Träffarna är till för att öka egenmakt och hälsolitteracitet, det vill säga kunskap, förståelse och förmåga att ta till sig hälsobudskap. Att kunna ta självständiga beslut angående sin egen hälsa är avgörande för att lyckas förändra sin livsstil.

Fokusområden för gruppsamtal

Mat

Gruppen samtalar utifrån hållbara, hälsosamma måltidsvanor och matens betydelse för hälsan utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer. Individerna får grundläggande kunskap inom mat och näring samt inspiration till recept och tips om nyttiga råvaror för en hälsofrämjande livsstil.

Sömn

Denna grupp samtalar kring sömn och hur vanor och rutiner påverkar sömnen. Genom en kartläggning av individens levnadsvanor och stressnivå görs en plan med målet att uppnå en god och återhämtande sömn. Praktiska verktyg erbjuds för att lyckas förändra sin sömnsituation.

Mental återhämtning

Samtal i grupp kring stöd för att skapa struktur och bättre kunna möta utmaningar i vardagen. Deltagarna får tillgång till praktiska övningar och verktyg för minskad stress, ökad återhämning och större förståelse för den egna kroppens signaler och behov.

"More to life"

Hälsocenter erbjuder även More to life-café till unga vuxna. Det är ett koncept framtaget av Region Jönköping med målsättning att deltagarna ska få kunskap och verktyg för egenmakt och kontroll över sin livssituation. Grupperna träffas vid fem tillfällen för att prata om olika dimensioner av hälsa såsom känslor, identitet och levnadsvanor samt om möjligheter att förändra sin situation för ökad hälsa och välbefinnande.

Hälsocentralen arrangerar även föreläsningar för intresseorganisationer och allmänheten för att sprida kunskap om verksamheten samt inspirera till hälsofrämjande beslut och aktiviteter.

Det här har arbetet lett fram till

Förskrivningar inom FaR-programmet ökade med drygt 40 procent från 2016 till 2019. I programmet ingår cirka 60 procent kvinnor och 40 procent män. Drygt 60 procent av deltagarna befinner sig i åldersspannet 41–60 år. Personer mellan 20–40 år utgör crika 25 procent av kunderna och cirka 15 procent är över 61 år. Under coronapandemin har hälsocenter haft löpande kontakt med dessa då många av dem befinner sig i riskgrupper och tappat aktivitetsnivå på grund av pandemins restriktioner och begränsade träningsmöjligheter. Hälsocoacherna hjälper till att justera planerna och målen för att individen inte ska förlora goda rutiner på väg mot nya levnadsvanor.

FaR-programmet följs upp med deltagarna genom en enkät som undersöker det allmänna hälsotillståndet och den fysiska aktivitetsnivån hos individen ett år efter avslutat program. Uppföljningen ska säkerställa att individerna har etablerat regelbundna motionsvanor och en hälsofrämjande livsstil. I en av frågorna får individen återge sin aktivitetsnivå, och fylla i huruvida hen fortfarande, efter avslutat program, är aktiv enligt målsättningen tre gånger varje vecka och totalt 150 minuter. I dagsläget uppfyller 76 procent detta mål. Långsiktigt är målet 80 procent.

Hälsocenter följer även upp i vilken utsträckning individer upplever förändrat beteende, förbättrad hälsa samt inspiration till bättre vanor direkt efter avslutat program samt sex månader efter. Resultatet visar att de nya vanorna håller i sig för de allra flesta.

 • Beteendeförändring: Direkt: 87 procent. Efter 6 månader: 83 procent.
 • Förbättrad hälsa: Direkt: 74 procent. Efter 6 månader: 67 procent.
 • Inspiration till nya vanor 90 procent.

De viktigaste slutsatserna

Framgångsfaktorer för arbetet inom Värnamo Hälsocenter har visat sig vara:

 • Kompetent och engagerad personal
 • Hälsocenter är öppet för alla invånare, enkelt och tillgängligt.
 • En betoning på friskvård istället för sjukvård bland annat genom lokaler i sim- och sporthall och inte vårdcentraler.
 • En låg ekonomisk tröskel. En liten avgift krävs dock för att individen ska uppleva att arrangemanget är angeläget.
 • Hälsocenter är ett nav som samordnar och kopplar samman olika aktörer ur civilsamhället för ökad flexibilitet och effektivitet.
 • Hälsocoacherna har helhetsförståelse för livsstilsförändringar. Hälsocenter kan börja utifrån de levnadsvanor och livsområden som behöver avhjälpas först.
 • Lotsa kunderna att själva komma på vad de behöver för att skapa en långsiktigt hållbar livsstilsförändring.
 • En prestigelös, nära och öppen dialog mellan alla parter – en förutsättning för att lyckas.

Utmaningar

 • Balansera behov och kapacitet då efterfrågan ökar. Väntetiden är lång, belastningen på personalen hög samt resurserna begränsade.
 • Nå ut till behövande individer i kringliggande orter då hälsocenter är placerat i centrala Värnamo.
 • Nå ut till de målgrupper som har störst behov, exempelvis personer med funktionsvariation, med rätt programinnehåll och till ett acceptabelt pris.

Fördjupning

Värnamo Hälsocenter, Värnamo kommun

Kontaktpersoner

Johan Arvidsson
Fritidschef, Värnamo kommun
johan.arvidsson@varnamo.se

Anna Gustafsson
Hälsocoach, Värnamo hälsocenter
anna.gustafsson2@varnamo.se

Informationsansvarig

 • Jesper Ekberg
  Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Nära vård
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Start 2016. Pågående.
Verksamhetsområde
Hälsa och sjukvård

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel