Publicerad 19 februari 2021

Förtur i allmännyttan förenklar för våldsutsatta

Bostadsbolaget Örebro Bostäder har förbättrat möjligheten till ny bostad för de som utsätts för våld in nära relation. Nyckeln har varit ändrade kriterier för social förtur och nära samverkan med kommunen.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

För den som utsätts för våld i nära relation kan en flytt vara det enda sättet att få stopp på våldet. Samtidigt kan det vara svårt att hitta ny bostad. Det är också vanligt att den våldsutsattas ekonomi är i spillror till följd av våldet – till exempel på grund av förlorad arbetsinkomst eller att våldsutövaren tagit kontroll över ekonomin eller tvingat den utsatta att ta över lån och skulder.

För att underlätta för våldsutsatta bestämde det kommunala bostadsbolaget Örebro Bostäder, ÖBO, att se över kriterierna för social förtur. Social förtur innebär här förtur till ett förstahandskontrakt. Sedan 2019 har ÖBO policyn ”Våga bry dig” som innebär att visa civilkurage om någon granne/hyresgäst utsätts för våld i nära relation. Det arbetet bidrog till att ÖBO uppmärksammade att bolagets förtursregler inte riktigt passade målgruppen.

Samtidigt kom Örebro kommun med en förfrågan om att gemensamt se över kriterierna för förtur för våldsutsatta. Kommunen såg bland annat att många våldsutsatta blev kvar för länge på kvinnojourens skyddade bonde, vilket både försvårade för kvinnorna och barnen att återgå till ett normalt liv, och för jouren att ge plats åt nya behövande.

Genomförande

ÖBO och Örebro kommun bildade en arbetsgrupp. Från kommunen medverkade planerare från lokalförsörjningsenheten och socialnämnden samt en strategisk planerare för våld i nära relationer. Från ÖBO medverkade chef för det bostadssociala arbetet och bokonsulent med ansvar för förturer. Även andra verksamheter kopplades in vid behov, som ekonomiskt bistånd, socialförvaltningen utredningsenheter, kommunens stödverksamhet Centrum mot våld i nära relation och den lokala kvinnojouren Kvinnohuset i Örebro.

Barnrättsperspektiv viktigt

Arbetsgruppen gjorde en gemensam analys. I det befintligt konceptet för sociala förturer fanns vissa kriterier som uteslöt en del ur målgruppen, bland annat krav att hemmavarande barn skulle vara under 12 år.

– Barnrättsperspektivet är centralt i ÖBS:s arbete. Därför togs åldersgränsen bort från kriterierna. Nu inkluderas alla barn till våldsutsatta, men också våldsutsatta utan barn, säger Peter Cronarp, bokonsulent på ÖBO.

Modell för olika behov

En utmaning var att uppskatta behovet. Kommunen gjorde egna undersökningar och punktmätningar och ÖBO gick igenom tidigare förtursansökningar. Problem med trolig dubbelräkning hos olika aktörer och mörkertal gjorde att de slutligen enades om att köra igång utan säkra volymberäkningar.

Eftersom våldsutsatta är en heterogen grupp försökte arbetsgruppen ta fram en ”behovstrappa” med olika lösningar beroende på behov. Modellen tydliggör att vissa våldsutsatta kan få ett förstahandskontrakt medan andra kan behöva ett nytt boende kompletterat med exempelvis boendestöd.

Hänsyn till ekonomisk utsatthet

En viktigt aspekt var att bättre fånga upp våldsutsatta med utsatt ekonomisk situation. Ekonomiskt bistånd och utredande socialtjänst justerade därför sina arbetssätt – dels för att bättre kunna förstå och utreda våldets ekonomiska konsekvenser, dels för att skapa samsyn kring när det är rimligt att önska förtur.

Det här har arbetet lett fram till

ÖBO har ändrat direktivet i policyn för social förtur, för att bättre nå dem som utsätts för våld i nära relation. Vid en ansökan om förtur får ÖBO underlag från socialtjänsten. Beroende på situation kommer underlagen från ekonomiskt bistånd, Centrum mot våld i nära relation eller från utredande socialtjänst. Numera är det bara 2–3 personer på ÖBO som får se ansökan, vilket har varit en förutsättning att hantera sekretessen.

Arbetssättet har också lett till att fler våldsutsatta har kunnat erbjudas social förtur.

– Av de 50 ansökningar om social förtur som ÖBO beviljade år 2020 var cirka 40 kopplade till våld i nära relation. Alla dessa resulterade i egna förstahandskontrakt. Det kan jämföras med år 2019, då 59 ansökningar beviljades och ett 20-tal rörde våldsutsatta. Det är ingen tvekan att vi kunnat förbättra för den här målgruppen, säger Peter Cronarp.

Utvecklingen av arbetet fortsätter nu som en del av den ordinarie verksamheten. Arbetsgruppen träffas regelbundet, och ibland har ÖBO även kunnat diskutera enskilda ärenden med berörda handläggare.

Vi har fått en bättre samsyn. Dokumentation och ansökningar har fungerat enligt de rutiner vi skapade. Vi pratar om enskilda ärenden på ett helt nytt sätt och vi vågar lita på varandras bedömningar. Kontaktytorna mellan aktörer har också ökat, vilket har underlättat samverkan även i andra frågor, säger Peter Cronarp.

De viktigaste slutsatserna

  • Allmännyttan kan spela en stor roll för att ge våldsutsatta möjlighet till ny bostad. Genom möjlighet till förtur, blir det lättare för den utsatta att flytta från våldsutövaren och starta ett nytt liv fritt från våld.
  • När allmännytta, kommun och ideella aktörer samverkar mot våld i nära relationer, kan de tillsammans utveckla effektiva arbetssätt som förbättrar stödet för utsatta. Att bygga in samverkan och utveckling i den ordinarie verksamheten gör att arbetssätten kan justeras kontinuerligt. Samverkan leder också till ökad tillit och kan förbättra samarbete även i andra frågor.

Fördjupning

ÖBOS: regler för förtur

Lärande exempel: ÖBO:s koncept "Våga bry dig"

Kontakt

Peter Cronarp
Bokonsulent, Örebro Bostäder peter.cronarp@obo.se

Informationsansvarig

  • Jenny Norén
    Projektledare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Fastigheter, Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2019– pågår
Verksamhetsområde
Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel