Publicerad 28 november 2022

Förebygga våld i glesbygd – satsning för chefer i Västerbotten

Under 2021 gav FoU Socialtjänst i Västerbotten en processinriktad utbildning om våld i nära relation för chefer och ledning. Arbetet har ökat kunskapen och stärkt samverkan inom och mellan länets inlandskommuner.

Bakgrund, syfte och mål

Att upprätthålla kompetens om våld i nära relationer kan vara en utmaning för kommuner i glesbygd. Ofta har socialtjänstens chefer och medarbetare god generalistkompetens, men svårare att bygga upp specialistkompetens när befolkningen är liten och ärendena om våld förekommer mer sällan.

Därför genomförde FoU Socialtjänst i Västerbotten en processinriktad utbildning för chefer och verksamhetsutvecklare i länets inlandskommuner.

– Chefers engagemang och kunskapsnivå är ofta avgörande i de kommuner som har ett framgångsrikt arbete mot våld i nära relationer. Därför är det viktigt att ledningen får ett bra stöd, säger Chrystal Kunosson utvecklingsledare för kvinnofrid vid FoU Socialtjänst Västerbotten.

Utbildningssatsningen kallades ”Att förebygga våld i glesbygd – utbildning och stöd för förebyggande insatser rörande våld i nära relation”. Deltog gjorde kommunerna Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele. Även Norrbottenskommunen Arvidsjaur visade intresse och fick vara med.

FoU Socialtjänst i Västerbotten är en av de 21 regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) som stödjer socialtjänstens utveckling. Sedan 2018 deltar alla RSS i SKR:s kvinnofridsatsning, och har en särskild utvecklingsledare för kvinnofrid med uppdrag att stödja kommunerna att förbättra arbetet mot våld. Den här utbildningen är en del av Västerbottens arbete i kvinnofridssatsningen. Utbildningen fick även stöd av medel från Länsstyrelsen i Västerbotten.

Genomförande

I arbetet med satsningen hade Chrystal Kunosson med sig kollegan Anna Bohlin, utvecklingsledare med särskild kompetens inom jämställdhet.

– Förutom att vi har bidragit utifrån våra olika kompetenser i planeringsfasen har det varit givande att vara två vid utbildningstillfällena. Man fångar upp olika saker och kan reflektera tillsammans efteråt, säger Anna Bohlin.

För att utbildningen skulle grunda sig i kommunernas behov och få hållbara resultat lades stor vikt vid förberedelsearbetet. Under hösten 2020 genomförde FoU Socialtjänst intervjuer om nu-läget med chefer inom IFO (individ- och familjeomsorgen), funktionshinderområdet och äldreomsorgen, samt en del chefer på högre nivå i kommunerna.

En referensgrupp med representanter från tre deltagarkommuner bildades. Gruppen var med och planerade utbildningens innehåll och bestämde att målgruppen skulle vara chefer och verksamhetsutvecklare inom samtliga socialtjänstens områden. Datum för utbildning sattes i ett tidigt skede, och referensgruppen spelade en viktig roll att skapa engagemang i kommunerna.

Utbildningen genomfördes sedan i fyra steg under 2021:

 1. Samtliga deltagare genomförde NCK:s Webbkurs om våld på egen hand inför uppstartsdagen.
 2. Gemensam uppstartsdag för alla deltagare
 3. Två fördjupningsdagar med inriktning IFO respektive äldreomsorg/LSS. Deltagarna fick välja att delta i en av dagarna eller båda. Till dessa dagar var även medarbetare välkomna.
 4. Avslutande dag

Utbildningsdagarna innehöll inspel från externa föreläsare, diskussioner och erfarenhetsutbyten, samt hemuppgifter mellan träffarna. Dagarna genomfördes digitalt på grund av covid-19, och trots ambitiöst program med relativt stor tidsåtgång var deltagandet högt.

– I mindre kommuner kan IFO-chefen ibland också behöva verka som handläggare, vilket kan ge en större förståelse för vad organisationen behöver för att möta invånarnas behov. Det finns en närhet inom såväl som mellan de mindre kommunerna. Det skapade goda förutsättningar för vår satsning, säger Anna Bohlin.

Det här har arbetet lett fram till

Satsningen har ökat kunskapsnivån om våld i nära relationer generellt, och cheferna upplever att de fått bättre förutsättningar att stärka sitt arbete lokalt. Satsningen har också skapat bättre förutsättningar för samverkan, både inom och mellan de deltagande kommunerna. Samtidigt har det blivit tydligare på vilket sätt den regionala samverkans- och stödstrukturen vid FoU Socialtjänst kan stödja kommunernas arbete.

Efter utbildningen önskade deltagarna ett fortsatt forum för diskussion och samverkan i frågor som rör kvinnofrid. Därför arrangerades en uppföljningsdag under våren 2022.

– Just nu stöttar FoU Socialtjänst kommunerna att bilda ett regionalt nätverk där de kan fortsätta utvecklingen. Nätverket kommer bland annat att jobba för ett "hela-socialtjänsten-perspektiv" där IFO, LSS och äldreomsorgen ingår, säger Chrystal Kunosson.

Medskick, de viktigaste slutsatserna

 • Chefers engagemang och kunskapsnivå om våld är viktig för att skapa en bra organisation för arbetet med kvinnofrid. Engagera dem tidigt i processen.
 • I mindre kommuner finns en närhet mellan medarbetare och chefer, och chefer emellan. Det är en stor fördel som ger goda förutsättningar för bred och djup kunskap i hela organisationen.
 • Förankring och planering är a och o för att lyckas med en större utbildningsinsats, med hållbara och implementerade resultat. Lägg tid på att samla in behoven innan du kör igång.
 • Det är bra att sätta datum tidigt, men våga vänta med innehållet. När den första kursdagen drar igång behöver inte allt vara på plats till de efterföljande dagarna. Var processtyrd i planeringen och lyssna in kommunernas behov.
 • En referensgrupp är en bra resurs för att skapa ett bra och behovsstyrt innehåll. Ta med tilltänkta deltagare i referensgruppen.
 • Avsätt tid för föreläsarna, och ha ett eller flera förberedande samtal med dem. Då kan du få så skräddarsydda föreläsningar som möjligt.
 • Att vara två utvecklingsledare med delvis olika kompetens kan vara värdefullt under såväl planeringsfasen som genomförandet.

Fördjupning

FoU Socialtjänst Västerbotten

SKR:s kvinnofridssatsning och RSS regionala utvecklingsledare kvinnofrid

Webbkurs om våld, NCK

Kontaktpersoner

Chrystal Kunosson
regional utvecklingsledare kvinnofrid
FoU Socialtjänst, Region Västerbotten
chrystal.kunosson@regionvasterbotten.se

Anna Bohlin
utvecklingsledare
FoU Socialtjänst, Region Västerbotten
anna.j.bohlin@regionvasterbotten.se

Informationsansvarig

 • Sofia Karlsson
  Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Funktionshinder, Jämställdhet, Kvinnofrid, Äldreomsorg
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2021 - pågår
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel