Publicerad 16 december 2021

Chefer utbildas att upptäcka våld och förebygga sjukskrivning

I Skellefteå, Norsjö, Arjeplog och Piteå kommun utbildas chefer och HR-personal om våld i nära relation. Syftet är att förebygga ohälsa och sjukrivning, och ge våldsutsatta medarbetare rätt stöd.

Bakgrund, syfte och mål

Utbildningen om våld i nära relation är en del av ett projekt som drivs av samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö tillsammans med Skellefteå, Norsjö, Arjeplog och Piteå kommun. Syftet är att rusta chefer att identifiera och stödja våldsutsatta medarbetare.

– Våld kan vara en dold orsak till sjukskrivning. Den som utsätts för våld av en närstående lever under ständig stress, vilket påverkar hälsan och förutsättningar att orka med att prestera på arbetet. Därför är det viktigt att arbetsgivare kan se tecken på våld, säger Lena Stenvall, projektledare på samordningsförbundet.

Genom projektet får chefer verktyg prata om våld på APT och i medarbetarsamtal. Målet är att tidigt förebygga ohälsa och minska lidandet för utsatta, och på längre sikt att minska sjuktal och säkra kompetensförsörjningen.

Mellan 20 och 25 procent av alla kvinnor har en erfarenhet av våld. Mäns våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem, och därför kan ohälsa och sjuktal också ses ur ett genusperspektiv. Det finns även en stark koppling mellan psykisk ohälsa och våldsutsatthet. Enligt Lena Stenvall är det vanligt att upptäckt och insatser kommer för sent, när ohälsan redan är ett faktum.

– Vi arbetar i verksamheter som ställer frågor om våld till våra klienter. Vi behöver ha samma omsorg om våra anställda. I medarbetarsamtalet har chefer en möjlighet att fånga upp ohälsa på ett tidigt stadie. Samtidigt är det inte självklart att man som chef har stor vana av samtal eller fått utbildning i samtalsteknik. Vår erfarenhet är att de frågar efter ”huret”, säger Lena Stenvall.

Genomförande

Arbetet att uppmärksamma våld i nära relation är en del av satsningen för att motverka och upptäcka psykisk ohälsa på arbetsplatsen som genomförs genom ESF-projektet "Psykisk hälsa Arbetsliv". Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö är projektägare, och utbildningen ges av förbundets två projektledare; Åsa Forssell som har en bakgrund som personalvetare/HR och Lena Stenvall som mött många våldsutsatta som behandlare vid psykiatrisk klinik.

I projektets första del gavs utbildning till cheferna i olika block, med fokus bland annat på psykisk ohälsa och hur det kan upptäckas, och samtal som verktyg. I utbildningen ingick även hur man kan ställa frågor om våld och hur chefen kan vara ett stöd för medarbetaren och hänvisa vidare till hjälpinsatser.

Efter de initiala utbildningspassen har kommunerna valt att arbeta vidare på olika sätt. I Skellefteå erbjöds tre utbildningstillfällen om hur man ställer frågor om våld. Arjeplog, Norsjö och Piteå kommun beslutade att alla chefer skulle gå utbildningen vid en speciell utbildningsdag i respektive kommun. I Norsjö och Arjeplog var även HR-personal med från början, medan HR-personal i Piteå utbildades i efterhand.

Det här har arbetet lett fram till

Ett tydligt resultat är att kunskapen har ökat och att frågan kommit på bordet. I stort alla deltagare beskriver att utbildningen gett dem tillräckliga verktyg att ställa frågor om våld. Flera våldsutsatta medarbetare har också identifierats och erbjudits vidare stöd.

Norsjö och Arjeplog kommun har beslutat att alla chefer ska ställa frågor om våld till samtliga medarbetare i medarbetarsamtalet. Samordningsförbundet för också dialog med alla kommuner om hur arbetssättet kan implementeras och bli rutin. Målet är att frågan om våld ska vara en del av medarbetarsamtalet och APT, samt att det ska vara en uttalad avsikt att alla medarbetare ska få frågan.

–Tystnadskulturen och skammen som gäller mäns våld mot kvinnor måste brytas. Om våldet inte blir talbart blir det inte möjligt att hjälpa, säger Lena Stenvall.

De viktigaste slutsatserna

  • De kommuner som kommit längst är de som haft en hela-organisationen-ansats, där beslut och uppdrag kommer från ledning och personalchef. När ledare och politiker har kunskap och mod att driva frågan, minskar motståndet och arbetet blir inte beroende av eldsjälar.
  • Det är en stor fördel om HR är med från början. När HR har fått utbildning före cheferna, har de kunnat stödja cheferna. När HR har fått utbildning efter cheferna, har det varit större utmaningar att driva frågan framåt.
  • Att kombinera utbildning om psykisk ohälsa med utbildning om våld har varit en framgångsfaktor. Om du är våldsutsatt är psykisk ohälsa är ett symtom på våld. Därför är kunskap om kopplingen viktig.

Fördjupning

Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0 – Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö

Kontaktpersoner

Lena Stenvall
projektledare, Samordningsförbundet Skellefteå Norsjö
Skellefteå kommun

070-200 87 76

lena.stenvall@skelleftea.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Arbetsmiljö, Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid, Kvinnors hälsa, Sjukskrivning och rehabilitering
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2018–2022
Verksamhetsområde
Arbetsgivarfrågor, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel