Publicerad 21 januari 2022

Att fråga på rutin hjälper Sollentuna att nå fler våldsutövare

Sollentuna kommun var väl rustade när socialtjänstens nya ansvar för våldsutövare trädde i kraft i augusti 2021. Sedan 2020 har kommunen ställt frågor om våldsutövande på rutin, vilket har lett till att fler förövare kunnat erbjudas stöd att sluta.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

–Vi träffar inte bara personer som utsatts för våld, naturligtvis träffar vi även de som utsätter andra, säger Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare i Sollentuna kommun.

Att upptäcka och stödja utsatta är en viktig del i arbetet mot våld i nära relationer. Men lika viktigt är att upptäcka och förändra beteendet hos våldsutövare. Därför infördes en ändring i socialtjänstlagen 2021 som innebär att socialnämnden ska verka för att den som utsätter närstående för våld ska ändra sitt beteende.

Sedan 2014 har Sollentuna kommun haft som rutin att ställa frågor om våldsutsatthet vid alla nybesök inom socialtjänstens verksamheter. Utöver det har socialtjänsten två särskilda fokusmånader där frågorna ställs till alla klienter, även de som varit aktuella under en tid. År 2020 lade kommunen till frågor om våldsutövande. Under åren har kommunen har haft flera kampanjer som riktat sig till personer som använder våld. De har även material på flera språk riktat till målgruppen. Att börja ställa rutinmässiga frågor blev ett naturligt steg att nå fler.

– Vi behöver göra våldet pratbart. Att använda våld är ett stort tabu. Där behöver vi visa att det är något vi kan och klarar av, och att det finns stöd att förändra sitt beteende, säger Karin Adaszak, relationsvåldssamordnare i Sollentuna kommun.

Genomförande

För frågor om våldsutsatthet använder Sollentuna Socialstyrelsens verktyg FREDA kortfrågor. Nu kompletterades dessa med frågor om våldsanvändning: ”Jag vill fråga dig om du någon gång tappat kontrollen på ett sätt som gör att någon i din familj eller i din närhet har upplevt dig som våldsam?”. Blir svaret jakande ställs följdfrågor om på vilket sätt. Personen erbjuds alltid en kontakt med kommunens relationsvåldsteam, som därefter beslutar om insats.

Frågor om våldsutövande ställs alltid efter frågorna om utsatthet, och till alla. Frågeformuläret är digitalt och fylls i av den som ställer frågorna. Svaren anonymiseras och sammanställs för statistik. I verktyget finns också hjälptext, till exempel om att alltid informera om anmälningsplikt vid oro för barn (enligt 14 kap 1 § SoL) innan frågorna ställs, och om vilket stöd som ska erbjudas om klienten svara ja på någon fråga.

Sollentunas långa erfarenhet att ställa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet, har underlättat arbetet att ställa frågor om våldsutövande. I kommunen finns också en hjälpande struktur bakom arbetet. Kommunens relationsvåldssamordnare har särskilda FREDA-ambassadörer från varje enhet inom socialtjänsten. Ambassadörerna träffas regelbundet och har i uppgift att stötta kollegor att rutinmässigt fråga om våld.

För nya medarbetare håller relationsvåldssamordnaren varje termin en grundutbildning om våld i nära relation och om att ställa frågor om våld. På webben finns information om rutinmässigt frågande och kortfilmer som stöd för medarbetarna. Kommunen ordnar även workshops där medarbetare får öva praktiskt, både på att ställa frågor och att använda det digitala formuläret.

Det här har arbetet lett fram till

Frågor om våldsutsatthet och våldsutövande ställs nu brett i Sollentunas socialtjänst – både inom myndighetsutövande verksamheter och i utförarverksamheter. Fler personer har också kunnat få stöd och hjälp.

Med det ökade fokuset på dem som använder våld, har socialtjänsten också vidgat perspektivet och ökat kunskapen om våld i nära relation.

–Även för de vi ställer frågan till blir det ett lärande om vad våld är, hur det påverkar andra och en själv, och att det finns hjälp att få. Även om man själv inte är utsatt eller utsätter så kan man ha andra i sin närhet som man kan föra vidare informationen till, säger Karin Adaszak.

Medskick, de viktigaste slutsatserna

Att Sollentuna har ett framgångsrikt arbete med rutinmässiga frågor, beror främst på systematiken i arbetet, menar Karin Adaszak. Här ger hon sina bästa tips:

  • Få ett beslut på ledningsnivå att verksamheterna ska ställa rutinmässiga frågor om våldsutsatthet och våldsutövande. I Sollentuna finns en styrgrupp med avdelningschefer som relationsvåldssamordnaren förankrar sitt arbete med. Det ger mandat att arbeta med frågan. Det är också enklare att ställa frågor på rutin än på indikation (eftersom det senare kräver att den yrkesverksamme har större erfarenhet av våld i nära relation).
  • Se till att det finns stöd att hänvisa till, innan verksamheten börjar ställa frågor om våldsutövande.
  • Ingen kan göra allting – men alla kan göra någonting. Använd medarbetarna ute i verksamheterna för att sprida kunskap och stötta kollegor.
  • Ordna regelbundna kompetenshöjande insatser för medarbetarna, så alla har baskunskap om våld i nära relationer.
  • Ställ frågor om våldsutövande i samband med frågor om våldsutsatthet. Det gör att frågorna blir mindre laddade.
  • Återkoppla resultaten (statistiken från frågeformulären). På det sättet blir arbetet meningsfullt. Sollentuna använder resultaten för att ge riktade utbildningsinsatser till de enheter som upptäcker mycket våld.

Fördjupning

Våld i nära relation - information för våldsutövare, Sollentuna kommun

Sollentuna presenterar sitt arbete, Operation kvinnofrids konferens november 2021

FREDA, Socialstyrelsen

Kontaktpersoner

Karin Adaszak
Relationsvåldssamordnare
Sollentuna kommun
08-579 212 58
karin.adaszak@sollentuna.se

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Sofia Karlsson
    Kommunikatör

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Folkhälsa, Jämställdhet, Kvinnofrid
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2020 - pågående
Verksamhetsområde
Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel