Publicerad 3 juni 2022

Arvikas individ- och familjeomsorgs mål - ett stärkt barnrättsperspektiv

Individ- och familjeomsorgen i Arvika kommun har påbörjat ett utvecklingsarbete med att bli en barnrättsbaserad individ- och familjeomsorg. För att nå dit ska verksamhetens samtliga delar stärka sitt barnrättsperspektiv, i såväl arbetet direkt med barn som indirekt med barn.

Arvika kommun är Värmlands näst största kommun med 26 000 invånare. Kommunen består av en centralort och landsbygd, cirka 18 000 bor i centralorten. Geografiskt är kommunen belägen cirka 4 mil från norska gränsen utan att vara en gränskommun.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Individ- och familjeomsorgen (IFO) i Arvika kommun består av avdelningschef och 8 enhetschefer. Enheterna är ekonomi, vuxen, familjerätt, stöd och behandling, barn och familj, socialpsykiatri samt AMI ungdom och AMI vuxen inkl. integration. Vissa enheter arbetar direkt med barn och andra indirekt med barn. Totalt arbetar cirka 130 personer inom IFO. Arbetet med barnkonventionen och samarbetet med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, påbörjades under pandemin. Det har i vissa situationer påverkat arbetssätt, till exempel har inga gemensamma fysiska utbildningar/träffar kunnat genomföras. Istället har IFO varit hänvisade till att arbeta digitalt eller i mindre arbetsgrupper och undvikit att blanda arbetsgrupper.

Målet med arbetet är att verksamhetens samtliga delar ska stärka sitt barnrättsperspektiv, i såväl arbetet direkt med barn som indirekt med barn. Detta innebär bland annat att:

 • Medarbetarna har god kännedom om barnkonventionen.
 • Barnrättsperspektivet ska finnas i dokumentation och utredningar.
 • Barnkonventionens barnsyn tillämpas i det dagliga arbetet.
 • Utöka barns delaktighet och inflytande.
 • Att inför alla beslut som direkt eller indirekt rör ett barn göra en prövning/ bedömning av barnets bästa.
 • Att stärka samverkan intern och externt.
 • Att sprida information om barns rättigheter.

Parallellt med IFO:s arbete med Barnkonventionen har Arvika kommun arbetat med Barnkonventionen för hela kommunen. Kommunen hade möjlighet och valde att göra en egen handlingsplan som är utformad för IFO:s verksamhet och den har sedan brutits ner till aktivitetsplaner. Arvika kommun har en handlingsplan som är övergripande samt en barnrättsgrupp som består av tjänstepersoner från flera av kommunens verksamheter.

Genomförande

Samtliga medarbetare på individ- och familjeomsorgen har varit delaktiga i arbetet. Avdelningschef, enhetschefer och individ- och familjeomsorgens tre utvecklingsledare har varit delaktiga och ansvariga för arbetet.

Nulägesanalys

Samtliga enheter gjorde en nulägesanalys genom att använda Barnombudsmannens kartläggningstest. Detta gav en kunskap om vad som redan görs för att leva upp till barnkonventionen och visade på utvecklingsområden.

Kartlägg barnrättsarbetet kommun och region, Barnombudsmannen

Kompetensutveckling

Nulägesanalysen påvisade ett behov av att stärka personalens kunskaper i barnkonventionen och om barnrättsperspektivet. En heldags grundutbildning genomfördes i november 2020 med samtliga medarbetare. Utbildningen gavs av barnrättsjurist från SKR och fick på grund av pandemin genomföras digitalt. Utbildningen innehöll dels föreläsning, dels workshops enhetsvis.

Exempel på upplägg av utbildningsdag Barnkonventionen, Arvika kommun (PDF) Pdf, 102 kB.

En workshop handlade om att diskutera utifrån frågan ”Vilka steg behöver vi ta i vår verksamhet för att stärka barnets rättigheter?” Medarbetarna på respektive enhet sammanställde utifrån detta sina utvecklingsområden. Till exempel var stöd- och behandlingsenhetens utvecklingsområden bland annat att göra mognadsbedömningar och bli bättre på att använda befintliga hjälpmedel för detta samt dela kunskapen med andra enheter. Vuxenenhetens utvecklingsområde var bland annat att i utredningar genomföra bedömningar och motiveringar utifrån ett barnrättsperspektiv.

Handlingsplan för individ- och familjeomsorgen

En gemensam handlingsplan för individ- och familjeomsorgen upprättades av utvecklingsledarna. I sitt arbete med detta tog man del av och fick inspiration av andra kommuners handlingsplaner.

Aktivitetsplaner

Enhetscheferna fick under våren 2021 i uppdrag att tillsammans med medarbetarna sammanställa aktivitetsplaner med fokus på det som var mest relevant och viktigt utifrån enhetens uppdrag. Aktiviteterna inriktade sig på utvecklingsområden men också på det som redan gjordes. Se separat dokument.

Aktivitetsplan med exempel från olika enheter 2021-2022, Arvika kommun  (PDF) Pdf, 96 kB.

Informationsmaterial

En av de gemensamma aktiviteterna som enheterna hade var att ta fram och sprida information om barns rättigheter till barn och vuxna. Första steget var att söka efter befintligt informationsmaterial. Det vi sökte var en enkel, tydlig information om barns rättigheter riktad främst till barn och unga och som kunde användas i kombination med muntlig information. Egna flyers och affischer togs fram utifrån befintligt material med hjälp av en kommunkommunikatören. Det blev gemensamt material för samtliga enheter och översattes till olika språk. Se separat dokument.

Affisch Alla barns rätt, Arvika kommun (PDF) Pdf, 399 kB.

När det gällde informationsmaterial till vuxna ansåg kommunen att Länsstyrelsens information till föräldrar om barns rättigheter och föräldraskap var bra och användes.

Barns rättigheter och föräldraskap, Länsstyrelserna (PDF)

Genomförande av aktiviteter i aktivitetsplanerna

De enheter som arbetar direkt med barn gått SKR:s webbutbildning om Samtal med barn och unga i socialtjänsten. På barn- och familjeenheten pågår ett arbete med att utveckla prövningar av barns bästa. Vuxenenheten och ekonomienheten har påbörjat ett arbete med att se över sina utredningsmallar för att synliggöra barnen i utredningarna. Det sträcker sig över 2022.

AMI vuxen har kompletterat sin inskrivningsmall med uppgifter om den inskrivne har barn, barnets ålder och sysselsättning. De har även kartlagt hur många av de inskrivna i verksamheten som är föräldrar och hur många barn som berörs. Tanken är att kunna anpassa verksamheten till exempel arbetstider utifrån barnens behov.

Samverkan mellan enheterna

Ekonomienheten och vuxenenheten hade en gemensam planeringsdag med tema barnkonventionen. Barnrättsjurist från SKR höll i planeringsdagens upplägg. Resultatet blev bland annat att enheterna påbörjade sitt arbete med att synliggöra barnen i utredningar.

Barn- och familjeenheten och stöd- och behandlingsenheten har haft en gemensam planeringsdag med tema barns delaktighet. Grupparbeten utgick från övningsärende med fokus på hur barnet ska göras delaktigt under hela ”ärendegången”, från aktualisering till avslut av insats.

Webbutbildning, samtal med barn

Enhetscheferna har fortlöpande dokumenterat enheternas arbete. På ledningsgrupp är barnkonventionen en stående punkt på dagordningen en gång i månaden.

Det här har arbetet lett fram till

 • Ökad kunskap om barnkonventionen och dess artiklar.
 • Verksamheter som arbetar indirekt med barn har utvecklat ett stärkt barnperspektiv genom att uppmärksamma barn och deras rättigheter. En medarbetare uttrycker ”Nu ser vi barnen, vi kan inte längre hänvisa till att vi inte träffar dem.”
 • Löpande kompetensutveckling, bland annat har de verksamheter som arbetar direkt med barn gått en utbildning och fått kunskap om metoder för att samtala med barn.
 • Informationsmaterial om barns rättigheter lämnas till barn och deras föräldrar.
 • I samband med anställning får medarbetaren en initial utbildning i barnkonventionen och ett informationspaket bland annat innehållande barnkonventionens artiklar och anmälningsplikten.
 • Hälsoundersökning av placerade barn och unga initieras i större utsträckning.
 • Mallar och rutiner ska ses över och ska utgå från ett barnrättsperspektiv.
 • Vidareutveckla prövning av barnets bästa i utredningar.

De viktigaste slutsatserna

 • Fördjupning i barnkonventionen och innebörden av dess artiklar.
 • Att lyfta fram de saker som redan görs.
 • Att öva i praktiken med fiktiva och riktiga ärenden.
 • Att låta det ta tid och bli en del av det dagliga arbetet.
 • Att det är ett gemensamt ansvar att synliggöra barns rättigheter.
 • Att ta lärdom av andras erfarenheter – ”glo och sno”.

Kontaktperson

Anna Oldén
Utvecklingsledare, Arvika kommun
anna.olden@arvika.se

Informationsansvarig

 • Marie Lundin Karphammar
  Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR








Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barnets rättigheter
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
Pågående
Verksamhetsområde
Demokrati

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel