Publicerad 8 februari 2022

Allaktivitetshusen i Malmö rymmer oändliga sociala möjligheter

Allaktivitetshus är en verksamhet som finns i Malmös extra utsatta områden och bedrivs idag i tre skolor. Alla aktiviteter utgår från deltagarnas egna önskemål och behov vilket bidrar till upplevelsen av att bli sedd och bekräftad samt att få vara delaktig i att skapa en meningsfull fritid.

Bakgrund – utgångspunkt, syfte, mål

Hermodsdal, Lindängen och Rosengård är socioekonomiskt utsatta områden i Malmö där människor från skilda delar av världen delar sin tillvaro. Områdesanalyser visade att många föräldrar är unga och många är ensamstående. Barnfattigdomen är högst i Sverige, i Rosengård över 50%. Valdeltagandet var lågt och områdena uppvisade hög arbetslöshet och tung kriminalitet bland unga.

Som en respons på kravaller och risken för ökande kriminalitet och utanförskap, bristen på fritidssysselsättning och föreningsliv samt att barns och ungas skolresultat var på nedåtgående i dessa områden, beslutade Malmö Stad 2011 att etablera ett första Allaktivitetshus på Lindängeskolan. Målsättningen var initialt att öka delaktigheten för flickor, tjejer och kvinnor vilka ofta har svårare att närma sig olika fritidsaktiviteter.

Utgångspunkten för projektet var – och är fortfarande – visionen att våga testa och prova sig fram. Att våga tänka utanför ramarna. Att hellre göra misstag och göra om, än att aldrig våga försöka.

Genomförande

Verksamheten utgår från kommunala skolors befintliga lokaler för att de representerar trygga rum för barn, unga och deras föräldrar. Detta innebär dessutom att ingen ytterligare hyreskostnad belastar kommunen. Aktiviteterna startar med frukost för skolbarn och skolpersonal, aktiviteter på rasterna samt efter skolans slut. Allt ifrån pyssel, dans, fotboll, läxhjälp, musik och bakning erbjuds, beroende på vad barnen och ungdomarna själva vill göra.

Allaktivitetshusens verksamhet är levande och föränderligt styrd utifrån de behov och önskemål som områdets boende och deltagare uttrycker. Samt i nära samarbete med skolans fritidsverksamhet och befintligt föreningsliv. Dessa sociala bryggor skapar stark förankring i området och bidrar till trygghet och tillgänglighet. Att aktiviteter utgår från de boende, barnens och deltagarnas önskemål är en förutsättning för lust och närvaro. Att dessutom göra deltagarna delaktiga i planering, genomförande och utvärdering av aktiviteter bidrar till meningsfullhet och en känsla av trygghet och sammanhang.

Allaktivitetshusets områdesverksamhet innefattar:

  • gratis aktiviteter sju dagar i veckan, året runt
  • gratis frukost för skolelever F-9 på veckodagar
  • ett icke dömande och kravlöst förhållningssätt – "kom som du är"
  • ett inkluderande förhållningssätt – öppen för alla åldrar

Det här har arbetet lett fram till

Tre Allaktivitetshus finns nu etablerade på skolor inom Malmö Stad och ett fjärde är på gång. Allaktivitetshusen erbjuder, i samverkan med ett 30-tal samarbetspartners, 70–80 olika aktiviteter till cirka 30 000 besökare årligen. Verksamheten tilldelades Brispriset 2013 som första kommunala verksamhet någonsin.

Flickor och tjejer i områdena har ökat sitt deltagande i fritidsaktiviteter och representerar 50% av deltagarna. Tillgängligheten gör att även frivilliggrupper av vuxna och kvinnor, som annars riskerar att bli isolerade hemma, finner samhörighet och gemenskap. Det kan ske genom till exempel matlagning, gymnastik och andra aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande.

Skolnärvaron ökar då aktiviteterna startar med frukost, fortsätter under raster och pågår efter skolan är slut. Mätningar visar att skolresultaten ökat och den generella uppfattningen är att Allaktivitetshusens verksamhet starkt bidrar till detta genom att skolan förknippas med positiva värden.

Verksamheten skapar även naturliga kontaktytor till föräldrarna via barnen vilket gör att informations- och kunskapsutbyten – tillfällen till ömsesidigt lärande – uppstår naturligt. Detta ökar tilliten mellan personalen på Allaktivitetshusen, föräldrarna och barnen samt främjar förtroende, trygghet och integrering i lokalsamhället.

Det som kännetecknar Allaktivitetshusen är att det engagerar hela familjer, med utgångspunkt i området där de bor och med skolan som sätter trygga ramar. Barnen nås genom skolans lokaler och genom dem nås föräldrarna. Varje ledare har som uppdrag att ringa hem till tre barn varje vecka för att berätta något positivt för deras föräldrar. På det sättet blir föräldrarna intresserade av att höra mer om verksamheten vilket stärker förtroende och tillit, och samtidigt stärker banden mellan barnen och deras föräldrar.

De viktigaste slutsatserna

Allaktivitetshusens närvaro och verksamheter främjar hälsa och välbefinnande på alla systemnivåer; individ, familj, grupp, skolan som verksamhet och lokalsamhället i stort. Genom tillgänglighet, inkludering och delaktighet uppstår jämlikhet, jämställdhet och tillit inom och mellan individer och grupper i området.

Allaktivitetshusen erbjuder därigenom en god grund för att förebygga utanförskap, psykisk ohälsa och vandalisering inom de områden etablering sker. En viktig aspekt är att Allaktivitetshusen inte är en satsning med start och slut. Allaktivitetshusen är beständiga etableringar vilket i sig är en förutsättning för trovärdighet, tillit och trygghet. En hälsofrämjande, områdesbaserad insats för – och tillsammans med – invånarna och deltagarna.

Kontaktpersoner

Said Mekahal
Sektionschef Allaktivitetshuset Apelgården
said.mekahal@malmo.se

Informationsansvarig

  • Jesper Ekberg
    Konsult

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

Om exemplet

Ämne
Barn och unga, Folkhälsa
Exempel från
Kommun
Tidsperiod
2011 - pågående
Verksamhetsområde
Integration, Skola, Social omsorg

Lärande exempel

SKR:s lärande exempel ska ge konkret hjälp och bidra till verksamhetsutveckling i kommuner och regioner.

Gå till alla lärande exempel