OBS! Evenemanget är avslutat!11 maj 2023 kl. 09.30-16.00

Regional utveckling 2023 - Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser.

Den återkommande konferensen Regional utveckling har i år temat i en tid med förändring. Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR.

Anmäl dig

Innehåll

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet. Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Detta för att skapa bilder över hur det ser ut regionalt, lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.

Målgrupp

Förtroendevalda och tjänstepersoner på kommuner och regioner samt andra intresserade.

Program

Moderator: Jonas Örtquist, Tillväxtverket och Helena Gidlöf, SKR

Tema förmiddag: Samhällsutveckling

09.00–09.30 Kaffe

09.30–09.45 Välkomna – samhällsomställning i olika aspekter

09.45–10.15 Regional utveckling i Sverige

För att kunna utveckla och förbättra regionernas och kommunernas situation måste vi kunna mäta och förstå det nuvarande tillståndet. Sverige är ett land med regionala skillnader, vilket medför att utvecklingen inte alltid är densamma i landets olika delar. Hur de lokala trenderna ser ut har även betydelse för att få till en långsiktigt hållbar utveckling. Dessa förutsättningar presenteras och diskuteras i föredraget.

Elias Olofsson, analytiker på Tillväxtverket

10.15–10.40 Territoriella perspektiv på den gröna industrialiseringen

Det EU-finansierade forskarnätverket ESPON tar under det svenska ordförandeskapet fram en studie under rubriken ”Territorial Perspektive on Green Industrialisation”. Utgångspunkter för studien är klimatkrisen, grön industrialisering och det ökade behovet av fossilfri energiproduktion. Studien tar utifrån detta upp ett antal utmaningar som behöver hanteras, exempelvis kompetensförsörjning, landkonflikter, ökat behov av lokal attraktivitet och samhällsplanering samt förbättrad sammankoppling av landsbygder och städer.

Sverker Lindblad, ämnesråd på Landsbygd och infrastrukturdepartementet

10.40–10.55 Paus

10.55–11.25 Företagens gröna omställning

Tillväxtverket har genomfört en ny undersökning om hur landets företag uppfattar sin roll i den gröna omställningen samt vilka möjligheter och utmaningar omställningen skapar för företagen. En särskild del ägnas även åt frågor om hur företagen påverkas av situationen med den senaste tidens utveckling på elpriser.

Josefine Lindell, analytiker på Tillväxtverket

11.25–11.40 När en dörr stängs öppnas ett fönster

När en kommun eller en ort drabbas av en större företagsnedläggning krävs snabba åtgärder. Robertsfors, Hudiksvall och Oskarshamn är tre kommuner som drabbats av stora nedläggningar och varsel under 2010-talet. Vad kan vi lära av dessa kommuners omställningsprocesser?

Ulf Tynelius, analytiker på Tillväxtanalys

11.40–12.00 Det nya Framtidslandet

Norra Sverige utgör nu spelplatsen för rekordstora ”gröna” industriinvesteringar. Medan det ger nytt hopp till många kommuner som under lång tid präglats av befolkningsminskning är den stora frågan om, och i så fall hur, denna industrialisering också kan bidra till en bredare samhällsomvandling för Norrland? Presentationen kommer fokusera på de möjligheter och utmaningar för regional utveckling som är kopplade till industriinvesteringarna utifrån det nya forskningsprogrammet ”Det nya Framtidslandet?”.

Rikard Eriksson, professor vid Institutionen för geografi vid Umeå universitet

12.00 Lunch (50 min)

Tema eftermiddag: Samhällsutveckling, unga och framtid

12.50–13.10 Regional industriell omställning och förnyelse – vilken roll spelar efterfrågan?

Vilka faktorer bidrar till regional industriell omställning? Forskning visar att regional omvandling och förnyelse främst bygger på företagens innovationsförmågan och samverkan mellan olika lokala aktörer. Föredraget belyser dessutom den roll som efterfrågan av konsumenter och kunder spelar i den regionala industriutvecklingen, en faktor som oftast är bortglömd i debatten.

Roman Martin, docent i ekonomisk historia vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

13.10–13.30 Vilka förutsättningar krävs för regional omställning?

Analys av 40 fall av regional omställning i 12 regioner i Norden under en tidsperiod av 30 år. I varje analys identifierar vi de förutsättningar som krävs för att skapa nya regionala utvecklingsbanor. Vi lyfter fram tyngden av aktörskap utifrån de regionala förutsättningarna och identifiera olika sätt hur regional omställning kan ske.

Markus Grillitsch, senior lecturer, Department of Human Geography på Lunds universitet

13.30–14.00 20–30 år, åldern då det händer!

I dessa åldrar lämnar man föräldrahemmet, utbildar sig och hittar kanske en partner. Hur flyttar unga vuxna i Sverige, när bildar de familj? Skiljer sig dagens unga från tidigare generationer?

Lena Lundkvist, demograf på Statistikmyndigheten SCB

14.00–14.30 En mångkulturell generation växer upp

Sverige har, på bara ett par tre decennier, blivit ett multietniskt samhälle. Bland unga idag, som bygger framtidens Sverige, har mer än var fjärde utländsk bakgrund.

Studien bland unga har följt över 5 000 unga genom deras tonårsperiod till det tidiga vuxenlivet och låtit dem beskriva sina liv och levnadsvillkor i termer av skola, fritid, attityder, framtidsvisioner och mycket annat

Carina Mood, professor i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), Stockholms universitet och är knuten till Institutet för framtidsstudier

14.30–14.45 Vägval framtid

Att förstå och förhålla sig till hur olika trender och förändringskrafter påverkar oss lokalt, regionalt och nationellt i Sverige är av stor betydelse för vår framtid. Pandemi, krig i Europa, energibrist och inflation är exempel på omvärldsfaktorer som vi behöver förhålla oss till. Vilka trender kommer få störst påverkan framöver? SKR presenterar regelbundet framtidsanalyser och denna gång har vi spanat mot 2035.

Lisa Lindell, sakkunnig avdelningen ekonomi och styrning på SKR

14.45–15.00 Paus

15.00–15.30 Framtidens historia

I alla tider har människor funderat kring framtiden. Intervju med idéhistoriker och författaren med historisk beskrivning kring hur människor tänkt kring framtiden och som säger mycket om den tid de levde i. Hur tänker människor idag kring framtiden och vad säger det om vår samtid. Finns likheter historiskt kring våra tankar om framtiden. Vad kan vi lära?

Henrik Brissman, författare och fil.dr, forskare i idé- och lärdomshistoria på Lunds universitet

15.30–16.00 Panelsamtal

Anna Pettersson, regional utvecklingsdirektör på Region Västerbotten (inom kort Region Skåne), Julika Lamberth, tillväxtchef på Region Stockholm och Peter Haglund, sektionschef på SKR.

16.00 Tack för idag (digital sändning slut, eftersnack för de som är på plats).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.