2 februari 2023 kl. 09.30-16.00

Markanvisningar och exploateringsavtal - fördjupningsseminarium om avtalsfrågor

Under hösten har vi hållit en grundläggande kurs inom området markanvisningar och exploateringsavtal. Nu erbjuder vi ett seminarium där vi fördjupar oss i olika avtalsfrågor inom området.

Anmäl dig

Innehåll

Kommunerna tillämpar regelmässigt markanvisningar och exploateringsavtal när mark ska exploateras av professionella byggherrar. Från att ha betraktats som civilrättsliga avtal av intresse bara för avtalsparterna har sådana avtal på senare tid tilldragit sig en allt större uppmärksamhet. Under hösten har vi hållit en grundläggande kurs inom området. Nu erbjuder vi också ett fördjupningsseminarium där vi fördjupar oss i olika avtalsfrågor

Under seminariet går vi igenom vanliga fallgropar och andra praktiska frågor som kan uppstå vid markexploatering. Fungerar ”gröna” parkeringslösningar? Hur säkerställer kommunen sina intressen vid en osäker marknad? Hur kan vi säkerställa dagvattenfrågorna och hur ska kommunerna förhålla sig till särkrav? Hur säkerställer vi upplåtelseformen hyresrätt? Vi utgår från SKR:s underlag för exploateringsavtal, utgår från praktiska exempel och ni ombeds därför skicka in era dilemman till oss.via mejl till info@skr.se inför kursen. Vänligen märk mejlet 'Markanvisningar 2 feb'.

Målgrupp

Alla inom kommuner, regioner och kommunala bolag som arbetar praktiskt med avtals- och genomförandefrågor i samband med markexploatering.

Programpunkter

Avtalsrättsliga utgångspunkter

 • Grundläggande bestämmelser avtalslagen
 • Särskilda bestämmelser i PBL
 • Övriga relevanta regelverk

SKR:s underlag för exploateringsavtal

 • Genomgång av underlaget
 • Hur hanteras och förhåller sig jordabalkens regler om köp till kommunfullmäktiges beslut om godkännande av avtalet?
 • Marköverföring i samband med exploatering
 • Styrning av upplåtelseformer
 • Viten och tilläggsköpeskilling
 • Särskilda frågor vid enskilt huvudmannaskap
 • Dagvattenfrågor
 • Problematisering av utvalda frågor
 • Genomgång inskickade exempel

Särskilda frågor kring markanvisningar

 • Genomgång praktiska exempel
 • SKR:s stöd vid markanvisningar
 • Problematisering av utvalda frågor
 • Genomgång inskickade exempel.

Medverkande

 • Germund Persson, Senior advisor, avdelningen för juridik, SKR
 • Olof Moberg, förbundsjurist vid SKR
 • Åsa Wedmalm, förbundsjurist vid SKR.

Praktisk information och kursintyg

Vi har ett max antal deltagare om 50 personer. Inkomna anmälningar tas om hand enligt principen "först till kvarn". Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person.

Seminarie-/kursintyg skickas till anmälda deltagare efter avslutad kurs.

Om du har frågor

Ansvarig för innehållet i evenemanget:

Germund Persson, senior advisor

Frågor om anmälan:

konferens@skr.se

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR