OBS! Evenemanget är avslutat!23 mars 2023 kl. 09.00-16.10

Hedersrelaterat våld och förtryck – tidiga förebyggande insatser

Vad kan kommuner och regioner göra för att tidigt motverka hedersnormer och förebygga hedersrelaterat våld? SKR bjuder in till en heldag om forskning, metoder och arbetssätt.

Anmäl dig

Innehåll

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett samhälls- och jämställdhetsproblem som allvarligt kränker kvinnor och barns mänskliga fri- och rättigheter. För att motverka våldet behövs tidiga och förebyggande insatser med inriktning på att förändra och motverka hedersnormer. Här kan skolan, förskolan, vården och socialtjänsten spela en viktigt roll.

Under dagen hör du forskare, myndigheter och yrkesverksamma och kan ta del av inspirerande exempel på förebyggande arbetssätt. Konferensen arrangeras av SKR:s kvinnofridssatsning som stödjer kommuner och regioner att stärka arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Dagen spelas in och kan ses i efterhand.

Målgrupp

Chefer, politiker och yrkesversksamma inom förskola, skola, elevhälsa, socialtjänst, hälso- och sjukvård

Program

09.00–09.10 Inledning  

Elin Holmgren och Renée Andersson, handläggare SKR:s kvinnofridssatsning  

09.10–09.30 Jämlik och jämställd socialtjänst – hur kan det förebygga hedersrelaterat våld och förtryck?  

Projektledare Maria Högkvist berättar om SKR:s pilotprojekt för jämställd socialtjänst, och hur jämställdhetsintegrering kan användas som verktyg för att motverka hedersnormer och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck.   

09.30–09.40 Paus  

09.40–10.20 Könsstympning – förebyggande arbete i Gävle  

I Gävle drivs ett särskilt arbete för att upptäcka och förbygga könsstympning, samt öka samverkan mellan familjecentral, MVC, BVC, skola, förskola, socialtjänst, ungdomsmottagning, kvinnoklinik med flera. Målet är att alla yrkesverksamma som möter barn, unga och föräldrar ska kunna ställa frågor om könsstympning och veta vilken del i vårdkedjan som ska ta vid. Företrädare från Gävle berättar om arbetet.   

10.20–10.30 Paus  

10.30–11.00 Könsstympning – inkluderande förebyggande arbete

Existera är en ideell förening som stödjer kvinnor som utsatts för könsstympning. Luul Jama berättar om organisationens arbete för att motverka könsstympning, och hur vi kan arbeta främjande och inkluderande med kvinnor som har varit utsatta.

11.00 –11.15 Paus

11.15–12.00 Föräldraskapsstöd för att förebygga hedersrelaterat våld  

Stöd i föräldraskapet är en viktig insats för att motverka ojämlikhet och främja goda uppväxtvillkor för barn och unga. Under rätt förutsättningar kan föräldraskapsstödjande insatser bidra till att motverka hedersnormer och visa på andra alternativ. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF har regeringens uppdrag att främja utvecklingen av våldsförebyggande arbete genom stöd till föräldrar inriktat på familjer som lever i en hederskontext. Camilla Pettersson och Maria Andersson, utredare på MFOF, berättar hur det går med uppdraget. 

12.00–13.00 Paus för lunch  

13.00–13.30 Kärleken är fri och Älskad och trygg  

Rädda barnen har stödmaterial för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Metodmaterialet Kärleken är fri vänder sig till elever i skolor, och har en universell ansats som tar utgångspunkt i barnkonventionen. Älskad och trygg är ett samtalsmaterial om barns rättigheter och behov, som riktar till föräldragrupper. Projektledare Libertad Ruiz Costa berättar hur materialen kan användas.  

13.30–13.40 Paus  

13.40–14.10 Förebygga hedersnormer i förskolan – Järfälla kommun

Järfälla kommun genomför ett utvecklingsarbete i tre förskolor för att motverka hedersnormer och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet följs av forskare på FoU Nordväst. Malin Tilling och Emma Burnette Eriksson, samordnare i Järfälla kommun, berättar om framgångsfaktorer och utmaningar. 

14.10–14.20 Paus 

14.20–15.10 Förebygga hedernormer i förskolan – vad visar forskning?  

Hanna Cinthio är forskare med lång praktisk och akademisk erfarenhet inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Bland annat är hon medförfattare till storstadskartläggningen Heder och samhälle, och i höst är hon aktuell i en bok som riktar sig till förskolan. Under 2021 gjorde Hanna Cinthio en inventering  på uppdrag av Malmö stad. Syftet var att undersöka om det fanns problem med hedersnormer i stadens förskolor. Detta resulterade i en uppmärksammad rapport. Under passet berättar Hanna om sina erfarenheter och varför det är viktigt att inte bara informera barn och unga om deras rättigheter, utan att också involvera vuxna. 

15.10–15.20 Paus  

15.20–16.00 Möta unga som lever med hedersnormer – nytt samtalsstöd  

Origos resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Stockholm, har lång erfarenhet av att stödja barn och unga och ge konsultation till yrkesverksamma. Många unga berättar hur svårt det är att leva med både kärlek och våld från sin familj, och samtidigt mötas av samhällets förväntningar och förenklade förståelse. Kuratorer Arezo Samadi och Poya Ashna berättar om Origos nya samtalsstöd och hur vi kan prata med unga som lever med hedersnormer för att bättre förstå deras situation. 

16.00–16.10 Summering och avslut  

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Elin Holmgren
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.