OBS! Evenemanget är avslutat!30 november 2022 kl. 09.30-17.30

Besöksnäring på agendan 2022

Välkommen till Besöksnäring på agendan, som anordnas för sjunde året i rad – i år på temat: Turismens och besöksnäringens roll för platsutveckling.

Anmäl dig

Besöksnäring på agendan är mötesplatsen där vi lyfter samhällets roll för att utveckla besöksnäringen! Temat för året är platsutveckling, där vi i vid mening pratar om hur vi kan skapa attraktiva platser såväl för boende på orten som för att attrahera besökare, företagsetableringar och nya invånare.

Innehåll

  • Hur kan vi främja en mer aktiv samverkan mellan olika aktörer och intressen vad gäller målsättningar, resursfördelning, markanvändning, infrastruktur och tjänsteutbud?
  • Hur ser det offentligas roll ut när det handlar om att främja platsers utveckling och attraktivitet?
  • Vilken roll spelar besöksnäringen och vad kan vi lära av den?

Vi avslutar dagen med utdelningen av 2022 års Stora turismpris och Årets ciceron.

Målgrupp

  • Beslutsfattare eller verksamma inom till exempel kommun- eller regionledning, myndighet, samhällsplanering, miljö, kollektivtrafik, kultur, fritid, näringsliv, turism eller infrastruktur.

Program

Moderator: Karin Klingenstierna

09.00 Registrering och fika

10.00 Välkommen

Carola Gunnarsson, vice ordförande, Sveriges Kommuner och Regioner.

Teres Gärdin, Regionala nätverket för turism och besöksnäring.

Dagens inspirationspass:

10.15 Framgångsfaktorer för platsutveckling

För att arbeta med platsattraktion måste man se helheten och få saker att hänga ihop. Det handlar om att kroka arm med andra och arbeta över de administrativa gränserna. Hur skapar man en utvecklingsanda i en organisation och hur får man samarbetspartners att kliva på tåget?

Palle Lundberg, vd, Sveriges Kommuner och Regioner.

10.35 Hur skapar vi en attraktiv plats?

Genom att tillföra design till destinationsutveckling och engagera människor i att vara aktiva i den egna platsens utveckling skapar vi förutsättningar för en hållbar platsutveckling.

Daniel Byström, destinationsdesigner och grundare av Design Nation.

Tid för frågor.

11.00 Hållbar platsutveckling genom turism och besöksnäring – vad säger forskningen?

Platsutveckling är ett begrepp som uppfattas olika i olika sammanhang. Inom turism och besöksnäring kompletterar det alltmer destinationsutveckling. Vi får en genomgång av det nationella och internationella forskningsläget inom fältet hållbar platsutveckling. Dessutom får vi exempel från projekt som haft följeforskare inom regeringsuppdraget ”Insatser för omställning och utveckling för en hållbar besöksnäring”.

Kristina Lindström, forskare, Göteborgs Universitet.

11.15 Rörelsepaus

11.20 Vem äger en plats och vem är den till för?

När man jobbar med att utveckla en plats finns det olika intressen att ta hänsyn till. Vad händer när en plats förvandlas till en destination? Stämmer bilden av platsen som vi kommunicerar med den bild som invånarna har?

Vi får ta del av exempel från två stora besöksregioner, där man hittat konstruktiva lösningar för att hantera mål- och intressekonflikter.

Therese Sjölundh, vd Åre Destination

Karin Winsnes, Besöksnäringsstrateg, Region Gotland.

Samtal och frågor från publiken.

11.45 Platsutveckling – ett viktigt samspel för hållbar turism

En videohälsning från Statssekreterare Sara Modig, Näringsdepartementet.

11.55 Vår platsutvecklingspanel

Vi knyter ihop förmiddagens resonemang och tar pulsen på vår panel.

Vi pratar allt mer om platsutveckling i bredare bemärkelse, men kan turismen bidra till att lösa samhällsutmaningar? Kan turism och resande ge tillbaka ett värde till platsen som besöks, inkluderat dess natur, kultur och lokalbefolkning? Och vilken roll spelar besöksnäringen för att skapa attraktiva samhällen?

I panelen

Robert Pettersson, Verksamhetsledare ETOUR Research Centre vid Mittuniversitetet.

Maarja Edman, vd Visit Trelleborg.

Daniel Byström, Design Nation.

Jacob Högfeldt (m), kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs kommun.

12.15 Lunch

13.15 Musikunderhållning och samtal med Chris Kläfford

13.30 Internationell utblick – Köpenhamn säger farväl till traditionell turism i ny besöksnäringsstrategi

Köpenhamn var tidigt ute, då man redan för flera år sedan antog en besöksnäringsstrategi som betraktar alla som lokalbefolkning, oavsett om de är på plats en dag, en månad eller hela livet. De har fått invånar- och besökarperspektiven att hänga ihop. Sen kom pandemin och kastade allt på ända.

Adam Engel, Wonderful Copenhagen.

14.05 Information om eftermiddagens pass

14.15 Parallella seminariepass:

1. Innovationer för omställningen mot en mer hållbar turism och besöksnäring

Attraktionskraft, platsutveckling och innovation

Faktorer som tekniksprång, pandemi, demografi och klimatförändringar ställer stora krav på långsiktig platsutveckling, innovation och attraktionskraft. Ett initiativ för att hantera delar av detta är etablerandet av Xperience Next på Lindholmen Science Park, här samlas upplevelseindustrins aktörer i innovationsprojekt som genererar nya insikter. Ett pilotprojekt, som redan har skapat stor internationellt uppmärksamhet, är Tourism Agenda där fokus är på att utveckla fördjupade insikter kring hållbar plats-, destinations- och evenemangsutveckling, baserat på tillgång till stora mängder analysinformation. Piloten har som mål att kunna mäta samhällseffekter från besöksnäringen - ekonomiskt, ekologiskt och socialt.

Peter Berggren, senior rådgivare, Lindholmen Science Park.

North Sweden Green Deal, Attraktion

Norra Sverige befinner sig i Sveriges och världens centrum genom de stora investeringar som nu genomförs. För både kommuner och näringsliv är den stora utmaningen att hitta arbetskraft och nya invånare vilket ställer stora krav på attraktionskraft, marknadsföring och mottagarkapacitet.

Annika Fredriksson, VD, Swedish Lapland Visitors Board.

2. Trendspaning

Platsattraktivitet, platsvarumärke och en liten kommun med jävlar anamma

Lär känna en familjär och modig plats som tagit tag i platsattraktionsfrågan på konkreta vis. Möt Caroline Fröling på Säffle kommun som delar med sig av Säffles resa med att få fram en tydlig platsvarumärkesstrategi. Innan vi reser till Säffle, delar Helena Nordström på Placebrander med sig av framgångsfaktorer och senaste trenderna i arbetet med att skapa attraktiva platser. Få med dig inspiration och kunskap när du ska hem och jobba med din plats attraktivitet!

Helena Nordström, Placebrander.

Caroline Fröling, näringslivsutvecklare och kommunikatör, Säffle kommun.

3. Handbok för hållbar turismutveckling – en handfast steg-för-steg-guide för att utveckla attraktiva platser

Hur kan "Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer" vara en inspirerande och strukturerad metod för att utveckla en attraktiv plats? Tillväxtverket finansierar under 2022 nio projekt som arbetar med handboken utifrån sina unika förutsättningar. Vi möter Västerviks museum som har anpassat metoden till sitt arbete för att utveckla samarbete mellan kulturarvsaktörer i Västerviks kommun samt Karlskrona kommun som vill skapa ett systematiskt samarbete mellan sitt världsarv och biosfärområde. Ta del av erfarenheter, metoder och verktyg för att bygga hållbar platsutveckling genom turism och besöksnäring!

Maria Nordensten, projektledare, Västerviks museum.

Therese Hagström Andersson, Karlskrona kommun

Mona Bergner, processledare, Graffman AB

Helena Lindahl, Tillväxtverket

15.15 Fika

15.45 Hur arbetar vi smartare tillsammans?

Med rätt förutsättningar kan turismens betydelse för Sverige bli ännu starkare. Politiska beslut inom en rad olika områden påverkar turism och besöksnäring . Vi är många olika aktörer som behöver driva arbetet framåt - men hur gör vi det på ett samordnat sätt?

Elisabeth Backteman, generaldirektör, Tillväxtverket.

Kartläggning av aktörssystemet och ekosystemet för kunskap

Oxford Research presenterar den kartläggning av aktörer och kunskapssystem som gjorts under hösten. Fokus i arbetet har varit att identifiera aktörer och roller i det offentliga systemet och deras relationer till både näringslivet och varandra. Vilka samarbetsytor behöver förstärkas och vilka kunskapsinsatser behöver göras för att möta ambitionerna i regeringens Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring? Hur tar vi arbetet vidare?

Thomas Westerberg, analytiker, Oxford Research.

16.15 Mingel och tilltugg

16.45 Underhållning av Chris Kläfford

17.15 Prisutdelning av Stora Turismpriset och Årets ciceron.


Arrangörer

Konferensen arrangeras av SKR i samverkan med Tillväxtverket och det regionala nätverket för turism och besöksnäring.

Informationsansvarig

  • Ellinor Ivarsson
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR