22 september 2023 kl. 09.00-16.30

Barnrättsperspektivet inom ekonomiskt bistånd och vuxenenheter i socialtjänsten – i teori och praktik 

Vad innebär ett barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd och hos vuxenenheter såsom missbruk, socialpsykiatri, funktionsnedsättning där barn berörs indirekt? SKR, Socialstyrelsen, Stiftelsen allmänna barnhuset och kommuner informerar och delar med sig av stödmaterial och lärande exempel.

Anmäl dig

Innehåll

En dag om hur rättspraxis har utvecklats och vad en bedömning av barnets bästa innebär. SKR, Socialstyrelsen, Stiftelsen allmänna barnhuset och kommuner berättar om hur man kan ta sig an uppdraget att arbeta med ett barnrättsperspektiv inom ekonomiskt bistånd och inom ”vuxenenheter” som arbetar indirekt med barn.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner som berörs av området.

Program

09.00 – 09.15 Inledning

Moderatorer:
Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR
Ulrica Runemar, utredare, SKR

09.15 – 10.15 Vad innebär ett barnrättsperspektiv?

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020, vilket är ett förtydligande att offentliga aktörer i sitt arbete ska utgå från ett barnrättsperspektiv. Barnsynen och framförallt grundprinciperna är grundläggande för att kunna förstå socialtjänstlagens barnrättsperspektiv. Hur har rättspraxis utvecklats? Vad innebär en bedömning av barnets bästa?

Marie Lundin Karphammar, handläggare/barnrättsjurist, SKR

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Stöd för att uppmärksamma barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd

Socialstyrelsen lyfter i handboken om ekonomiskt bistånd vikten av att ha ett att barnrättsperspektiv i arbetet med ekonomiskt bistånd. Nu finns även ett tema på webbplatsen Kunskapsguiden Barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd som syftar till att synliggöra och uppmärksamma barn och unga i familjer med ekonomiskt bistånd.

Petra Bergendahl, jurist, Socialstyrelsen

11.00 – 11.30 Att arbeta med ett barnrättsperspektiv när barn berörs indirekt!

Många delar av socialtjänsten kommer direkt eller indirekt i kontakt med barn som lever i familjer där vuxna har allvarliga svårigheter av något slag. Det kan uppmärksammas inom missbruks- och beroendeenheter, enheter som arbetar med vuxna med psykisk ohälsa, LSS-handläggare, enheter för ekonomiskt bistånd, enheter som möter våldsutsatta och våldsutövare, familjerättsenheter med flera. I dessa sammanhang måste både barnets/barnens behov och den vuxens behov av stöd uppmärksammas.

Zophia Mellgren, handläggare, SKR

11.30 – 12.00 Barn som anhörig

Socialstyrelsen berättar om sitt uppdrag att stärka och utveckla stödet till barn som anhöriga.

Agnes Lundström, utredare, Socialstyrelsen

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30 BRA-samtal ger barnet rätt att komma till tals

Modellen är utvecklad för att hjälpa personal att prata med barn så att de kan berätta om sina behov när en förälder har någon form av allvarlig sjukdom eller annan svårighet. BRA-samtal har även prövats inom ekonomiskt bistånd.

Åsa Lundström Mattsson, sakkunnig, Stiftelsen Allmänna Barnhuset

13.30 – 14.00 Stadsövergripande stödmaterial för barnrättsperspektivet inom socialtjänsten

Stockholms stad har ett övergripande material som används av 13 stadsdelsförvaltningar. Delar av stödmaterialet kring barns delaktighet i individärenden inom vuxenhandläggning, barnkonsekvensanalys och barn som anhörig beskrivs.

Maja Bjarneby, utredare, socialförvaltningen, Stockholms stad
Hanna Rossetti, utredare, socialförvaltningen, Stockholms stad

14.00 – 14.30 Riktlinjer, rutiner och policy i Malmö stad

Vilka övergripande riktlinjer, rutiner och policy gällande barnrättsarbetet finns inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Hur är det systematiska barnrättsarbetet är utformat och hur fortskrider det. Hur arbetar socialsekreterarna inom ekonomiskt bistånd som dagligen arbetar med barnrättsfrågan utifrån vårt eget framtagna stödmaterial.

Arlinda Osmanaj, socialsekreterare, Malmö Stad
Alice Saleh, socialsekreterare, Malmö Stad

14.30 – 14.45 Paus

14.45 – 15.30 Barnkonsekvensanalys och ett barnrättsperspektiv i stödet till barn som anhörig

I Farsta har de under några år arbetat med barnkonsekvensanalyser inom ekonomiskt bistånd och deras anhörigkonsulent försöker arbeta med ett tydligt barnrättsperspektiv.

Jacob Neander, utvecklingsledare (arbete, integration och bistånd), Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad
Anna Andersdotter, anhörigkonsulent, Farsta stadsdelsförvaltning, Stockholms stad

15.30 – 15.45 Vräkningsförebyggande arbete

Kronofogden har ett pågående regeringsuppdrag om att verka för att ett vräkningsförebyggande samarbete etableras mellan socialtjänst och hyresvärdar i samtliga kommuner. Arbetet ska särskilt inriktas mot att förebygga avhysningar som berör barn.

Kim Jonsson, projektledare, Kronofogden

15.45 – 16.00 Avslutning och samtal med föreläsarna

Informationsansvarig

  • Marie Lundin Karphammar
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.