OBS! Evenemanget är avslutat!24 november 2022 till 25 november 2022 kl. 13.00-12.00

Agenda för integration 2022

Vi tar upp frågor om nyanländas mottagande, bosättning och etablering och integrationen i samhället.

Anmäl dig

Innehåll

I år har stort fokus varit på mottagandet från Ukraina och ett nytt boendeuppdrag för kommunerna. Parallellt fortsätter det ordinarie mottagandet av nyanlända. Det viktiga arbetet som utförs av kommuner och många andra aktörer är grunden för en bra etablering i samhället och på arbetsmarknaden.

Fortsatt gemensam kraftsamling behövs för att främja integration och motverka ökad segregation. Hur håller vi i allt bra arbete och engagemang och hur fortsätter vi att utveckla det viktiga integrationsarbetet? 

Målgrupp

Du som jobbar med nyanländas etablering, mottagande, bosättning och integration i samhället.

Program

Programmet uppdateras kontinuerligt.

Torsdag 24 november

13:00-14:00 Inledning: Integration – viktigt på riktigt. Nationella och lokala perspektiv.

Konferensvärdar Lotta Dahlerus och Annika Londono Öst

 • Peter Danielsson , ordförande SKR, inledningstalar
 • Joakim Jansson, sektionschef Nationella operativa avdelningen, Migrationsverket, Aktuellt från Migrationsverket
 • Andrea Spehar, director, Centre on Global Migration, Göteborgs universitet och docent på Statsvetenskaplig institutionen på Göteborgs universitet berättar om utvecklingen i Sverige på det migrations- och integrationspolitiska området kopplat till integration, delaktighet och demokrati.

(Tidigare publicerade punkter i detta pass utgår på grund av återbud.)

14:00-14:15 Paus

14:15-15:15 Vad är integration? Perspektiv på innebörden av integration av nyanlända utifrån forskning samt en lokal verksamhet.

 • Erik Eriksson, biträdande universitetslektor Lunds universitet berättar om en rapport Perspektiv på integration och etablering, ett kunskapsunderlag för ett strategiskt arbete med stöd till nyanlända. Vilka är de viktigaste slutsatserna och vad kan vi ta med oss från tidigare erfarenheter?
 • Hanna Nilsson, samhällsvägledare på kommunkontoret, Lunds kommun och Ahmad Alkaddah, gruppchef stödverksamhet Eos cares, driver det av Länsstyrelsen §37-medelfinansierade projektet Kom Vidare som fokuserar på samhällsvägledning för nyanlända. Verksamheten vänder sig till personer som är nya i Sverige och som behöver stöd i till exempel kontakten med olika myndigheter.

15:15-15:30 Paus

15:30-16:30 På gång om strategisk och operativ samverkan mellan Arbetsförmedling och kommun.

 • Emil Johansson, enhetschef Enheten utbilda och samverka, Arbetsförmedlingen och Ulrica Runemar, tf chef arbetsmarknadssektionen, SKR. Ett samtal om aktuella frågor med bärighet på målgruppen.
 • Karolin Damnäs, sektionschef, Arbetsförmedlingen och Karolina Rydh, avdelningschef på avdelningen Arbete och lärande, Växjö kommun berättar om hur man i arbetet med att ta fram en lokal överenskommelse nått fram till gemensamma prioriteringar.

Fredag 25 november

09.00-09:30 Etableringsprogrammet och framtiden

Elin Landell, huvudsekreterare i den statliga utredningen Förbättrad arbetsmarkandsetablering för utrikesfödda kvinnor (Ju2022:05) som ska ta fram förslag på åtgärder som särskilt syftar till att skynda på utrikes födda kvinnors etablering på arbetsmarknaden.

09.30-10:10 Seminariepass 1

A. Nytt kommunalt uppdrag från 1 augusti: Sammanhållen utbildning för nyanlända.

Cecilia Berglund, rektor för vuxenutbildningen i Huddinge kommun, delar med sig av sina erfarenheter om hur de arbetar med den sammanhållna utbildningen som trädde i kraft den 1 augusti i år, och hur de samverkar med Arbetsförmedlingen kring detta.

B. Vem har rätt till familjeåterförening? Ett seminarium om den svenska familjeåterföreningsprocessen.

Erika Löfgren, senior durable solutions associate, UNHCR och Peter Varga, International refugee Assistance Project (IRAP Europe) förklarar den komplexa processen om hur regelverket ser ut för skyddsbehövande som vill återförenas med sin familj i Sverige.

10:10-10:20 Paus

10:20-11:00 Seminariepass 2

A. DAGS-projektet

Ett projekt som syftar till att tidigarelägga kopplingar till arbete och studier hos målgrupper som står längre från arbetsmarknaden och/eller har lägre studieprogression. Ett samarbete mellan Strängnäs kommun, Arbetsförmedlingen och länsstyrelser. Alina Treijner, Integrationssamordnare, Länsstyrelsen i Södermanlands län och Margret Atladottir, producent.

B. Sociala företag - Om kommuners samverkan med sociala företag för en breddad arbetsmarknad och ett mer inkluderande samhälle.

När samhällsutmaningarna bli mer och mer komplexa är det viktigt att arbeta tillsammans för att hitta nya och innovativa sätt att utveckla välfärdslösningar på. Kommuner som samverkar med sociala företag skapar sig fler verktyg för ökad etablering och delaktighet i samhället. Åsa Bengtsson, SKR, berättar om lärdomar och möjligheter när det gäller kommuners samverkan med sociala företag och Magnus Nilvér, arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborgs stad ger konkreta exempel på hur de arbetar för att främja samverkan och affärer med de sociala företagen.

11:00-11:05 Paus

11:05-11:30 Nordisk utblick: Lärdomar för effektivare satsningar mot långtidsarbetslöshet bland flyktinginvandrare 

Åsa Hildestrand, kommunikationschef och projektledare, Nordregio och Nora Sanchez Gassen, senior forskare Nordregio.

11.30-12:00 Inspirationsföreläsning: Evin Cetin, jurist och författare

Evin Cetin, jurist och författare - aktuell med boken Mitt ibland oss.

12:00 Avslut


Medverkande

 • Representanter från kommuner och regioner, myndigheter, civilsamhället och näringslivet, politiker och forskare.

Informationsansvarig

 • Lotta Dahlerus
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR