Publicerad 19 december 2018

Cirkulär – viktig information från SKR och Sobona

Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser § 17 mom. 3-6 och § 28 mom. 5.

SKL och Sobona har med anledning av ändringar i sjuklönelagen angående karensavdrag kommit överens med AkademikerAlliansen, Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Hälso- och sjukvård, Allmän kommunal verksamhet och Läkare samt Lärarnas Samverkansråd.om att göra nödvändiga följdändringar i Allmänna bestämmelser (AB). Detta innebär att det görs ändringar i AB 17 såväl som AB 14. Ändringarna i AB träder i kraft 1 januari 2019.

Lagstiftarens syfte är att ge ett mer jämlikt avdrag till de som arbetar koncentrerad arbetstid, men också att stänga möjligheten för arbetstagaren att kunna styra självrisken, till exempel genom att sjukanmäla sig sent på arbetsdagen.

Karensavdraget får en tydligare koppling till inkomst av tjänst snarare än arbetstidens förläggning. Karensavdraget ska göras mot intjänad sjuklön för sjuklöneperioden och sjuklön beräknas från dag 1. Karensavdraget ska även som grundprincip dras till fullo, oavsett tidpunkt för insjuknande.

En överenskommelse om beräkningsgrunder av karensavdraget finns nu i Allmänna bestämmelser (både AB 17 och AB 14).

I AB § 17 har flera ändringar gjorts. I mom. 3 anmärkning 2 har en skrivning gällande sjukdom under semester utgått. Ett nytt mom. 4 har tillförts avseende beräkning av karensavdraget. Detta har medför att tidigare moment 4, 5 och 6 har nya numreringar.

Det nya moment 7 avseende möjlighet till lokala avvikelser har tillförts en kompletterande anmärkning om att mom. 4 punkt a) eller b) ska tillämpas även i dessa avtal vilket innebär att dessa avtal ska hantera karensavdraget enligt samma beräkningsgrunder som i AB. I AB § 28 mom. 5 har ändringar skett avseende sjuklöneunderlag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.