Publicerad 9 november 2018

Cirkulär - viktig information från SKR

Cirkuläret Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär är ersatt av 23:44.

Visa det här daterade cirkuläret

Beslut om bidragsbelopp till enskilda huvudmän överklagas genom förvaltningsbesvär

Sedan 2010 har enskilda huvudmän möjlighet att överklaga kommunens bidragsbeslut till allmän förvaltningsdomstol genom s.k. förvaltningsbesvär. Hösten 2009 publicerade SKL cirkulär 09:75, innehållande bl.a. råd om hur besluten om bidrag ska utformas. Sedan dess har redaktionella och vissa sakliga ändringar gjorts i gällande författningar och det har kommit domstolsavgöranden som förtydligar hur lagstiftningen ska tillämpas. Det finns därför skäl att uppdatera cirkulär 09:75 inför 2019 års bidragsbeslut.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.