Samverkan mellan kommun och region frigör vårdplatser

Andelen utskrivningsklara patienter som får lämna sjukhusen samma dag har ökat kraftigt de senaste åren och frigjort cirka 1000 vårdplatser. Avgörande är väl fungerande samverkan.

Att äldre personer som varit inneliggande får komma hem så snart de vårdats färdigt på sjukhus är viktigt. Det är viktigt för patienten, som inte behöver vårdas på sjukhus i onödan. Det är viktigt för sjukhusen, som behöver prioritera sina vårdplatser till den som har medicinska behov.

Det har skett en kraftig och väldigt positiv utveckling sedan 2017, året innan den nya lagen om utskrivningsklara började gälla. Antalet vårdtillfällen på sjukhus med patienter som inte har kunnat skrivas ut samma dag som de är utskrivningsklara har minskat något, men framför allt har dagarna som utskrivningsklara varit kvar på sjukhus minskat kraftigt. I januari 2017 upptog utskrivningsklara patienter drygt 1 400 vårdplatser, fyra år senare hade det minskat till knappt 400 vårdplatser.

Utmaningarna handlar om förbereda hemmet, ofta på särskilda boenden, för nya behov som den äldre kan ha efter ett sjukhusbesök. Det kan handla om fysiska hjälpmedel, nya rutiner och extra stöd och hjälp av personal för att hantera sin vardag. Att ordna det kräver planering och framförhållning, det är därför avgörande att det finns en nära samverkan mellan sjukhuset och boendet för den enskilde patienten, och mellan regionen och kommunen på en mer övergripande nivå.

I oktober förra året upptogs 3,9 procent av vårdplatserna på sjukhus av utskrivningsklara patienter, som alltså inte har något medicinskt behov av en vårdplats på sjukhus. Det är en ökning från 3,0 procent året innan, även om nivåerna fortfarande är betydligt lägre jämfört med 2017.

Överbeläggningar och utlokaliseringar ökade 2022

Under slutet av 2022 såg vi en oroande utveckling. Antalet överbeläggningar och utlokaliseringar ökade, det vill säga fler patienter fick vård på en annan plats än den som är bäst utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv. Det är allvarligt. Enligt regionerna handlar det sannolikt om det stora antalet infektioner som cirkulerade som påverkade både vårdbehovet och sjukskrivningarna bland personalen, i kombination med att marginalerna är för små. Antalet utskrivningsklara patienter som blev kvar på sjukhusen ökade också.

Siffror från januari i år pekar på att utvecklingen ser ut att vända till ett lite mer positivt läge. Men vi har en ansträngd situation och på kort sikt behöver vi se till att kunna frigöra fler vårdplatser.

En del handlar om att fortsätta den positiva utvecklingen vi sett under en längre tid, med att utskrivningsklara får lämna sjukhusen tidigare. Och det är möjligt.

Samverkan i Kalmar och Sörmland

I oktober 2022 fick 63 procent av de utskrivningsklara patienterna lämna sjukhuset den dag de var klara för utskrivning, men nivån skiljer sig åt mellan regionerna. I Region Kalmar län var det 87 procent av patienterna och i Region Sörmland 85 procent.

Vad är det då som gör att det går så bra i just Kalmar och Sörmland?

I Kalmar län finns en lång tradition av nära samarbete kring äldre mellan kommunerna och regionen. Den länsgemensamma ledningen har satt ett tydligt mål att åstadkomma en god vård på rätt vårdnivå. De har en analysgrupp i länet som träffas regelbundet, identifierar förbättringsåtgärder och sätter upp handlingsplaner. Och det kanske viktigaste, planeringen av utskrivningsklara startar vid inskrivningen.

I Sörmland har man sedan länge arbetat med en ekonomisk modell där kommunerna slipper betalningsansvar om medelvårdtiden understiger 3 dagar, det skapar incitament att ta hand om patienterna snabbt.

I både Kalmar och Sörmland vittnar de om att det i grunden handlar om tillit och förtroende till varandra, mellan regionen och kommunen.

Vårdplatser en del av ett stort hälso- och sjukvårdssystem

Utvecklingen vi sett de senaste månaderna är allvarlig och vi behöver säkerställa att det finns tillräckligt med disponibla vårdplatser på rätt plats för de patienter som behöver det här och nu. Avgörande är tillgången till personal med rätt kompetens.

Men frågan måste också ses i ett större perspektiv, vårdplatser på sjukhus är en del av ett betydligt större sjukhussystem.

Den sammanlagda vårdtiden på sjukhus per år har minskat med 35 procent sedan 1998, eller i faktiska antal med 3,6 miljoner vårddagar. Det motsvarar 10 000 vårdplatser på sjukhus. Det är en fantastisk utveckling som beror på en rad olika faktorer, så som att färre insjuknar i stroke och hjärtinfarkt, att vården arbetar mer förbyggande och att vårdtiderna har kunnat kortas tack vare effektivare behandlingar.

Trots att bemanningen stadigt ökat under många år är situationen tuff. Vi måste därför lyfta blicken och fokusera på orsakerna, inte symptomen. Det gör vi inte genom att detaljstyra antalet vårdplatser per enhet eller låsa fast oss vid hur vården alltid arbetat.

Stärkt samverkan mellan kommun och region kring utskrivningsklara patienter är ett bra exempel på hur vården kan bli bättre för de äldre, och för alla andra patienter som behöver en vårdplats på sjukhus.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen