På hälsocentralen kan psykisk ohälsa fångas upp direkt

På Byske hälsocentral får patienter i behov av kroppsliga och psykiska vårdbehov rätt stöd direkt. Lösningen handlar om samverkan mellan olika professioner runt varje patient.

Den senaste tiden har mycket av sjukvårdsdebatten handlat om slutenvården, inte minst inför valet. Jag själv har skrivit flera inlägg om slutenvården, kompetensförsörjning, tillgänglighet och vårdplatser. Men sjukvården måste förstås ses som en helhet, där primärvård och slutenvård samspelar. Jag vill gärna lyfta ett gott exempel från primärvården.

Relationen med vården är helt avgörande för många patienter. Det gäller för många patientgrupper som har regelbundna kontakter med vården, inte minst för personer som lider av psykisk ohälsa. Det är något som Byske hälsocentral i Västerbotten tagit fasta på. Så här beskriver en patient på hälsocentralen sina kontakter med vården:

”När jag kom till Byske hälsocentral från psykiatrin slogs jag av att mitt mående sattes i ett sammanhang. Jag har en lång historia av utmattning, depression och ångest som relaterar till att jag alltid behöver finnas som stöd för mina barn som har särskilda behov. Tidigare har jag flera gånger varit aktuell för färdigpaketerade behandlingar, men sedan fått veta att jag och mina behov inte passar för metoden, i stället för tvärtom.

På Byske hälsocentral har jag fått stöd av ett team där jag haft mest kontakt med en psykolog. Under perioder har psykologen varit den som gjort att jag har överlevt, plockat upp mig när jag har kraschat och varit min medvandrare. Andra perioder har jag bara behövt stöd då och då. Tryggheten i att jag alltid är välkommen tillbaka har gjort att jag också vågat avsluta kontakten när jag mått bra.”

Teambaserat arbetssätt

På Byske hälsocentral arbetar 24 personer som tillsammans har drygt 4300 listade patienter. Där finns specialistläkare, ST-läkare, AT-läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringskoordinator och psykologer. Hälsocentralen har som mål att tidigt erbjuda patienter rätt stöd till både psykiskt och fysiskt välmående, att fånga upp vårdbehov så snabbt som möjligt.

I Region Västerbotten erbjuds alla som fyller 40, 50 och 60 år en hälsoundersökning med ett uppföljande hälsosamtal. För många patienter är det ett sätt att skapa en första relation med den hälsocentral där man är listad – för hälsocentralen är det ett sätt att tidigt kunna fånga upp eventuella vårdbehov och ge hälsoråd.

På Byske hälsocentral är utgångspunkten att arbeta teambaserat. Att fler professioner arbetar tillsammans runt varje patient. Ett arbete som utvecklades ytterligare då hälsocentralen för några år sedan anställde psykologer.

Även för patienter som söker vård för enklare fysiska besvär kan läkaren ibland uppmärksamma andra bakomliggande orsaker till de besvär som patienten beskriver. I sådana situationer kan läkaren rådfråga någon av mottagningens psykologer och tillsammans kan de reflektera om psykisk ohälsa eventuellt kan vara en bakomliggande orsak och hur det i så fall kan hanteras. Inte minst kan det vara vanligt bland barn och unga som söker vård för kroppsliga symptom, när det underliggande problemet kan handla om psykisk ohälsa.

Personalen på Byske hälsocentral beskriver deras arbetssätt som meningsfullt, utvecklande, utmanande och roligt, men också som tryggt då det sällan är en person som ensamt är ansvarig för att förstå en patients mående och vilken behandling som är bäst.

Allt fler söker vård för psykisk ohälsa

De senaste åren har allt fler patienter sökt vård för psykisk ohälsa, störst är ökningen bland barn och unga. Trots att allt fler besök genomförs inom psykiatrin varje år ökar behoven ännu snabbare. Det har också inneburit längre väntetider till den specialiserade psykiatriska vården. Att vänta på stöd riskerar att försämra hälsan ytterligare men också att minska personens motivation till förändring.

Personer i behov av psykiatrisk vård kan i många fall erbjudas en snabbt inledande bedömning i kommuners eller regioners primärvård av vad som är ett bra nästa steg. Personer som kan vara hjälpta av egenvård kan få stöd att själva börja arbeta med sin psykiska hälsa direkt, samtidigt som personer som har en allvarlig problematik kan uppmärksammas och erbjudas rätt insatser.

Vi behöver en stark specialistvård, men vi behöver också en primärvård som kan fånga upp personer i behov av såväl kroppslig som psykiatrisk vård. På SKR har vi, tillsammans med Autism- och Aspergerförbundet, tagit fram en skrift där vi beskriver hur de arbetar på Byske vårdcentral och på elva andra platser i landet för ge personer som lever med psykisk ohälsa ett bra stöd i primärvården.

Nära vård handlar om att utgå från den enskilda personens behov och förmågor och anpassa vård och omsorg efter dessa. För patienten ökar tillgängligheten, kontinuiteten och tryggheten. Det låter så självklart och så enkelt. Det är det också, men det innebär många gånger att tidigare arbetssätt behöver förändras. Det ställer krav på både chefer och medarbetare.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen