Nära vård ger positiva ekonomiska effekter

SKR:s ekonomirapport visar att utvecklingen mot Nära vård inte bara ökar vårdens tillgänglighet utan också innebär stora ekonomiska vinster för både kommuner och regioner.

Utvecklingen mot Nära vård pågår i kommuner och regioner i hela landet. Vi vet sedan tidigare att det är en nödvändig utveckling för att möta de förändrade vårdbehoven. När allt fler invånare lever längre och när sjukdomar som tidigare var dödliga nu kan behandlas och bli kroniska tillstånd ställs nya krav på vården. Utvecklingen mot Nära vård handlar om att patienter ska få bättre tillgång till sin vård, ökad kontinuitet och bättre möjligheter till god livskvalitet trots kroniska tillstånd.

Vi vet att ett mer hälsofrämjande arbete med fokus på förebyggande insatser är positivt för patienter och minskar behovet av slutenvård. Vi vet också att det i längden minskar kostnader för såväl kommuner som regioner. Men det finns i dag inga bra utvecklingsmått och indikatorer för att enkelt kunna mäta effektiviteten av förebyggande insatser, även om det pågår ett flertal arbeten för att hitta nya metoder och mått för att följa omställningen. Häromveckan publicerade vi på SKR vårens ekonomirapport, där det bland annat finns en fördjupande del kring Nära vård och beskrivningar kring hur det går att räkna på ekonomiska effekter.

Lösningarna ser olika ut i olika delar av landet

Utvecklingen mot Nära vård ser olika ut i olika delar av landet och behöver också se olika ut för att kunna vara ändamålsenliga.

Vid Södra Älvsborgs sjukhus har införande av närsjukvårdsteam visat på positiva effekter för både patienter och ekonomi. De tre mobila teamen, som består av knappt tio heltidstjänster, kan hantera uppemot 70 patienter med stora och vårdkrävande behov, i åtta kommuner. Teamen är bemannade med läkare, sjuksköterskor, kurator, apotekare och dietist. På kort tid efter införandet minskade antalet dagar i slutenvård och antalet akutbesök kraftigt för de patienter som varit målgrupp för närsjukvårdsteamet. Samtidigt har nettokostnaderna för regionen minskat med 8-16 miljoner kronor årligen, i första hand genom minskad vårdkonsumtion inom akutvården och slutenvården.

I Östersunds kommun har ett långsiktigt fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser inom äldreomsorgen både minskat sjukdomar och olyckor, men också fått tydliga positiva ekonomiska effekter för både kommunen och regionen – ja hela samhällsekonomin.

Region Kalmar län och Borgholms kommun har sedan 2016 tillsammans satsat på ett koncept som heter Hemsjukhuset där man har en sömlös samverkan mellan region och kommun på alla nivåer, med fokus på tillgänglighet och att minska onödiga besök på akutmottagningen.

Viktigt att kunna mäta omställningens effekter

Vi vet att utvecklingen mot Nära vård är nödvändig och lösningarna behöver se olika ut över landet. Men behoven av att mäta effekterna av omställningen finns överallt. Och här behöver vi bli bättre. Vi behöver utveckla våra sätt att mäta effekterna, för såväl patienter och medarbetare som för ekonomin. På så sätt kan verksamheter hela tiden följa upp sitt arbete och förbättra arbetssätt och insatser. På så sätt kan vi också veta om utvecklingen går åt rätt håll, om det är rätt åtgärder.

Men det är komplext att räkna på enskilda insatsers långsiktiga effekter för hälsa och ekonomi, inte minst när de aktörer som genomför insatser inte alltid själva är de som kan räkna hem vinsterna. Det är också svårt att alltid veta vad som är orsak och verkan.

Jag är övertygad om att utvecklingen mot Nära vård är helt nödvändig för patienterna och utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv, det ser vi hela tiden exempel på – vi behöver bara bli ännu bättre på att mäta.

Läs vidare

Läs mer om Nära vård i SKR:s ekonomirapport

Ekonomirapporten maj 2021

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  På vårdbloggen skriver vi om och reflekterar kring aktuella frågor som rör hälso- och sjukvården.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen