Nya arbetssätt höjer kvaliteten på HVB-hem

HVB-hem ska innebära en trygg miljö och god vård för de barn som bor där. Bra upphandling är en viktig komponent för att säkerställa detta. Här underlättar Addas ramavtal för kommunerna.

I Sverige finns idag över 800 HVB-hem. Majoriteten drivs av ansvarsfulla och professionella leverantörer, som gör stor skillnad i de placerade barnens dagliga liv. Men vi vet också att det finns HVB-hem där kompetens och kvalitet måste bli bättre. Marknaden för leverantörer är stor och tyvärr är det inte alla som bedriver en seriös verksamhet. I slutändan riskerar det att gå ut över barn och unga som behöver samhällets stöd.

Kommunerna har enligt lagstiftning ett viktigt jobb i att kontrollera och följa upp de olika leverantörerna. Men det är både svårt och tidskrävande. Inte sällan sker många placeringar samtidigt och ibland måste det gå snabbt när ett barn är i akut behov av skydd. Det kan också vara utmanande att säkerställa både tid och kunskap att arbeta med uppföljning på en mer övergripande nivå – socialtjänstens fokus ligger ofta på individens perspektiv.

IVO:s nationella vårdgivarregister för HVB har inneburit en viktig kvalitetshöjning av leverantörer och ökad trygghet för barnen. Här kan socialsekreterare bland annat ta del av IVO:s tillsyner och se vilka verksamheter som fått återkallat tillstånd. Men det är och har länge varit en utmaning att registret inte är heltäckande och att det ofta dröjer innan till exempel orosanmälningar syns där. Med andra ord kan det ta tid innan IVO kan visa att en leverantör inte håller måttet.

Förenklad placering med ramavtal

För att göra det lättare för kommunerna erbjuder SKR-bolaget Adda ramavtal inom HVB. Addas inköpscentral samlar alla ramavtalsleverantörer i en databas, där socialtjänsthandläggaren kan göra ett urval utifrån barnets behov. Inköpscentralens kvalitetskrav är baserade på inspel från både forskning, kommunerna och SKR. Leverantörernas ekonomi kontrolleras, samt att rutiner och processer finns på plats för att kunna bedriva verksamhet utifrån ramavtalets villkor.

Om brister misstänks kan inköpscentralen direkt avropsstoppa en leverantör. Det betyder att den inte längre syns i databasen och inte heller kan ta emot nya placeringar. På så sätt når misstanken om brister direkt alla kommuner som använder databasen, och blir därför ett viktigt komplement till IVO:s register.

Nya arbetssätt och utökade kontroller

Adda Inköpscentral har senaste tre åren jobbat hårt med att utveckla sina arbetssätt och bli ännu mer träffsäkra i att inte släppa in oseriösa aktörer i ramavtalen. Bland annat har inköpscentralen tagit fram en egen uteslutningsgrund för upphandlingar, som gör det enklare att utesluta leverantörer som har förelägganden hos IVO eller andra brister som inte åtgärdats. Genom utökade kontroller och uppföljningar har tio avtal hävts de senaste två åren, och genom avropsstopp har ett stort antal leverantörer förhindrats att ta emot placeringar.

Samverkan ger bättre kontroll

Adda, kommunerna och IVO har alla olika förutsättningar för att kontrollera och utesluta leverantörer som brister. Addas inköpscentral kan av sekretesskäl till exempel inte prata med de placerade barnen, ta del av information om enskilda individer eller se hur en verksamhet fungerar i vardagen. Därför är det viktigt att kommunerna tipsar inköpscentralen om brister som upptäcks.

Inköpscentralen har idag inte heller tillgång till IVO:s registertjänst, som kommunerna har. Det betyder att socialsekreterare behöver kontrollera leverantörer i både IVO:s register och Addas urvalsdatabas. Det innebär också en hel del administration för IVO, eftersom Adda regelbundet behöver begära ut information om ramavtalsleverantörer och dem som lämnar anbud. Här hade ett fördjupat samarbete som ger Adda tillgång till IVO:s register gynnat alla. Samverkan och att dela information med varandra är avgörande för att verkligen kunna agera mot oseriösa aktörer.

Tillsammans kan vi bättre

Senaste åren har vi sett exempel på fruktansvärda incidenter där barn och unga vistats på otrygga och osäkra boenden, eller inte fått den insats de har rätt till. Varje incident är en för mycket. Alla aktörer som är involverade i placering, tillsyn och upphandling behöver agera utifrån sina förutsättningar för att förhindra dessa verksamheter från att ta emot nya placeringar – och ibland från att existera på marknaden. Tillsammans kan vi göra bättre för våra mest utsatta barn.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen