Modiga beslut krävs för att förbättra för personer med samsjuklighet

Samsjuklighetsutredningens nya inriktning pekar på stora förändringar för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi kan inte göra vården bättre, genom att fortsätta som vi alltid har gjort.

Det finns allt för många hjärtskärande exempel om människor som slussas runt mellan samhällets olika aktörer. Aktörer som ska hjälpa, men som ändå inte lyckas fånga upp dem med en komplex problematik av psykisk ohälsa, funktionsnedsättningar, missbruk och beroende. Dessa människor finns i alla åldrar, och de riskerar överdoser, självmord och för tidig död. Det kan inte fortsätta vara så.

Välkommen utredning med bred ansats

Sommaren 2020 tillsattes Samsjuklighetsutredningen (Dir. 2020:68), som ska ta fram förslag om hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Det är en efterlängtad utredning. Precis innan den tillsattes lämnade SKR in en hemställan till regeringen om en bred översyn av missbruks- och beroendevården. Att utredningen har tydliggjort att förslagen inte bara kan komma att röra personer med samsjuklighet är därför positivt. Den oklara ansvarsfördelningen mellan kommuner och regioner gäller ju hela målgruppen inom missbruk och beroende, inte bara dem med komplex problematik.

Den 31 mars publicerade utredningen ett utkast om inriktningen på kommande förslag, bland annat ett som rör samlat huvudmannaskap för hela missbruk- och beroendevårdens målgrupp, och ett som enbart rör personer med samsjuklighet, och då mer allvarlig problematik. De slutgiltiga förslagen presenteras den 30 november 2021. Förslagen är alltså än så länge bara utkast, men visar vilken inriktning utredningen jobbar efter nu.

Förslag om samlat behandlingsansvar hos regionen

Inriktningen på det första förslaget om huvudmannaskap, innebär att hälso- sjukvården ska ansvara för all medicinsk, psykologisk och psykosocial behandling – och att de ska behandla alla psykiatriska sjukdomstillstånd samordnat. De ska också erbjuda skademinimerande insatser i högre utsträckning än i dag.

Det betyder att allt ansvar för behandling flyttas, men att socialtjänstens ansvar förblir oförändrat i stora delar. I förslaget har socialtjänsten fyra huvudsakliga ansvarsområden vid missbruk eller beroende:

 • Uppsökande verksamhet, information om och förmedling till samhällets stöd
 • Stöd för basala behov som försörjning, boende, sysselsättning, trygghet och sociala sammanhang
 • Stöd för att utveckla den enskildes resurser, funktionsförmåga och möjligheter till självständigt liv
 • Stöd till närstående

Socialtjänstens ansvar gentemot barn och ungdomar är mer långtgående än för vuxna, och därför vill utredningen också analysera detta mer noggrant. Klokt tänkt. Här behöver vi bidra till analysen så att förslagen landar rätt.

Gemensam verksamhet vid samsjuklighet

I det andra förslaget, som avser de svårast sjuka personerna med samsjuklighet, är inriktningen att kommuner och regioner ska ha skyldighet att driva en gemensam verksamhet. Verksamheten ska erbjuda en helhetslösning, där både hälso- sjukvård och socialtjänstinsatser samordnas. Vi vet att det finns stöd i forskning för integrerade verksamheter och arbetssätt. Ändå finns få sådana insatser och verksamheter i kommuner och regioner. Så här finns stor potential för förändring.

Dags att tänka nytt och göra skillnad

De här förslagen skulle innebära stora omställningar för kommuner, regioner och flera andra samhällsaktörer om de går igenom. Vi vet heller inte hur en sådan omställning skulle falla ut. Men en sak är i alla fall säker. Genom att fortsätta som tidigare, kan vi inte förvänta oss ett annat resultat. För att bidra till utvecklingen inom missbruk- och beroendevården behöver vi vara öppna för förändring, såväl kommuner och regioner som beslutsfattare på nationell nivå. Vi måste våga tänka nytt och fatta modiga beslut. Och vi behöver stötta utredningen att lägga fram kloka förslag som kan göra större skillnad för den här målgruppen.

Förlag om ny ANDTS-strategi

I dagarna kom även regeringens proposition om en ny ANDTS-strategi. I den märks ett tydligt fokus på narkotikaprevention och på barn och unga. I den finns även en nollvision för narkotikadödlighet och mål om minskade medicinska och sociala skador. Det är alltså inte bara samsjuklighetsutredningen som kommer kräva bättre samarbete mellan aktörer och en socialtjänst med resurser att göra sitt.

För att klara detta krävs satsningar på missbruks- och beroendevården, både i kommuner och regioner. Kanske kan ANDTS-strategin möjliggöra satsningar från staten? Det vore en god idé. För det behövs både kompetens och resurser om vi ska nå strategins mål. Det samma krävs för att kunna erbjudna en jämlik och kunskapsbaserad vård och omsorg till en av samhällets mest utsatta grupper. Det är hög tid att vi prioriterar dem nu.

Läs vidare

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Vi som bloggar här arbetar med frågor om social omsorg och stöd på SKR.

  Vi skriver aktuellt om äldreomsorg, barn och unga, missbruk och beroende, funktionshindersfrågor och annat inom socialtjänsten.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen