En skola på vetenskaplig grund – tillsammans tar vi steg framåt

I skollagen ställs krav på att all utbildning inom förskola och skola ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Även om mycket har hänt och steg i rätt riktning tagits sedan formuleringen infördes i skollagen, är det en bra bit kvar på vägen innan kravet nås. Men nu finns chans att ta ett större kliv framåt.

När vi pratar om en utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vad är det då vi ser framför oss? Hur ser målbilden ut? Jag tänker inte nästa år, utan kanske om 15-20 år? Jag vill stanna lite vid just den frågan.

Det självklara målet handlar givetvis om att en stärkt forskningsanknytning ska bidra till att utveckla och stärka undervisningen – att barn och elever gynnas. Men om vi konkretiserar frågan, vad handlar det om då? Att vi har många lektorer i skolan? Att vi har fler forskarutbildade förskollärare och lärare? Att erfarna lärare och rektorer förväntas kombinera sitt uppdrag med forskning? Att det finns självklara mötesarenor för huvudmän, skola och lärosäten?

Svaret är sannolikt ja på dessa frågor. Det är många pusselbitar som måste vara på plats och vi ska våga sätta tydliga målbilder. Det handlar till exempel om att den praktiknära forskningen behöver stärkas, att förskollärare och lärare ges ökade möjligheter att forska, att stärka ett vetenskapligt förhållningssätt i förskolan och skolan där professionen själva diskuterar, prövar och använder forskningsresultat utifrån sin erfarenhet och det sammanhang man befinner sig i, samt att lärarutbildningen är forskningsbaserad. Arbetet måste därför ske på flera fronter samtidigt.

Chans att bygga en bra plattform tillsammans

En sådan front är den nationella försöksverksamhet kring praktiknära skolforskning som sker inom ramen för ULF (Utveckling, Lärande, Forskning). Verksamheten har handlat om att utveckla goda samverkansmodeller mellan akademi och skola, där forskningens och verksamhetens behov likställs. I den forskning som sker inom ULF är huvudmännen mer närvarande i alla faser; val av vad som ska beforskas och hur, genomförandet av forskningen och spridningen av resultatet.

Försöksverksamheten kommer från 2025 att bli permanent. Genom ULF har det fortsatta arbetet fått en bra plattform. Det kräver dock att skolhuvudmän kliver fram och deltar. Vi behöver vara involverade och arbeta nära tillsammans med lärosätena. SKR bjöd därför in till ett möte i början av februari för att diskutera hur samverkan kan se ut framöver. Intresset för mötet var stort med många deltagande kommuner. Det är tydligt att frågan engagerar!  

En första reflektion från mötet är att alla aktörer delar ambitionen att den forskning som görs inom ULF ska vara värdefull för såväl verksamhet som akademi. Ingenting kommer automatiskt, men med en sådan ambition byggs strukturer för samverkan där det gemensamma intresset blir i fokus. En central faktor för att det här kan bli bra!  

Ett tydligt budskap vi fick med oss var också att den struktur som ska byggas upp till 2025 både ska underlätta ett nära vardagligt samarbete på lokal nivå, samtidigt som det ska vara möjligt för huvudmän över hela landet att genomföra praktiknära forskning med det lärosäte som passar forskningsfrågan bäst.

Med utgångspunkt i praktiken och egna elevers behov

Redan idag händer det mycket spännande, till exempel genom Ifous. Ifous är ett fristående forskningsinstitut som drivs som ideell förening där SKR, Friskolornas riksförbund och Idéburna skolor är grundande medlemmar. Ifous mål är att utveckla undervisningen och bygga ny kunskap tillsammans med lärare, skolledare, huvudmän och forskare, framför allt genom de olika utvecklingsprogram som medlemmarna kan delta i. Fokus är både på forskning och beprövad erfarenhet. Ett par exempel på program som pågår nu är vuxenutbildning på distans, språkutvecklande förskola och ”Fokus undervisning” – ett program där lärare genom konkret undervisningsutvecklande verkstad beprövar erfarenheter med utgångspunkt i den egna verksamheten och de egna elevernas behov. Här kan det bli verkstad och lärande på vägen!

Och det är väl egentligen det som är grunden i en utbildning som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet? Det handlar inte om sprida absoluta sanningar eller färdigförpackade forskningsresultat, utan snarare att få till ett vetenskapligt förhållningssätt i praktiken. En starkare forskningsanknytning är helt enkelt en viktig del i ett systematiskt kvalitetsarbete.

Vi avser att fortsätta bjuda in till dialog om erfarenheter, utmaningar och idéer framöver. Huvudmän och lärosäten måste hjälpas åt att göra den här förflyttningen och alla huvudmän behöver vara med.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Monica Sonde och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på SKR.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen