SKR publicerar en rapportserie om representativitet i politiken

Vilka är de förtroendevalda i landets kommuner och regioner? Utgångspunkten för den svenska representativa demokratin är att medborgare väljer att engagera sig politiskt och tar på sig uppdrag som förtroendevalda.

I en representativ demokrati som Sveriges är det bra om de förtroendevalda speglar befolkningen i stort vad gäller exempelvis kön, åldersfördelning, andel utrikes födda, utbildningsnivå och så vidare för att en mångfald av perspektiv ska föras in i det politiska samtalet.

SKR har utifrån Statistiska centralbyråns (SCB) totalundersökning om de förtroendevalda i landets kommuner och regioner från 2019 tagit fram en rapportserie som länsvis illustrerar sammansättningen i lokalpolitikern. Vi publicerar för fjärde mandatperioden i rad en rapportserie om den sociala representativiteten i politiken. 

De allra flesta är fritidspolitiker

År 2019 uppgick det totala antalet förtroendevalda i kommunerna till knappt 35 900 personer. Av dessa är hela 96 procent fritidspolitiker, viket innebär att de sköter sina politiska förtroendeuppdrag vid sidan av arbete och studier. Undersökningen visar att antalet förtroendevalda i kommunerna fortsätter att minska; en trend som vi sett över flera mandatperioder i rad.

I Sveriges kommuner går det i 2019 års undersökning i genomsnitt 288 medborgare på varje lokalpolitiker; motsvarande siffra på regionsidan är 2 249 medborgare för varje förtroendevald. Siffrorna kan jämföras med riksdagen där det går omkring 29 000 invånare per riksdagsledamot. Närheten till de förtroendevalda innebär kortare avstånd mellan invånare och beslutsfattare. Många av de beslut som påverkar oss mest i vårt lokalsamhälle och dagliga liv fattas på kommunal och regional nivå. En högre politikertäthet innebär större möjlighet att var delaktig och påverka de beslut som fattas.

Kvinnor, yngre och utrikes födda är fortsatt underrepresenterade

Kvinnor är fortsatt underrepresenterade bland de förtroendevalda; 43 procent, jämfört med 50 procent i befolkningen som helhet. Fördelningen mellan kvinnor och män är jämnare bland yngre politiker jämfört med äldre. Bland förtroendevalda under 30 år uppgår andelen kvinnor till 44 procent, bland dem som är 65 år och äldre är andelen kvinnor 39 procent. Könsfördelningen brukar betraktas som jämn då andelen kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent. I totalt 205 av landets 290 kommuner är andelen kvinnliga förtroendevalda högre än 40 procent. I 19 kommuner är andelen förtroen­devalda kvinnor över 50 procent.

Jämfört med hela befolkningen är unga underrepresenterade bland de förtroendevalda i såväl kommuner som regioner. Undersökningen visar att unga, i åldrarna 18-29 år, utgör 7 procent av kommunpolitikerna år 2019, vilket är 12 procentenheter lägre än befolkningen.

Även gruppen utrikes födda är underrepresenterade bland de förtroendevalda, men trenden är precis som föregående mandatperiod att underrepresentationen fortsätter att minska. Omkring 21 procent av befolkningen över 18 år utgörs av utrikes födda. Motsvarande andel bland de förtroendevalda i landets kommuner är 10 procent.

Information om förtroendevalda i din kommun

De siffror som presenteras här ovan handlar om landets kommuner och regioner sammantaget, det finns relativt stora variationer mellan enskilda kommuner och regioner. Statistik på lokal nivå finns presenterad för varje kommun och region länsvis i rapportserien Politiker per län 2020.

Hittills har sex rapporter publicerats, resterande rapporter kommer att publiceras under hösten.

Förtroendevalda i kommuner och regioner

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen