Huddinge kommuns lärdomar kring jämlika livsvillkor i pandemin

När pandemin slog till insåg Huddinge kommun i ett tidigt skede att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna. Kommunen delar nu med sig av en rapport med erfarenheter och analys av pandemins effekter på invånarnas livsvillkor.

Redan våren 2020 skrev MR-bloggen om Huddinge kommuns arbete med krishantering utifrån ett jämlikhetsperspektiv.

Coronapandemin belyser ojämlikheten i Sverige och världen

Huddinge har under 2020 och 2021 fortsatt arbeta för att säkerställa en jämlikhetsintegrerad krishantering utifrån de framgångsfaktorer och utmaningar som identifierades i ett inledande skede:

 • Involvera centrala funktioner för social hållbarhet i krisarbetet
 • Jämlik styrning och social hållbarhet
 • Jämlik information och kommunikation
 • Samarbete med frivilliga organisationer och samfund

Huddinge kommun insåg i ett tidigt skede att kommunens krisberedskap inte var jämlikhetsintegrerad och att det fick negativa effekter för Huddingeborna och det centrala krisarbetet. När en kommun väl är i kris är det svårt att orka och hinna tänka i ett nytt spår och då får jämlikhet ofta stryka på foten. För att säkerställa att pandemin och även framtida kriser hanteras jämlikt har kommunen tagit viktiga steg på vägen”, säger Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet i Huddinge kommun.

Fortsatta insatser för en jämlik krishantering

Utifrån det analysarbete man gjort i kommunen har Huddinge sammanställt lärdomar i en rapport och genomfört förändringar för att säkerställa en mer jämlik krishantering.

Rapport: Pandemin och Huddingebornas livsvillkor, Huddinge kommun

Jämlikhet fortsätter vara en kritisk fråga för att lyckas i krishanteringen

I en nyligen publicerad utvärdering av Huddinge kommuns hantering av krisen lyfts jämlikhet som en kritisk fråga att fortsätta jobba med framöver, särskilt när det gäller att följa upp och analysera både kort- och långsiktiga effekter för olika målgrupper med särskilt fokus på utsatta grupper. Utvärderingen lyfter även vikten av att agera för att tillhandahålla – eller kompensera för – insatser som inte kunnat levereras under pandemin. ”En utmaning i analysarbetet är att kommuner inte får del av data över smittspridningen på områdesnivå vilket i praktiken innebär att vi inte vet om vi tar fram rätt typ av insatser. Det har även gjort det svårt att utifrån fakta motverka ryktesspridning där olika minoritetsgrupper eller geografiska områden skuldbelagts för att driva på smittspridningen. Detta är en avgörande fråga i pågående pandemi som skulle underlätta kommuners arbete framöver”, säger Vanja Möller Zouzouho.

Jämlikhetskompetens nu en ordinarie del av den centrala krisstaben

Funktionen utvecklingsledare för jämlikhet blev under hösten 2020 en ordinarie del av den centrala krisstaben med fokus på långsiktig planering och analys. Detta gäller både under pågående pandemi men även för framtida kriser för att säkerställa ett jämlikhetsperspektiv i kommunens krisberedskap. Som en del av det kommer kommunens operativa handbok för central krisledning och moment i stabsutbildningar ses över under 2021.

Fördjupad dialog med civilsamhället är en framgångsfaktor

En av Huddinges framgångsfaktorer i arbetet för en jämlik krishantering har varit samarbetet med civilsamhället. Men det har samtidigt varit en utmaning att säkerställa jämlika förutsättningar till samverkan och att de som berörs av krisen också involveras i problemformuleringar, analys och åtgärder.

För att fylla i kunskapsluckorna i kommunens egna analyser fördjupade kommunen dialogen med civilsamhället under hösten 2020. Syftet var att undersöka hur samverkan med kommunen sett ut under krisen, hur den fungerat och vilken upplevelse civilsamhället haft av pandemins påverkan på Huddingebornas livsvillkor.

I studien intervjuades femton civilsamhällesaktörer. Vanja Möller Zouzouho berättar att en del hade samarbetat med kommunen under pandemin och en del aktörer valdes ut för att få en spridning utifrån geografi och målgrupper som är särskilt relevanta att fånga kopplat till pandemin och ojämlikhet. ”Studien är liten och det finns begränsande möjligheter att dra generella slutsatser men den visar på att redan sårbara individer blivit ännu mer utsatta och att pandemin bidragit till ökad isolering och digitalt utanförskap bland Huddingeborna”.

Rättighetsbaserat arbetssätt är ett verktyg

Utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt har en viktig del av studien varit uppsökande verksamhet inför intervjutillfällena, återkoppling av resultatet och möjlighet för de medverkande civilsamhällesaktörerna att komma med inspel för att säkerställa att den slutgiltiga rapporten håller hög kvalitet och speglar det aktörerna velat lyfta fram.

Utifrån de rekommendationer som lyfts i studien kommer kommunen jobba vidare med tre spår:

 • Sprida studiens resultat inom ramen för den övergripande utvärdering av Huddinges hantering av covid-19 med fokus på att jämlikhet är en fortsatt kritisk fråga för att lyckas i den fortsatta krishanteringen.
 • Identifiera vilka delar av studiens resultat som ska hanteras av linjeorganisationen samt i den centrala krisstabens fortsatta uppdrag kring jämlikhet och sociala utmaningar i pandemins spår.
 • Kommunen har påbörjat ett arbete för förbättrad samverkan med civilsamhället. Steg ett innebär att ta fasta på en av rekommendationerna i studien som innebär en behovs- och kapacitetsanalys av vilka resurser, kompetenser och räckvidd mot Huddingeborna som finns tillgängligt i Huddinges föreningsliv och trossamfund.

Ett viktigt resultat är även att studien har synliggjort vikten av en förbättrad och jämlik samverkan med civilsamhället oavsett kris. Huddinge kommuns utvecklingsledare på jämlikhetsområdet berättar vidare:

– ”Studien visar tydligt att civilsamhället besitter kompetens och expertis om invånarnas förutsättningar och behov som kommunen behöver för att kunna sätta in rätt åtgärder och bidra till ökad jämlikhet lokalt. Lyckas vi förbättra samverkan med civilsamhället kommer kommunen i förlängningen även bättre lyckas hantera stora välfärdsutmaningar alla kommuner och regioner står inför.”

Huddinge kommuns jämlikhetsarbete

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen