Coronapandemin belyser ojämlikheten i Sverige och världen

Den rådande situationen med coronavirusets spridning har stora effekter på vårt sätt att leva. Det påverkar globala och nationella processer som världshandel och resande, liksom våra lokalsamhällen.

Ett barn och en pedagog leker tillsammans. Barnet är glad och skrattar.

En FN-rapport från mars 2020 konstaterar att den pågående pandemin hotar den sociala sammanhållningen inom länder och att det finns en stor risk att vissa grupper stigmatiseras då de felaktigt blir utpekade som orsaken till smittspridningen. Beroende på hur myndigheter hanterar krisen kan tilliten till institutioner och politiskt ledarskap påverkas.

FN-rapporten i sin helhet, engelska (PDF)

Flera av målen i Agenda 2030 påverkas negativt av Covid-19

Bland annat att uppnå målet om att minska ojämlikhet. Det finns en större risk för smittspridning i socioekonomiskt utsatta områden på grund av bland annat trångboddhet, ökad arbetslöshet, sämre tillgång till utbildning, den ökade risken för mäns våld mot kvinnor samt att kvinnor i större utsträckning jobbar inom vård- och omsorgssektorn och därför i högre grad exponeras för smitta. Även målet om hållbara städer och samhällen och målet om god hälsa och välbefinnande riskerar att motverkas av coronaviruset.

Huddinge kommuns krishantering utifrån ett jämlikhetsperspektiv

En kommun som sedan tidigare har för vana att analysera ojämlikhet är Huddinge. Kommunen har tagit fram ett stöd till verksamheterna för att på ett systematiskt och lättillgängligt sätt kunna redovisa och åtgärda omotiverade skillnader, vilket tidigare lyfts fram av SKR som ett lärande exempel.

Lärande exempel: Mänskliga rättigheter i praktiken

Huddinge kommuns hållbarhetsrapport från 2020 lyfter de ojämlika levnadsvillkor som finns mellan grupper och kommundelar utifrån utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, trivsel, hälsa, valdeltagande och mellanmänsklig tillit.

I och med coronavirusets spridning i Stockholm aktiverades Huddinge kommuns krisledning, där jämlikhet är ett viktigt perspektiv.

Framgångsfaktorer för en jämlik krishantering

Vanja Möller Zouzouho som är utvecklingsledare för jämlikhet i Huddinge kommun har delat med sig av några av de framgångsfaktorer och erfarenheter som kan konstateras så här långt:

Involvera centrala funktioner för social hållbarhet i krisarbetet

I ett tidigt skede involverades utvecklingsledarna i kommunens hållbarhetsteam i olika delar av krisledningen för att säkerställa en jämlik och hållbar krishantering på kort och lång sikt.

Jämlik styrning och social hållbarhet

För att skapa bästa möjligheten att verka för jämlika levnadsvillkor är kunskap om invånarnas förutsättningar och möjligheter viktig. I Huddinge ska verksamheter genom jämlik styrning mäta och analysera statistik och resultat utifrån köns-, områdes- och åldersperspektiv. Omotiverade skillnader ska redovisas och åtgärdas.

Tack vare vår jämlika styrning hade vi redan innan krisen god kännedom om Huddingebornas levnadsvillkor och hur förutsättningarna varierar beroende på kommundel. Det har varit en framgångsfaktor i utformandet av insatser under coronapandemin, till exempel när vi gör sociala lägesbilder och prioriteringar. Det kan handla om att ta hänsyn till faktorer som trångboddhet, psykisk ohälsa, våld i hemmet och arbetslöshet, säger Vanja Möller Zouzouho, utvecklingsledare jämlikhet, Huddinge kommun.

Social hållbarhet och jämlik styrning utgör även en viktig del i Huddinge kommuns planerings- och analysarbete på längre sikt. Där konstaterade man i ett tidigt skede att det fanns en risk för att:

 • information inte når områden med fler utrikesfödda på ett likvärdigt sätt och att coronaviruset slår ojämlikt
 • om befolkningsgrupper och kommundelar drabbas av coronaviruset på ett ojämlikt sätt riskerar det att fördjupa segregationen med sociala protester och motsättningar som följd
 • relationsvåld och utsatta familjer kan få ökade problem och förvärra situationen för kvinnor och barn om skolor stängs

Jämlik information och kommunikation

Huddinge kommun har valt att utifrån jämlikhetsperspektiven bland annat fokusera på att:

 • lyfta behovet av information på flera språk till regionen
 • sprida vidare redan befintlig information från myndigheter och regionen på de språk som finns tillgängliga och ta hänsyn till invånares olika förutsättningar att förstå information och kunna agera på den
 • samarbeta med fastighetsbolag och föreningar för att sprida information på olika språk och i olika kanaler för att nå olika grupper i hela kommunen

Samarbete med frivilliga organisationer och samfund

Huddinge kommun samarbetar även med frivilliga organisationer och samfund för att äldre eller andra invånare i riskgrupp ska få den hjälp som de behöver – i hela kommunen. Även de som upplever andra problem på grund av den rådande situationen kan få olika typer av stöd som exempelvis:

 • hjälp att handla mat eller apoteksvaror
 • telefonlinje vid oro som erbjuds av Svenska kyrkan och Hela människan, samt en särskild stödlinje som erbjuds äldre
 • stöd från socialtjänsten, Kvinnojouren i Huddinge, ungdomsjouren Kraftbyråns stödchatt och hjälptelefonlinjen Välj att sluta vid oro och våld i hemmet

Huddinge kommun har även producerat tre korta filmer tillsammans med Försvarutbildarna om krisberedskap i hemmet, vilka kommer att spridas i samband med krisberedskapsveckan som infaller i maj varje år. Särskilt fokus är på att nå de som är nya i Sverige eller unga då statistik från MSB visar att de inte har gått utbildningen i så hög utsträckning. Filmerna kommer bli textade på arabiska, turkiska, finska, engelska och svenska. Kommunen samarbetar med ABF Vårby och Svenska kyrkan Flemingsberg för att få hjälp att nå fler.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Informationsansvarig

  • Cecilia Ramqvist
   Handläggare

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s blogg om mänskliga rättigheter. Vi som bloggar är Cecilia Berglin, Cecilia Ramqvist och Björn Kullander, och ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen fram till 1 september 2023.

  I bloggen berättar vi om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen