Varför behöver många skolor göra besparingar?

Den senaste tiden har jag fått ett stort antal frågor från media om besparingar i skolan. Vad är det som gör att kommuner behöver göra nedskärningar? Det skriver jag om i veckans blogg.

Det blir ofta mycket uppmärksammat när det görs besparingar i skolorna, även när det inte bara är skolorna som berörs av det försämrade ekonomiska läget. Det är förstås inte konstigt. Skolan är kommunens största verksamhet och väldigt många barn och vuxna berörs.

Just nu är det flera faktorer kopplade till den höga inflationen som gör att skolorna drabbas hårdare än andra kommunala verksamheter. En kombination av höga pensionskostnader, lokalkostnader som ökat snabbt i takt med oktober månads inflation (11 procent) och kostnader för livsmedel där priserna ökat med 20 procent, ger sammantaget en stor prisökning.

Räcker inte med höjning av skolpengen

Ett skäl till besparingarna i skolorna är också att 4 av 5 kommuner inte haft utrymme att räkna upp verksamheternas budgetramar eller skolpeng med en procentsats som motsvarar prisökningarna. Det är inte ovanligt att kommuner och regioner lägger budgetramar som inte fullt ut kompenserar pris- och löneökningar. Tanken är att det ska finnas ett visst utrymme för effektiviseringar. I synnerhet när verksamheten växer, som exempelvis när antalet elever ökar i en skola. Då brukar det gå att hitta en viss effektiviseringspotential. Det vill säga att skolan ofta kan öka antalet elever i varje klass till en viss nivå, samtidigt som de får skolpeng för fler elever att dela de fasta kostnaderna på.

Men med den extremt höga kostnadsökningstakt som nu kommer av inflationen blir det i många kommuner ett större glapp än vanligt mellan ersättning i form budgetram och kostnadsökning, i synnerhet om ramarna bara ökat med ett par procent. Det verkar krävas väldigt höga ökningar för att verksamheterna ska få ihop ekonomin. I Stockholms stad har skolpengen till exempel höjts med hela 5,7 procent och ändå rapporteras det att skolorna inte budgeten att gå ihop.

Men kan inte kommunen ge skolorna mer pengar?

De politiska diskussionerna går nu heta om vems fel det är att pengarna inte räcker. I sammanhanget har det dock varit svårt att i förväg se att inflationen skulle gå upp så mycket som den gjort, även om vi i vår ekonomirapport redan våren 2021 pekade på snabbt ökade pensionskostnader till följd av den inflationen vi då noterade.

För att neddragningarna inte ska bli alltför omfattande, alternativt att kommuner avvaktar alltför länge med att vidta nödvändiga åtgärder, är det viktigt att få besked från regeringen. Inte bara om 2024 års nivå på statsbidrag utan även nivån 2025, som kan vara ett riktmärke för att åtminstone tänka lite långsiktigare.

Aktivt arbete för att stoppa kostnadsökningen

En annan sak som sker nu är riktade besparingar. Över hälften av kommunerna arbetar med sådana. Då är det politiskt beslutade besparingar som riktar sig mot särskilda verksamheter, delar av verksamheten eller olika projekt. I många kommuner pågår ett aktivt arbete för att hejda kostnadsökningstakten som kommer från inflationen. Jag vet att alla försöker göra det på ett sätt som i så låg grad som möjligt ger negativa konsekvenser för kommunens invånare.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen