Stort fastighetsbolag är inte lösningen

I mitten av förra veckan presenterades utredningen om sjukhusinvesteringar, som bland annat föreslår att sjukvårdsinfrastrukturen ska läggas i ett stort fastighetsbolag. En lösning som jag både finner ineffektiv och onödig.

Utredarna föreslår att sjukhusinfrastrukturen läggs i ett stort fastighetsbolag dit regionernas sjukhus, andra vårdlokaler och annan infrastruktur överförs. Dessutom föreslår utredningen att riksintressen, som olika myndigheter ska definiera och Socialstyrelsen ansvara för, ska styra vårdens utformning. En tillsynsmyndighet ska sedan följa upp huruvida hänsyn tagits till dessa riksintressen. Finansieringen av myndigheternas arbete ska, enligt utredningen, ske genom minskade statsbidrag till kommunsektorn. De här smått drastiska förslagen har jag som expert i utredningen, tillsammans med personer från tre regioner och Kommuninvest, ifrågasatt. Vi ser inte hur utredningens förslag vare sig skapar nytta eller ger en effektivare verksamhet.

Högre kostnader och minskad effektivitet

För det första har vi svårt att se att kostnaderna blir lägre till följd av en lag om en slags riksintressen inom hälso- och sjukvården. Tvärtom ser vi att det snarare kan driva upp kostnaderna för vårdinfrastrukturen på en högre nivå.

För det andra har vi svårt att se att ett enda stort fastighetsbolag kommer att kunna innebära effektivare sjukhusverksamhet och vårdinfrastruktur. Vi ser snarare att det kommer att krävas en dubblering av dagens kompetens. Regionerna kommer ändå att ha kvar stora fastighetsbestånd och måste därmed också ha kvar en kompetent beställarorganisation. Regionerna kommer också att sitta fast i hyreskontrakt med fastighetsbolaget om man behöver minska, öka eller förändra lokalerna. De stora statliga fastighetsbolag som finns i dag, har dessutom avkastningskrav och måste vid hyressättning ta höjd för bland annat vakansgrader.

Stärk samarbetet och ta fram nationell riktlinje

Vi som varit med som experter i utredningen ser att det finns helt andra sätt att öka likvärdigheten mellan regioner och kunskapen om sjukhusfastigheter. Vi ser bland annat att man kan stärka samarbetet mellan professionerna inom hälso- och sjukvården och fastighetsområdet i syfte att sprida erfarenhet och evidens. Det har dessutom redan påbörjats ett arbete med att utveckla nationella riktlinjer, nationella tekniska krav och nationella typrum som projekteringsunderlag vid byggande av nya vårdlokaler.

Staten skulle kunna ta ett större ansvar för grundutbildning för arkitekter, projektledare och tekniska konsulter inom fackområdet vårdbyggnad samt ta ett större ansvar för att medel avsätts till forskning inom området. Staten och regionerna skulle dessutom tillsammans kunna arbeta fram en nationell riktlinje för lämplig placering och täthet av akutsjukhus med befolkningsunderlag och geografiska förutsättningar som underlag. Men nej, inte ett statligt övertagande av vårdens fastigheter och vårdens utformning, det gör den regionala nivån bäst.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen