Stark ekonomi och brist på arbetskraft

Ekonomin i Sverige är stark och trycket på kommuner och regioner är relativt lågt. Bakom hörnet väntar dock utmaningar, som kräver stora gemensamma satsningar av hela den offentliga sektor, bland annat för att få arbetskraften att räcka till.

För 1,5 år sedan slog en av de största kriserna i Sveriges moderna historia till. Pandemin gjorde att kommuner och regioner rekordsnabbt ställde om för att hantera en ny vardag. Likaså gjorde staten och hela samhället. Den snabba omställningen till en ny verklighet blev extra påtagligt när vi i veckan presenterade höstens upplaga av Ekonomirapporten.

Ekonomirapporten oktober 2021

Tack vare statens expansiva finanspolitik under den här perioden och återhämtningen i konjunkturen efter pandemins värsta fas är ekonomin i kommuner och regioner, totalt sett, relativt stark i år. Det kan jämföras med de farhågor och ekonomiska utmaningar som sektorn stod inför när vi gläntade på dörren till år 2020.

Goda resultat i år

Vi bedömer att regionernas resultat i år landar på cirka 8 miljarder kronor och kommunernas på cirka 27 miljarder kronor, för att sedan gradvis falla när de pandemirelaterade bidragen successivt försvinner och tillväxten mattas av i takt med att ekonomin uppnår balans.

Det finns dock flera kommuner och regioner som även i år förväntas underskott och behöver vidta en rad åtgärder för att få en ekonomi i balans. Vi räknar även med att sektorns finansiella sparande vänder från plus till minus redan 2022 på grund av att behovet av investeringar även fortsättningsvis kommer att ligga på en hög nivå.

Antal äldre ökar kraftigt

En långsam befolkningstillväxt har positiva effekter på kostnadsutvecklingen. Men samtidigt som ett minskat antal barn och unga ger lägre välfärdskostnader framöver ger en långsam ökning av personer i arbetsför ålder också mindre intäkter.

I kommuner med färre än 25 000 invånare beräknar SCB till och med att antal personer i arbetsför ålder kommer att minska. Andelen och antalet över 80 år ökar dessutom fortsatt markant, med cirka 50 procent – en grupp med stora behov av både vård och omsorg.

Utvecklingen pekar också tydligt på att kommuner och regioner, liksom hela näringslivet, kommer att ha svårt att få arbetskraften att räcka till och försörjningskvoten skiljer sig kraftigt åt mellan olika regioner.

Arbete, integration och digitalisering behöver investeringar

I höstens Ekonomirapport lyfter vi att de kommande åren krävs förutom satsningar på välfärdens kärnverksamheter även tre långsiktiga investeringar. Staten, tillsammans med kommuner och regioner, behöver prioritera att få personer långt från arbetsmarknaden i jobb och skynda på välfärdens digitalisering – inte minst inom vården.

För att kunna möta framtidens vårdbehov, minska trycket på sjukhusen, öka tillgängligheten (bland annat kortare väntetider) kan till exempel egenmonitorering i hemmet vid bland annat diabetes, hjärtsvikt och högt blodtryck stärka patientens kontroll och trygghet samtidigt som åtgärder kan sättas in tidigt vid avvikelser.

Klimatförändringarnas konsekvenser kräver analys

Vi lyfter också i rapporten att det behövs långsiktiga investeringar för att både kunna klimatanpassa samhället till de pågående klimatförändringarna och för att kommunerna ska kunna ställa om för att minska klimatpåverkan. Det behövs även betydligt mer grundliga analyser av klimatförändringarnas ekonomiska konsekvenser samt klarhet i ansvaret för såväl åtgärder som finansiering. SKR:s styrelse har nu tillsatt en politisk beredning för att närmare kunna analysera vad som görs och krävs i klimatarbetet. Den inleder nu sitt arbete.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till Ekonomibloggen. Jag som bloggar heter Annika Wallenskog och är chefsekonom på SKR. Här skriver jag om frågor som på olika sätt rör ekonomin i kommuner och regioner och välfärdens finansiering.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Skribenter

  Sök i bloggen