Omställningsinsatser stärker kompetensen i välfärdens yrken

Ett nytt omställningsavtal och ett nytt studiestöd för yrkesverksamma stärker möjligheterna till omställning och kompetensutveckling för medarbetare i kommuner och regioner. Förändringarna som träder i kraft den 1 oktober 2022 är nödvändiga och kraftfulla åtgärder för att möta välfärdens kompetensutmaning.

Välfärdens kompetensförsörjning är en av de största utmaningarna för kommuner och regioner. Antalet äldre i befolkningen, med större behov av välfärd, ökar i mycket snabbare takt än gruppen personer i arbetsför ålder. Den demografiska utvecklingen skiljer sig åt mellan olika kommuner och olika regioner. I tre av fem kommuner minskar till och med arbetskraften samtidigt som behoven av välfärd ökar. När många andra branscher samtidigt har brist på arbetskraft är det inte möjligt att möta kompetensutmaningen enbart genom att rekrytera fler.

Nödvändigt att satsa på kompetensutveckling och yrkesväxling

I december 2021 kom arbetsgivare och fackliga organisationer i kommunsektorn överens om ett nytt omställningsavtal (KOM-KR). Möjligheterna att arbeta med förebyggande insatser stärks ytterligare när medarbetarna kan få grundläggande stöd och omställningsstudiestöd. Att medarbetarnas försörjning kan tryggas vid omställningsinsatser är en nyckelfråga för att omställningen ska fungera. Avtalet stärker medarbetarens anställningsbarhet och möjligheter att vara fortsatt attraktiv på arbetsmarknaden.

Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)

Omställning, kompetensutveckling och yrkesväxling är helt avgörande åtgärder för att möta kompetensutmaningen i välfärden. Kompetensen hos befintliga medarbetare i kommuner och regioner behöver tas tillvara. Dessutom behöver vägarna till jobben förenklas och förkortas för de som behöver eller vill ställa om från andra branscher. Pandemin och ett allt tuffare läge såväl ekonomiskt som arbetsmarknadsmässigt har ytterligare förstärkt behoven av omställning, kompetensutveckling och yrkesväxling.

Förebyggande insatser, Omställningsfonden

Studera med 80 procent av lönen

Samtidigt som det nya omställningsavtalet träder i kraft den 1 oktober införs ett nytt offentligt omställningsstudiestöd. Syftet med det nya studiestödet är att genom utbildning stärka arbetstagares ställning på arbetsmarknaden och göra det lättare att ställa om i arbetslivet. Medarbetare i kommuner och regioner som studerar med omställningsstudiestöd kan dessutom få kompletterande studiestöd från Omställningsfonden, utöver stödet från CSN. Sammantaget innebär det att du som är mitt i arbetslivet kan bredda eller utveckla din kompetens, bli mer attraktiv på arbetsmarknaden, och samtidigt behålla upp till 80 procent av din lön under tiden du studerar.

För kommuner och regioner är det viktigt att det finns tillgång till vidareutbildning för yrkesverksamma i hela Sverige och inte begränsas av exempelvis avståndet till närmaste lärosäte. Eftersom kompetens- och utbildningsbehoven ser olika ut i landet är det viktigt att det lokalt och regionalt finns förutsättningar att få till stånd och stödja utbildning och kompetensutveckling som behövs just där, oavsett om det är genom komvux, yrkeshögskola, folkhögskola eller universitet och högskola.

Utöver det nya omställningsavtalet kom parterna i december 2021 samtidigt överens om en satsning på arbetsmiljö och ett moderniserat pensionssystem. En enkel och tydlig pensionslösning, attraktiva möjligheter till kompetensutveckling och en partsgemensam satsning på förbättrad arbetsmiljö är några av de åtgärder som stärker villkoren för välfärdens medarbetare.

Höjd pension, ökad kompetens och förbättrad arbetsmiljö

SKR anordnar en konferens om välfärdens kompetensförsörjning den 8 november. Hela dagen är vikt åt samtal, tips och stöd kring hur kommuner, regioner och kommunala bolag kan möta kompetensutmaningen. Jag vill särskilt tipsa om panelsamtalet ”Hur ska arbetskraften möta de nya kompetenskraven?” som lägger fokus på just omställning och kompetensutveckling. Medverkar gör Pontus Juhlin, HR-direktör Region Kronoberg, Maria Dahlberg, Adda, Eva Wikström, VD Omställningsfonden, och Tor Hatlevoll, nationalekonom SKR.

Anmäl dig till konferensen Välfärdens kompetensförsörjning 8 november 2022

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen