Olika förutsättningar kräver olika insatser

En ny rapport från SKR visar att förutsättningarna för olika kommuners kompetensbehov av lärare och annan pedagogisk personal skiljer sig åt markant. Faktorer som demografi, pensionsavgångar, geografiskt läge och närhet till lärosäte ser ofta väldigt olika ut. Därför behöver också de insatser som görs för att stärka likvärdigheten och säkra kompetensförsörjningen se olika ut.

I tre av fem kommuner minskar befolkningen i arbetsför ålder och konkurrensen om arbetskraften kommer vara stor framöver. Att behålla och ta vara på befintlig kompetens är därför en viktig del av lösningen. Det lokala arbetet i kommunen och i skolan är helt avgörande, liksom samarbetet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer.

Rapport: Skilda förutsättningar och lokala lösningar

Åtgärder för att trygga kompetensförsörjningen lokalt

SKR har träffat över hundra av landets kommuner för att diskutera behov och strategier för kompetensförsörjning i skolan. Vi har tagit del av värdefulla tankar och exempel på vad kommunerna gör och kan göra lokalt för att trygga kompetensförsörjningen.

Ett exempel är Karlstads kommun och Karlstads universitet som genom Värmlandsmodellen ger lärare möjlighet att arbeta samtidigt som de går lärarutbildningen. Det handlar bland annat om att lärarstudenterna ges möjlighet att nosa på yrket genom “Nyfiken på”-kurser och att det finns magisterutbildning i ämnesdidaktik där ett antal förstelärare erbjuds möjlighet att studera på arbetstid samt bidra i det systematiska kvalitetsarbetet. Att kommunen och det lokala lärosätet samarbetar nära kring liknande lösningar gör läraryrket mer tillgängligt och attraktivt.

I en av Malmös förskolor arbetar man systematiskt med det hälsofrämjande arbetet som ett komplement till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom regelbundna friskronder, som kompletterar de årliga skyddsronderna, dokumenteras de fysiska och psykiska faktorerna i arbetet. Medarbetarna berättar om större ansvarskänsla, mer glädje och engagemang i arbetet, större kreativitet, mindre revirtänkande, ökat förtroende för ledningen, bättre trivsel och generellt bättre arbetsmiljö och förståelse för det som skapar god hälsa.

Lokal samverkan och samarbete nyckel till utveckling

I många av de berättelser kommunerna ger kring hur de möter kompetensutmaningen i skolan blir vikten av en konstruktiv samverkan mellan arbetsgivaren och fackliga organisationer på lokal nivå väldigt tydlig. Behovet av behöriga lärare innebär också att kommuner kan behöva se över sin organisation och möjligheter till samverkan mellan skolor inom den egna kommunen, men också samverkan mellan kommuner. Att undersöka möjligheter för samarbete över geografiska och organisatoriska gränser är ett sätt att utveckla välfärden.

Vid sidan av lokala insatser och lokal samverkan är det minst lika viktigt att staten tar sitt ansvar för skolans kompetensförsörjning. Staten har ansvar att utbilda tillräckligt många lärare med de behörigheter som behövs, men det har inte skett i tillräckligt hög utsträckning. För att säkra ett likvärdigt skolväsende krävs satsningar på att bygga upp kapacitet och skapa bättre förutsättningar för kvalitet, snarare än att lansera nya ambitionshöjningar.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen