Fem steg för att jobba med kort- och långsiktig bemanning i bekämpningen av coronaviruset

Påfrestningarna till följd av coronavirusets spridning eskalerar. Personalläget både i hälso- och sjukvård och äldreomsorg är mycket ansträngt. Gymnasieskolor och vuxenutbildningar bedriver undervisning på distans och i förskolor och skolor är vardagen kraftigt förändrad. Andra kommunala och regionala verksamheter drabbas också hårt.

I nuvarande situation föreligger en mycket stor risk för omfattande personalbrist i kommuner och regioner. Många arbetsgivare vittnar om ett tufft läge och att man nu gör allt för att säkerställa att det finns personal för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner.

Nödvändigt att säkra verksamheternas uthållighet

Ingen vet hur långvarig situationen med covid-19 blir. Som arbetsgivare måste vi säkra verksamheternas uthållighet och långvariga förmåga att hantera situationen. Samtidigt som arbetsgivare, tillsammans med de fackliga organisationerna, hanterar den akuta situationen och på bästa sätt stöttar upp i den, behöver vi också se framåt och säkerställa att vi bygger uthållighet i krisarbetet.

Det finns en utbredd oro för att förskolor och grundskolor ska stängas helt eller delvis eller att andra åtgärder vidtas som innebär att föräldrar behöver stanna hemma med sina barn. Om många medarbetare i vården, skolan och omsorgen är hemma istället för på jobbet, riskerar det att göra läget än mer ansträngt.

I den här helt unika situationen behöver alla arbetsgivare ta fram scenarier och utforma planer för att klara av en omfattande personalfrånvaro och samtidigt säkra bemanningen. Situationen ställer också krav på att arbetsgivarna gör nödvändiga prioriteringar mellan olika verksamheter. Viss verksamhet kommer att ställas in eller senareläggas för att kunna frigöra personal för annan verksamhet med en i det här akuta läget mer samhällsviktig funktion.

Medarbetare kan behöva arbeta där behoven är som mest akuta

Den allvarliga situationen kan komma att kräva att medarbetare tillfälligt behöver gå in och arbeta i en verksamhet där man normalt inte arbetar eller rent av arbeta med helt andra arbetsuppgifter än vad man gör till vardags. Det kan givetvis uppfattas som en stor utmaning för en individ att behöva vikariera i något som man inte gör normalt.

Därför är det bra om arbetsgivaren i första hand försöker lösa sådana åtgärder på frivillig väg. I ett utsatt läge måste dock alla möjligheter kunna användas. Om så blir nödvändigt, behöver det göras i dialog mellan chef och medarbetare.

Fem viktiga steg för arbetsgivare i kommuner och regioner

SKR stöttar arbetsgivare i kommuner och regioner i deras arbetsgivarroll. Just nu är förstås bemanningen på kort och lite längre sikt väldigt angelägen. Det här är nu fem viktiga steg för alla att arbeta med:

 1. Gör en prioritering av verksamheterna i nära samarbete med verksamhetscheferna. Svara på frågor som: vad kan skjutas fram, vad kan ställas in och vad måste absolut vara igång?
 2. Ha en löpande dialog med de fackliga organisationerna om arbetet och de prioriteringar som kommer att behöva göras.
 3. Inventera alla möjligheter till bemanningsförstärkning. Erbjud deltidsanställda att gå upp på heltid, ta in extrapersonal, studenter, tidigare anställda, pensionärer, bemanningspooler. Går det att snabbutbilda? Finns möjlighet att rekrytera från andra verksamheter på orten där personal permitterats? Finns resurser i frivilligverksamheten som kan bidra?
 4. Ha en dialog med medarbetare i de verksamheter som inte är högst prioriterade om att de behöver vara beredda på att behöva förstärka i den mest akuta verksamheten. Säkra gemensamt att dialogen fungerar och är konstruktiv. För också dialog på individnivå – mellan chef och medarbetare. Utgångspunkten är att alla kan och behöver bidra med något, men det kan ske på olika sätt.
 5. Frivillighet är första alternativet. I ett mycket kritiskt läge kan dock frågan ställas på sin spets, och ytterst kan arbetsgivaren tillfälligt beordra en arbetstagare att vikariera för annan personal. Det kan innebära att personal får arbeta med helt andra uppgifter än det man normalt gör, förutsatt att personen har kompetens för uppgiften. Här är det viktigt att ge arbetstagaren förutsättningar att klara situationen.

Medarbetare i hälso- och sjukvården, omsorgen, skolan, de tekniska förvaltningarna, kulturverksamheterna och alla andra välfärds-verksamheter gör nu ett enastående arbete för att på olika sätt bidra. Dagligen visas prov på stor solidaritet, vilket är fantastiskt. Det visar att vi har ett samhälle där alla bidrar och är beredda att ta stort ansvar i en mycket svår situation.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen