Avtal 22: Kompetensutmaningen kräver ett helhetsperspektiv

Avtalsförhandlingarna med Vårdförbundet har startat. Pandemin har på satt ljuset på utmaningen i att trygga kompetensförsörjningen till vården och omsorgen. En fråga som har varit prioriterad för både SKR och Vårdförbundet även innan pandemin. För att komma till rätta med kompetensutmaningen krävs ett helhetsgrepp och ett långsiktigt ansvarstagande från flera olika aktörer. Kollektivavtalen är en del av lösningen, men inte svaret på allt.

Kompetensförsörjningen är svensk arbetsmarknads största utmaning. Under 2020-talet ökar de som är 80 år och äldre med över 50 procent, samtidigt som antalet personer i arbetsför ålder bara ökar med 4 procent. Konkurrensen om arbetskraft är hård på hela arbetsmarknaden och är märkbar i praktiskt taget alla branscher, sektorer och yrken, inte bara i vården och omsorgen.

Det är därför positivt att ansökningarna till vårdutbildningarna stadigt ökar. Anmälningarna till sjuksköterskeutbildningar för vårterminen 2022 ökade sju procent jämfört med våren 2021. Och det sker samtidigt som ansökningarna till högskoleutbildningar totalt sett sjunker våren 2022, jämfört med samma period föregående år.

Rekrytering och kollektivavtal är viktiga, men samtidigt bara delar i en helhet

Trots fler pensionsavgångar, ökande behov av vård och därmed större efterfrågan på sjuksköterskor, har regionerna sett över tid klarat att öka rekryteringen av sjuksköterskor. Regionerna har också satsat på löner, bättre möjligheter till karriär i yrket och olika arbetstidsmodeller för att öka attraktiviteten och kunna behålla sjuksköterskorna i yrket och i regionerna.

Fler sjuksköterskor har rekryterats än lämnat regionsektorn. Mellan 2009 och 2020 har antal faktiska årsarbetare¹ ökat med +7 procent. Under samma tidsperiod ligger personalrörligheten, det vill säga den andel som lämnar regionsektorn, för sjuksköterskor på omkring 9 procent. Det är en jämförbar nivå med andra yrken inom regionsektorn, som 2020 totalt låg på 8 procent, och även många andra branscher och yrken på svensk arbetsmarknad.

[1] Faktiska årsarbetare: anger hur många anställda sektorn skulle ha haft om den faktiska sysselsättningsgraden för månadsavlönade och arbetade timmar för timavlönade summerades till heltidsanställningar. Månadsavlönade utifrån faktisk sysselsättningsgrad (heltidsarbetande = 1) Timavlönade omräknade till årsarbetare utifrån arbetad tid

Samtidigt kan varken ett positivt rekryteringsnetto eller en normal personalrörlighet rå på den demografiska utmaning vi står inför. När behoven av vård och omsorg ökar ytterligare och är större, mycket större, än personalresurserna kommer det inte att räcka med att enbart lita till nyrekrytering och att sträva efter att behålla sjuksköterskorna i yrket. Det krävs också andra insatser.

Arbetsmiljö och arbetstider är frågor som präglar årets avtalsförhandlingar

Vi delar Vårdförbundets bild om att det finns utmaningar med arbetsmiljön i vården och omsorgen, speciellt efter två års pandemi. Chefer och medarbetare har under svåra förutsättningar gjort ett enastående arbete för att vårda sjuka och rädda liv. Det ligger i allas intresse att arbetet organiseras så att medarbetarna har en hållbar arbetsmiljö. Frågor om arbetsmiljö är viktiga frågor som i hög grad präglar avtalsförhandlingarna.

Jag kan också konstatera att det finns många deltidsanställda medarbetare i vården och omsorgen. Om deltidsanställda jobbar mer tid, i bästa fall heltid, så skulle det göra stor skillnad för möjligheterna att trygga kompetensförsörjningen. Hur vi skapar en hållbar arbetsmiljö som möjliggör heltidsarbete är en nyckelfråga framöver.

En god arbetsmiljö handlar inte bara om att hantera risker och problem, utan också om att ta vara på medarbetarnas engagemang, främja hälsa och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Här finns viktiga lärdomar att dra av de arbetsmiljöinsatser som gjorts för att stärka välfärden under pandemin och stora vinster med att införliva dem i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Innan årsskiftet undertecknade SKR och Vårdförbundet, tillsammans med ett 20-tal fackliga organisationer i kommun- och regionsektorn, en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser. Satsningen består av tre delar: en kunskapssatsning på friskfaktorer, ett utvecklat stöd för samverkan samt uppföljning av arbetsmiljöarbetet under pandemin. Att prioritera arbetsmiljöarbetet är en viktig strategi för att möta välfärdens kompetensutmaning de kommande åren.

Prioritera arbetsmiljöarbetet

Samtidigt går det inte att ställa allt hopp till att villkoren i ett centralt kollektivavtal eller en avsiktsförklaring för arbetsmiljön kan lösa kompetensutmaningen. Båda delarna är naturligtvis viktiga men det krävs ett helhetsgrepp där även andra delar, som hur verksamheterna är organiserade, utveckling av arbetssätt och hur kompetens tas tillvara på bästa sätt, förändras. Alla dessa delar hänger ihop och behöver samspela. För att möta kompetensutmaningen krävs ett helhetsperspektiv och ett långsiktigt ansvarstagande från flera olika aktörer.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  900

  Regler för kommentarer

  Kommentarer som innehåller stötande innehåll, eller innehåll som inte alls har med ämnet att göra kommer att sorteras bort.

  Här är våra regler:

  • Kommentarerna ska hålla en god ton.
  • Kommentarer får inte innehålla hat eller hot
  • Kommentarerna ska vara kopplade till inlägget
  • Kommentarer riktade till andra aktörer/verksamheter kommer inte att publiceras.
  • Kommentarer får inte utgöra spam. Spam är när inlägg av samma typ återkommer med hög frekvens från en eller ett fåtal användare.

  Kontakta oss

  Kontaktformulär SKR
  Verifiering * (obligatorisk)
  Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.

  Om bloggen

  Välkommen till SKR:s arbetsgivarblogg. Vi bloggar om olika aspekter av arbetsgivarfrågor inom kommuner och regioner. Under de perioder när vi befinner oss i avtalsrörelse blir det ofta fokus på just detta.

  Prenumeration

  Prenumerera

  Sök i bloggen