Publicerad 23 november 2021

Nationell politik för kulturskola

Efter Kulturskoleutredningens slutbetänkande har regeringen arbetat fram en nationell strategi för statens insatser för kulturskoleverksamhet. SKR välkomnade regeringens förslag till nationell politik som utifrån hänsyn till lokala olikheter stödjer kommunernas arbete med att utveckla kulturskolorna.

SKR:s syn på den nationella politiken

Kompetensförsörjningen till kulturskolan, kunskapsstöd via statistik och forskning samt stöd för utveckling är områden där statliga insatser kan göra skillnad. Det är därför glädjande att regeringen ökat det nationella engagemanget just på dessa områden.

En fråga som kom i fokus 2019 och som aktualiserats på nytt under 2021 är samverkan mellan skola och kulturskola, och möjligheten för elever att ta del av kulturskoleundervisning under skoltid.

Särskilt viktigt är att insatserna utgår från barn och unga att de statlig insatserna ger utrymme för de varierade förutsättningar och behov som finns i olika kommuner.

Regeringens strategi

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna (Regeringen)

Propositionen En kommunal kulturskola – en nationell strategi för statens insatser överlämnades till riksdagen i mars 2018. I strategin finns ett nationellt mål för de insatser som ska stödja de kommunala kulturskolorna. Målet är bland annat att främja en mer tillgänglig och jämlik kulturskola av hög kvalitet i såväl utbud som undervisning.

Det övergripande målet för de statliga insatserna till stöd för den kommunala kulturskolan ska vara att främja kulturskolans möjligheter att erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i kulturella och konstnärliga uttryckssätt, liksom möjligheterna till såväl fördjupning som bredd i undervisningen med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar.

Insatserna ska bidra till

  • att tillgänglighet och jämlikhet främjas
  • ett brett och angeläget utbud av kulturella och konstnärliga uttryck
  • hög kvalitet i såväl den breda som i den fördjupade undervisningen, och
  • god kompetensförsörjning.

Statens insatser

Statens insatser till de kommunala kulturskoleverksamheterna består huvudsakligen av tre delar; bidrag för utveckling, stöd till förbättrad kompetensförsörjning och stöd till nationell samordning:

Utvecklingsbidrag

Utvecklingsbidraget, som sedan år 2020 uppgår till 200 miljoner kronor, syftar till att stödja kommunerna i arbetet med att utveckla kulturskolan i att bredda verksamheterna och nå fler barn. Bidraget fördelas av Kulturskolecentrum, vid Statens kulturråd.

Satsningar på stärkta utbildningsvägar

Regeringen har också initierat ett stöd till förbättrad kompetensförsörjning, Kulturskoleklivet, som ska bidra till att kulturskolan ska kunna erbjuda barn och unga undervisning av hög kvalitet i olika uttryckssätt oavsett förutsättningar. Satsningen är permanent och uppgår till 40 miljoner kronor årligen.

Nationellt kulturskolecenter för stöd i utvecklingsfrågor

Ett nationellt Kulturskolecentrum finns sedan 2018 inom Statens kulturråd. Kulturskolecentrums uppgift är att stödja kommunal kulturskoleverksamhet när det gäller erfarenhetsutbyte, samverkan och uppföljning. Centret fördelar kulturskolebidraget, och en viktigt uppgift är att samla och analysera nationell statistik gällande kulturskoleverksamhet. Centret ska även bidra till kunskapsuppbyggnad på området och att aktuell forskning kan spridas.

SKR:s arbete fram till en nationell politik

Kulturskoleutredningen lämnade sitt slutbetänkande i december 2016. Förslagen som lämnades påverkade kommunernas handlingsutrymme och möjlighet att utveckla kultur- och musikskolorna i stor utsträckning, och SKR var kritiska till flera av förslagen. SKR bedrev därför inför, under och efter utredningen ett aktivt arbete för att öka kunskapen om kulturskoleverksamhet generellt, om kommunernas behov och konsekvenser av olika förslag. SKR och medlemmarnas behov kring stöd i kompetensförsörjning, bättre statistik och uppföljning samt stöd i utvecklingsfrågor hörsammades.

Här finns en del av arbetet samlat

Diskussionsunderlag Kulturskoleutredningens slutbetänkande (PDF) Pdf, 93 kB.

SKR:s ställningstagande angående kommunala kultur- och musikskolor (PDF) Pdf, 49 kB.

Diskussionsunderlag Staten och kulturskolorna (PDF) Pdf, 513 kB.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.