Publicerad 15 januari 2024

Folkbildning

Folkbildning engagerar årligen ett stort antal människor i sina verksamheter. Via Folkbildningsrådet arbetar SKR för att skapa goda förutsättningar för folkhögskolor och studieförbund.

Folkbildningen är "fri och frivillig" vilket innebär att den inte regleras av staten utan genomförs av folkhögskolorna och studieförbunden samt riktar sig till vuxna människor som själva bestämmer om de vill delta. Folkbildningen finansieras till allra största del av det offentliga genom anslag och bidrag från stat, regioner och kommuner.

Det finns ca 150 folkhögskolor runt om i landet och ett fyrtiotal av dessa ägs av regioner. Det är viktigt att folkhögskolorna får bästa möjliga villkor att verka, bland annat för att kunna bidra till att utjämna utbildningsklyftor och ge människor som av någon anledning inte har fullgjort grund- eller gymnasieskolan en andra chans till utbildning. Folkhögskolorna spelar också en stor roll i den regionala kulturpolitiken, både med sina estetiska utbildningar och som kulturella arenor lokalt.

SKR:s roll

SKR stödjer medlemmarna framförallt genom att vara en aktiv medlem i Folkbildningsrådet. Övriga medlemmar är Studieförbunden i samverkan och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO). Folkbildningsrådet är den organisation som sätter upp kriterier och fördelar de statliga anslagen till folkhögskolorna och studieförbunden. Inom ramen för medlemskapet i Folkbildningsrådet företräder SKR de offentligägda folkhögskolorna. Genom en särskild överenskommelse representeras SKR i många enskilda frågor av OFI (Offentligägda folkhögskolors intresseorganisation).

Det är också viktigt för SKR att stödja medlemmarna i deras arbete med att utforma folkbildningspolitiska strategier och stödmodeller till studieförbunden.

Informationsansvarig

  • Erik Peurell
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.