Publicerad 25 september 2023

Kommunala resursskolor

Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom från juni 2017 bedömt att det inte strider mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.

Domen innebär att rättsläget är förtydligat jämfört med den ovisshet som tidigare rått i frågan.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har den 28 juni 2017 i mål nr 3086-16 bedömt att det inte strider mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd. Skolinspektionen saknar därför stöd för sitt beslut om vitesföreläggande gentemot Linköpings kommun som inrättat och driver sådana skolor.

Skollagen medger att särskilda resursskolor inrättas

HFD konstaterar bland annat att den kommunala självstyrelsen medför att en kommun har en betydande frihet att själv bestämma hur den kommunala verksamheten ska organiseras och administreras.

När det gäller grundskolan finns det i skollagen allmänt hållna regler om hur kommunen ska anordna sin verksamhet i 10 kap. 24 § och 29 §. Det finns dock inte några särskilda regler som innebär att en kommun vid sidan av den ordinarie grundskolan är förhindrad att organisera skolenheter i form av resursskolor med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd.

HFD bedömer vidare att bestämmelsen i 10 kap. 30 § skollagen om placering vid kommunal skolenhet inte innefattar någon begränsning av kommunens möjlighet att inom ramen för den kommunala kompetensen organisera enheter inom grundskolan på det sätt som kommunen bedömer lämpligt.

Inte heller kan det av bestämmelsen i 10 kap. 30 § skollagen anses följa något förbud mot att inrätta resursskolor inom grundskolan vid vilka vårdnadshavare ges möjlighet att ansöka om placering av en elev.

Därutöver anser HFD bland annat att det inte finns skäl att anse att placeringen av en elev i en resursskola står i strid med regelverket i 3 kap. skollagen om särskilt stöd, eller att en sådan placering kommer i konflikt med de rättssäkerhetsskäl som motiverar det regelverket.

Domen innebär att rättsläget nu är förtydligat på så sätt att skollagens bestämmelser inte hindrar en kommun från att välja att inom grundskolan organisera skolenheter som resursskolor med inriktning mot elever som är i behov av särskilt stöd.

Högsta förvaltningsdomstolens dom mål 3086-16 (PDF) Pdf, 114 kB.

Informationsansvarig

  • Jessica Svedlund
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.