Publicerad 27 januari 2023

Kartläggning, individuell studieplan och uppföljning — introduktionsprogram

Området handlar om den kartläggning och indivudella studieplan och uppföljning som görs när en elev påbörjar en utbildning på ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Film om bättre kartläggning, individuell studieplan och uppföljning

Filmen illustrerar olika metoder och arbetssätt i arbetet med kartläggning, individuell studieplan och uppföljning som prövats av medverkande kommuner och skolor i IMprove-projektet. Filmen är tre och en halv minut.

Syntolkad version av filmen bättre kartläggning, individuell studieplan och uppföljning

Kartläggning

Eftersom nyanlända elever som börjar på språkintroduktion har kort tid på sig att tillägna sig både det svenska språket och de ämneskunskaper som krävs för att kunna ta nästa steg så är kartläggningsprocessen avgörande. Det är genom den som skolan gör en bedömning av elevens språk-och ämneskunskaper såväl som bakgrund, skolerfarenheter och eventuella yrkeserfarenheter. Utifrån kartläggningens resultat placeras sedan eleven på rätt nivå och undervisningsgrupp och adekvata anpassningar och stöd kan göras.

En kartläggningsprocess behöver få organisatoriskt utrymme. Den ska kartlägga eleven utifrån ett holistiskt perspektiv ,vilket innebär att flera olika professioner som har kunskap och kompetens när det gäller nyanlända elever behöver involveras. Elever kan även behöva möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt.

Det är viktigt att skapa förståelse hos elever och vårdnadshavare för hur det som framkommer i kartläggningen ska användas och skapa tillit. Bemötande och förhållningssätt är centralt och det är viktigt att elever inte upplever att de befinner sig i en ”test-situation”.

Arbetssätt vid kartläggning, introduktionsprogram

Individuell studieplan

Resultaten från kartläggningen ligger sedan till grund för den individuella studieplan som upprättas. Alla elever i gymnasieskolan ska ha en individuell studieplan. Men för elever på introduktionsprogrammen fyller den en extra viktig funktion, eftersom dessa program inte har nationellt fastställda programstrukturer eller examensmål.

Studieplanens innehåll

Planen ska innehålla uppgifter om utbildningens mål, längd, vilka kurser eller delar av kurser eleven läser, annan yrkesinriktad utbildning, praktik och andra insatser som är positiva för elevens kunskapsutveckling. Planen ska vara ett stöd i planeringen av elevens väg mot utbildningsmålen. Den är också ett viktigt verktyg för att skapa kontinuitet vid övergångar inom och mellan skolformer. Den underlättar för mottagande enhet att ta vid där eleven befinner sig så att hen inte ska behöva börja om från början.

Eftersom den individuella studieplanen ska följa eleven genom hela utbildningen är det viktigt att den tas fram i dialog med eleven och utformas utifrån elevens önskemål, behov och intressen så långt det är möjligt.

Tips för en fungerande individuell studieplan

 • Skräddarsydd och baseras på resultaten i kartläggningen
 • Elevdelaktighet för att skapa medvetenhet och motivation
 • Tillgång till studie- och yrkesvägledning under processen

Arbetssätt individuell studieplan, introduktionsprogram

Uppföljning

Uppföljning inom introduktionsprogrammen är ett komplext uppdrag. Det är en utmaning att följa kunskapsprogressionen hos elever som står långt från att nå godkänt betyg. Elever kan utvecklas och göra stor progression, men ändå inte nå kraven för godkänt betyg. Det är viktigt men svårt att synliggöra detta i en samlad bild. Det saknas också indikatorer eller mätpunkter för att följa upp anställningsbarhet för elever som saknar en gymnasieexamen.

För att öka förståelsen hur det går för elever som läser introduktionsprogrammen behövs resultatmått som kan visa progression i elevernas kunskapsutveckling, även om de inte når kraven för gymnasieexamen.

Arbetssätt uppföljning, introduktionsprogram

Studieplanen behöver vara ett levande dokument

För att den individuella studieplanen ska fungerande stödjande för elevens väg mot målen behöver den vara ett levande dokument och följas upp och revideras vid behov. Det behöver finnas rutiner för att följa upp elevernas utveckling utifrån både lärande och hälsa, för att se om det behöver göras ändringar i studieplanen. Den individuella studieplanen utgör utgångspunkt i den fortlöpande bedömningen. Utifrån den kan lärare och rektorer planera, följa upp, utvärdera och utveckla både utbildning och undervisning.

Tips för en fungerande uppföljning

 • Täta uppföljningar av elevers kunskapsprogression och helhetsutveckling 
 • Revidering löpande vid behov
 • Tydligt uppdrag och organisatoriskt utrymme för att följa upp
 • Digitalt verktyg i uppföljningsarbetet så att alla berörda har tillgång till informationen
 • Involvera olika professioner i uppföljningen för att få en heltäckande bild

Informationsansvarig

 • Johanna Kreicbergs
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.