Publicerad 15 mars 2021

Koll och uppföljning - en framgångsfaktor i Plug In

Skolor som systematiskt kartlägger och följer upp faktorer som indikerar distansering till skolan och lärande lyckas bättre med att identifiera elever som riskerar att avbryta sina studier.

Filmen handlar om hur system och rutiner för uppföljning av frånvaro och försämrade studieresultat hjälper skolor att identifiera elever tidigt i avbrottsprocessen.

Ett aktivt uppföljningsarbete inom organisationen är en förutsättning för att kunna utforma rätt insatser i rätt tid och säkerställa att inga unga "ramlar mellan stolarna". Inom skolan handlar det om att ha system, rutiner och tydliga handlingsplaner på plats för att följa elevernas progression och helhetsutveckling när det gäller närvaro, skolresultat, och helhetssituation såsom socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Erfarenhter från skolor i Plug In visar att "koll på läget" är en nödvändig förutsättning för att kunna identifiera behovsmönster och utvecklingsområden för individer såväl som för organisationen i stort.

Även de som arbetar med att fånga upp unga som avbrutit sina studier inom KAA, beskriver fungerande uppföljningssystem i samverkan med andra aktörer i kommunen som avgörande.

Uppföljning uppfattas som positivt av eleverna

Uppföljning har även haft stor betydelse på individnivå. I samspelet med elever och unga beskrivs en tät och kontinuerlig uppföljning fungera dels som ett verktyg för att synliggöra elevernas/de ungas progression, men även som en motivationshöjande insats.

Personal och ungdomar i de olika delprojekten inom Plug In beskriver att det kontinuerliga uppföljningsarbetet i sig, i form av exempelvis personliga samtal och möten, sms eller annan respons, fungerar som en effektiv insats. Detta förutsatt att ungdomen är delaktig i processen och att de mål som utformas upplevs vara relevanta, tydliga och uppnåbara. Det uppfattas även fylla en viktig relationsskapande dimension.

Uppföljningsarbetet beskrivs även utgöra en viktig komponent i det relationella arbetet där de regelbundna avstämningarna utgör en grund för att förtroende och tillit ska utvecklas. De bidrar till att de unga upplever att de blir sedda och lyssnade till. Många möten och samtal över tid ger möjligheter för de unga och personal att lära känna varandra och etablera positiva, förtroendefulla relationer.

Så här har kommunerna i Plug In arbetat med koll och uppföljning

Inom projektet har uppföljningsarbetet utvecklats på olika sätt, både på organisationsnivå och individnivå. Det har delvis handlat om att utveckla proaktiva, förebyggande strategier strukturer och arbetssätt för att identifiera elever i behov av stöd av olika slag, och delvis om att utforma ett riktat uppföljningsarbete som en insats på individ och gruppnivå.

Fokus på rutiner och arbetssätt

På de skolor som deltagit har ett tydligt fokus på kartläggning av centrala riskindikatorer och rutiner för att uppmärksamma elevers behov och progression framträtt som en viktig dimension i det proaktiva, främjande arbetet. Ledning och personal har arbetat med att utveckla exempelvis nya rutiner kring överlämningsprocessen mellan grundskolan och gymnasieskolan samt tidiga uppföljningssamtal med nya elever.

De har också utformat nya strukturer och funktioner med uppdrag att fånga upp och stötta elever i behov av stöd såsom elevcoacher, utökad mentorstid och förändrade arbetslagsstrukturer. Arbetet har kretsat kring att systematisera material, rutiner och arbetssätt för kartläggning och kontinuerlig uppföljning av elevers behov och progression.

På individ- och gruppnivå har professionella arbetat med att systematisera ett riktat uppföljningsarbete i form av coacher, utökad mentorstid, eller annan stödpersonal som har som uppdrag att följa och stötta elevernas progression utifrån ett helhetsperspektiv.

Syfte: att stötta eleven till stegvisa förändringar

I de delprojekt som arbetat med coachning på olika sätt beskrivs uppföljning i form av täta och regelbundna avstämningar som kärnan i arbetet, och arbetssättet karakteriseras av en mål-och resultatorienterad process som syftar till att stötta eleven till stegvisa förändringar.

För de projekt som utvecklat arbetet inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) beskrivs uppföljning som helt centralt från flera olika perspektiv. Ett aktivt uppföljningsarbete är en förutsättning för att kunna fånga upp de unga som avbrutit sina studier, men det beskrivs även som en viktig del i processen med att stötta unga tillbaka till studier eller annan sysselsättning.

Det handlar om att skapa kommunala system och rutiner för snabb identifiering av ungdomar som gör studieavbrott och för att skapa kontakt med de unga, såväl som rutiner för uppföljning av ungdomarnas progression inför utformningen av fortsatta insatser.

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.