Publicerad 27 mars 2023

Diskussionsfrågor om det kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Diskussionsfrågorna är tänkta som underlag för diskussion om det kommunala aktivitetsansvaret KAA i ansvarig nämnd, på nämndsövergripande möten, i kommunfullmäktige eller inom ansvarig förvaltning. 

Diskussionsfrågorna kan användas under sammanträden eller för en separat workshop med fokus på det kommunala aktivitetsansvaret. Syftet är att stärka kommunens uppföljning av den aktuella målgruppen och dess behov, vilka insatser kommunen vidtar och hur resurserna används.

Diskussionsfrågorna är uppdelade efter följande målgrupper:

 • Nämnd med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret
 • Kommunfullmäktige eller nämndsövergripande möten
 • Ansvarig förvaltning.

Diskussionsfrågor till nämnd med ansvar för det kommunala aktivitetsansvaret

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret

 1. Hur stor andel av eleverna i vår kommun har inte uppnått gymnasiebehörighet när de slutar årskurs 9?
 2. Hur har andelen som inte uppnått gymnasiebehörighet förändrats över tid, exempelvis de senaste fem åren?
 3. Hur många ungdomar i vår kommun omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?
 4. Hur stor andel av ungdomarna saknar (i stort sett) en hel gymnasieutbildning?
 5. Hur stor andel av ungdomarna saknar bara ett fåtal kurser som krävs för en examen?

Uppföljning och resurser

 1. Har vi fastställda mål på politisk nivå för att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 2. Hur stor andel av ungdomarna som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret tackar ”ja” till insatser?
 3. Om ungdomarna tackar ”nej” till insatser – vet vi varför?
 4. Hur mycket resurser avsätter vi till arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret?
 5. Hur används resurserna?

Förebyggande insatser

 1. Vilka är de främsta orsakerna till att eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet?
 2. Vilka insatser gör vi i vår kommun för att alla elever ska kunna uppnå gymnasiebehörighet?
 3. Hur kan vi förstärka studie- och yrkesvägledningen så att färre ungdomar väljer fel program?
 4. Hur kan vi säkerställa att eleverna i gymnasieskolan ges bättre förutsättningar att klara av sina studier?
 5. Vilket stöd kan vi ge ungdomar med psykiska besvär så att de klarar av att fullfölja en gymnasieutbildning?
 6. Behöver vi samverka med andra nämnder eller regionen för att hantera de här frågorna?

Diskussionsfrågor till kommunfullmäktige eller nämndsövergripande möten

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret

 1. Hur stor andel av eleverna i vår kommun har inte uppnått gymnasiebehörighet när de slutar årskurs 9?
 2. Hur har andelen som inte uppnått gymnasiebehörighet förändrats över tid, exempelvis de senaste fem åren?
 3. Hur många ungdomar i vår kommun omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Ansvarig nämnd och samverkan

 1. Vilken nämnd är ansvarig för det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 2. Varför ligger ansvaret i denna nämnd?
 3. Hur samverkar vi mellan olika politikområden/över nämndgränser?
 4. Samverkar förvaltningarna med ansvarar för utbildning, arbetsmarknad och sociala frågor kring de unga som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?

Resurser och uppföljning

 1. Hur mycket resurser avsätter vi till arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 2. Hur används resurserna?
 3. Hur avrapporteras resultaten av arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret till kommunfullmäktige?

Diskussionsfrågor till ansvarig förvaltning

Ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret

 1. Hur stor andel av eleverna i vår kommun har inte uppnått gymnasiebehörighet när de slutar årskurs 9?
 2. Vilka är de främsta orsakerna till att eleverna inte uppnår gymnasiebehörighet?
 3. Hur har andelen som inte uppnått gymnasiebehörighet förändrats över tid, exempelvis de senaste fem åren?
 4. Hur många ungdomar i vår kommun omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret?
 5. Hur stor andel av ungdomarna saknar (i stort sett) en hel gymnasieutbildning?
 6. Hur stor andel av ungdomarna saknar bara ett fåtal kurser som krävs för en examen?

Uppföljning

 1. Hur följer vi upp hur många ungdomar som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 2. Har vi fastställda mål på politisk nivå för att följa upp det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 3. Har vi en handlingsplan eller policy för hur vi ska arbeta med och följa upp det kommunala aktivitetsansvaret?
 4. Hur stor andel av ungdomarna som omfattas av det kommunala aktivitetsansvaret tackar ”ja” till insatser?
 5. Om ungdomarna tackar ”nej” till insatser – vet vi varför?

Resurser

 1. Hur mycket resurser avsätter vi till arbetet med det kommunala aktivitetsansvaret i vår kommun?
 2. Hur används resurserna?
 3. Frågar vi de unga själva hur de upplever det stöd de får/fått?

Förebyggande insatser

 1. Vilka insatser gör vi i vår kommun för att alla elever ska kunna uppnå gymnasiebehörighet?
 2. Hur kan vi i vår kommun förstärka studie- och yrkesvägledningen så att färre ungdomar väljer fel program?
 3. Hur kan vi underlätta för ungdomarna att formulera mål för framtiden?
 4. Hur kan vi säkerställa att eleverna i gymnasieskolan ges bättre förutsättningar att klara av sina studier?
 5. Vilket stöd kan vi ge ungdomar med psykiska besvär så att de klarar av att fullfölja en gymnasieutbildning?
 6. Hur kan vi stärka språkintroduktion för att eleverna ska ges bättre möjligheter att se sin kunskapsutveckling?
 7. Hur kan vi stärka övergången mellan gymnasieskolan och komvux för de ungdomar, på till exempel introduktionsprogram, som inte hinner färdigt innan de fyller 20 år?

Samverkan och samarbete

 1. Hur fungerar kommunikationen mellan KAA-ansvarig och gymnasieskolorna om de ungdomar som riskerar att avbryta sina studier (både i skolor i egna kommunen och hos andra huvudmän)?
 2. Samverkar vi med andra förvaltningar kring de unga som ingår i det kommunala aktivitetsansvaret?
 3. Samverkar vi med till exempel folkhögskolor, hälso- och sjukvården och andra kommuner?
 4. Hur fungerar kommunens samverkan med Arbetsförmedlingen kring ungdomarna inom det kommunala aktivitetsansvaret?
 5. Har unga i vår kommun möjlighet att efter särskild bedömning påbörja komvuxstudier innan de fyllt 20 år?

Informationsansvarig

 • Åsa Ernestam
  Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.