Publicerad 13 februari 2024

Uppdrag fullföljd utbildning

Uppdrag fullföljd utbildning är namnet på SKR:s samlade arbete för att öka andelen unga som fullföljer sina gymnasiestudier.

Cirka 98 procent av alla ungdomar i Sverige påbörjar en utbildning inom gymnasieskolan. Men efter fem år har fortfarande drygt en fjärdedel av dessa inte tagit en examen. Unga som lämnar gymnasieskolan utan examen har sämre möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden och med det följer en förhöjd risk för utanförskap i form av till exempel lägre inkomst och sämre hälsa.

Det innebär försämrad livskvalitet för den enskilde och kostnader för samhället. Det är därför viktigt att både skolhuvudmän och resten av samhället tillsammans arbetar medvetet och strategiskt för att förebygga studieavbrott.

UP2 – ny satsning på fullföljd utbildning

I september 2023 inledde SKR ett nytt utvecklingsprogram för fullföljda studier. UP2 är en utbildning för kommunala skolhuvudmän i att driva förändringsprocesser och att öka sin kompetens i att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt för att motverka studieavbrott och främja fullföljd utbildning. Parallellt kommer de kommuner som deltar att konkretisera sina nya kunskaper i praktiskt utvecklingsarbete på hemmaplan, med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF). Rekryteringen av kommuner till satsningen är avslutad.

Utvecklingsarbete för att förhindra studieavbrott

SKR har många års erfarenhet av att i samverkan med kommuner och skolor runt om landet driva utvecklingsarbete för att förhindra studieavbrott. Utifrån dessa erfarenheter och med stöd i aktuell forskning, fokuserar SKR:s satsning Uppdrag fullföljd utbildning på att stötta och utveckla det förebyggande arbetet för att fler unga ska få möjlighet att slutföra sina studier.

Framgångsfaktorer i Plug In

Tre nivåer av förebyggande arbete

Arbetet som bedrivs inom Uppdrag fullföljd utbildning är brett och kan delas upp i verksamhetsområdena

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Gunnar Anderzon
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.