Publicerad 16 mars 2021

Örebro, 2019-03-12

Genom länsstyrelsens utvecklingsmedel har Varberga familjecentral fått möjlighet att erbjuda en språkskola med stöd av flera olika professioner: Pedagoger och kuratorer närvarar för att hjälpa till med barnen.

Studie- och yrkesvägledaren finns också på plats för handledning och enskilda samtal. Även andra professioner besöker regelbundet träffarna. Från bibliotekets håll har deltagarna fått boktips om böcker på lättläst svenska samt hjälp att skaffa lånekort. Boktips för barnen ges under den övriga tiden på öppna förskolan. Tandvården, sjukgymnast som kör kom-igång-träning och Röda korset, som erbjuder kostnadsfri första-hjälpen-utbildning mot barn, är andra inslag.

Inför avslutad föräldraledighet får deltagarna även hjälp av sfi-läraren att bedöma vilken nivå de ska läsa när de går vidare till den reguljära sfi-undervisningen.

Örebro kommun har i flera år arbetat med familjestödjande verksamhet och sfi i den öppna förskolan. Verksamheten har varit uppskattad och viljan att göra mer för de utrikes födda föräldrarna väcktes.

Språkskolan riktar sig i första hand till föräldralediga med uppehållstillstånd. Men dörren stängs inte för någon så länge det finns plats. Personer som väntar på sitt personnummer, föräldrar som inte längre är föräldralediga men som väntar på att få plats på sfi, och asylsökande är också välkomna att delta i mån av plats.

Utflykter som en del i samhällsintroduktionen

Länsstyrelsens bidrag har även möjliggjort orienteringsresor för besökarna på Varberga. Syftet med resorna är att introducera de utrikes födda medborgarna till Örebro kommun från flera håll.

En resa har hunnits med. Då hyrde medarbetarna en buss och åkte runt i staden och visade både ställen som är viktiga att känna till ställen som kan vara intressant att känna till. Bland annat besöktes de gamla stadsdelarna i Wadköping som ger en bild av hur det var att leva förr i tiden.

Inför resorna har medarbetarna förberett kompendier med information på lätt svenska. Under utflykten talas svenska och deltagarna hjälper varandra med tolkningar. Nästa orienteringsresa planeras till en sjö i ett naturreservat i området för att visa naturen, ordna en tipspromenad och grilla korv. En av tankarna bakom orienteringsresorna är att inspirera deltagarna till att göra egna utflykter.

Samverkan viktig för att hitta målgruppen och erbjuda rätt insatser

Att hitta målgruppen har varit ett stort jobb. BVC-sköterskor och MVC-sköterskor lyfts som en viktig del i det uppsökande arbete. De är mycket aktiva för att få utrikes födda föräldrar att komma och besöka öppna förskolan och språkskolan. Utökade hembesök med BVC har införts och blir också ett sätt att informera.

Språkskolan marknadsförs även i sfi-verksamheten, där man ju når gravida sfi-studerande inför deras föräldraledighet. Men även att nå ut med information om den öppna förskolans verksamhet till andra föräldrar på sfi är viktigt, de kan ju besöka öppna förskolan när förskolan är stängd till exempel.

Familjecentraler är något som medarbetarna upplever underlättar samverkan betydligt. De fyra olika verksamheterna som finns på familjecentralen har regelbundna möten för planering och uppföljning, för att säkerställa att alla kompetenser använder varandra på rätt sätt.

Framgångsfaktorer och utmaningar

Att kunna erbjuda sfi-ledd undervisning med stöd av kurator och pedagog lyfts som en stor fördel, och att så många professioner närvarar på den öppna förskolan och bidrar med sin kompetens. Det gör att behov kan upptäckas tidigare och ett bredare stöd kan erbjudas.

Sfi-läraren som jobbar både med sfi- undervisning på samtliga öppna förskolor i kommunen och med den reguljära sfi-undervisningen kan konstatera att elever kommer tillbaka till sfi efter sin föräldraledighet vilket är en stor framgång. Kontinuiteten är jätteviktig för dem som har uppehåll för att vara hem med barn.

Flexibiliteten en annan framgångsfaktor, den är nödvändig för att kunna erbjuda insatser som upplevs som meningsfulla av deltagarna. Men flexibiliteten är samtidigt en utmaning. Det är stor blandning av erfarenheter och språknivå hos deltagarna, och alla ska tycka att det ska vara roligt och vilja komma tillbaka.

Politisk vilja och väl förankrade beslut

En annan utmaning är att effekterna av insatserna kan låta vänta på sig. Det tar tid att bygga relationer, och det är viktigt att det får göra det och att insatserna får vara kvar trots detta. I sådana lägen blir den politiska vilja och engagemanget extra viktigt, och en styrkedja som ser till att besluten förankras i verksamheten.

I Örebro är både politiker och alla berörda förvaltningar intresserade av verksamheten, och beslutet om att sfi ska finnas på öppna arenor är fattat på politisk nivå.

Kontaktperson

Christina Lundin
Enhetschef familjecentralsenheten
christina.c.lundin@orebro.se

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.