Publicerad 16 mars 2021

Linköping 2019-06-10

Linköpings kommun arbetar på flera sätt med att stärka förutsättningarna för integration och ökat lärande för utrikes födda föräldrar och deras barn. Insatser med brobyggare och riktat föräldrastöd är exempel på detta.

I tre av stadens mest socio-ekonomiskt utsatta stadsdelar arbetar cirka 15 brobyggare med olika modersmål. De har bland annat till uppgift att locka utrikes födda föräldrar till de insatser som erbjuds på familjecentralerna. En brobyggare kan vara heltidsanställd i kommunen, till exempel i förskolan, och ha en viss del av sin tjänst finansierad för brobyggaruppdraget. Det kan också vara tidigare besökare på den öppna förskolan som identifieras som lämpliga för uppdraget som anställs. Brobyggarna finansieras av utbildningsförvaltningen centralt, genom enheten för föräldrastöd.

Linköpings kommun erbjuder sedan många år tillbaka olika typer av föräldrastöd. ”Lära tillsammans” är ett familjeprogram där barn och föräldrar deltar tillsammans. Programmet är en anpassning av en internationellt spridd metod som heter ”Family learning” och har fokus på förälderns viktiga roll i barnets utveckling och lärande. Metoden riktar sig till alla föräldrar, men har anpassats för att även rikta sig mer specifikt till utrikesfödda familjer. Syftet är att:

  • Ge möjlighet för barn och föräldrar att tillsammans och på ett lustfyllt sätt förbättra olika färdigheter med fokus på språket.
  • Betona familjen och hemmet som viktiga lärmiljöer och förälderns viktiga roll i lärandet.
  • Främja relationerna mellan föräldrar och barn.

Kurstillfällena har olika teman, som utgår från behov i vardagen, och anpassas efter deltagarnas förutsättningar och behov. Exempel på teman är mat och handling, barns språkutveckling, förskolan, svenska traditioner och närmiljön. Genom att föräldrar får kunskaper om hur de i sin föräldraroll kan stimulera till lärande och språkutveckling kan både barnens skolresultat förbättras och föräldrarna motiveras i sitt egna lärande. Kommunen lär ut metoden till andra intresserade kommuner och inom kommunen används metoden av pedagoger i olika verksamheter, bland annat i förskolan och på förskolor.

När kurserna anordnas på öppna förskolor, som är belägna i familjecentraler, förläggs kurserna till tider utanför de timmar som barn till föräldralediga har rätt till förskolan. På så vis kan barn i åldern 3-5 delta i Lära tillsammans med sina föräldrar även i denna verksamhet. Öppna förskolans pedagoger är de som är ansvariga för planering och genomförande av kurserna och har ofta till sin hjälp en brobyggare.

Kommunen samverkar även med studieförbundet Bilda, med att erbjuda språkundervisning på öppna förskolan, Undervisningen kallas Mamma-barnsvenska och erbjuds i de tre stadsdelar där andelen utrikes födda föräldrar är högst. i en av de öppna förskolorna kombineras språkundervisningen med kurser i ”Lära tillsammans”. I samband med tillfällena får föräldrarna också enkla hemövningar kring hur man tillsammans med sitt barn kan använda sin vardag i lärandet.

Informationsansvarig

  • Hanna Sällemark
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.