Publicerad 12 juni 2023

Plan för utbildning i introduktionsprogram – arbetssätt

Medverkande kommuner och skolor har arbetat med Plan för utbildning för att skapa fler utbildningsspår.

Arbetssätt i IMprove-projektet

Inom IMprove har medverkande kommuner och skolor arbetat med Plan för utbildning för att skapa en bredare repertoar av utbildningsspår. Det ska underlättar för elever att ta sig vidare till andra studier eller närmare arbetslivet. Utvecklingsarbetet har berört både innehållet i de olika spåren samt hur man organiserar utbildningen.

Utbildningsspåren kan övergripande delas in i vägar mot nationellt program, vägar mot vuxenutbildning samt vägar som snabbare leder mot arbetsmarknaden.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Spår mot högskoleförberedande program

En del skolor har arbetat med att utforma spår som ger bättre möjlighet för elever som har som mål att nå behörighet till ett nationellt högskoleförberedande program.

Det har handlat om att skapa större flexibilitet inom introduktionsprogrammen för att ge de elever som har förutsättningar och en snabb progression möjlighet att studera med ett högt tempo och avancera i sin egen takt genom kurser. Därigenom förkortas vägen till ett nationellt program.

Studierna har fokuserats till de ämnen som är gymnasiegemensamma och anpassats utifrån elevernas behov och förutsättningar.

Spår mot yrkesprogram

En del skolor har arbetat med att utforma tydligare spår inom programmen yrkesintroduktion (IMY) och programinriktat val (IMV) för elever som har som mål att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram.

Exempelvis har verksamheter prövat att integrera elever som studerar inom yrkesintroduktion i undervisningen med elever på aktuella yrkesprogram. Detta för att IMY-eleverna tidigt under sin utbildning ska få kunskap om vad utbildningen innebär och vara väl förberedda och rustade inför övergången till det nationella programmet.

Elever har ofta parallellt fortsatt att studera svenska som andra språk inom introduktionsprogrammen och andra kurser som kan vara gynnsamma för deras utveckling.

De har ockå erhållit språkstöd kontinuerligt av studiehandledare eller SVA-lärare.

Språkintroduktion och individuellt alternativ

En del skolor har arbetat med att utveckla utbildningens innehåll inom programmen språkintroduktion och individuellt alternativ. Detta för att stödja en snabbare progression mot behörighet bland eleverna och öka genomströmningen inom dessa program.

Det har främst inneburit att man utökat möjligheterna att läsa fler grundskoleämnen och även läsa gymnasiekurser utifrån elevers mål och förutsättningar.

Bättre samarbete mellan introduktionsprogram och vuxenutbildningen

Satsningar har gjorts på att utveckla ett mer strukturerat samarbete mellan introduktionsprogram och vuxenutbildning för att rusta elever för en övergång till yrkesutbildning där.

Det har bland annat handlat om att utveckla mer sömlösa övergångar och överbrygga utmaningar med organisatoriska mellanrum.

Exempelvis har elever inom introduktionsprogrammen fått stöd av coacher eller koordinatorer att göra studiebesök och träffa personal från vuxenutbildningen, få information om hur vuxenutbildningen är organiserad och hur undervisningen kan se ut, samt stöd att ansöka dit.

Det har även handlat om att innehållet i elevernas kurser anpassats för att underlätta för en övergång till vuxenutbildningen. I en verksamhet ges till exempel elever möjlighet att läsa mot målen för svenska för invandrare (SFI) D istället för svenska som andraspråkmålen i årskurs 9, för att underlätta för en övergång till vuxenutbildningen.

Spår mot yrkespaket

Satsningar har gjorts på att utveckla spår inom programmet yrkesintroduktion (IMY) som styr mot Skolverkets yrkespaket.

I en verksamhet utformades ett spår mot yrkespaket i form av en treårig plan för elever med målet att fortsätta sina studier inom främst vuxenutbildningen eller närma sig arbetsmarknaden.

Utbildningen gav möjlighet för elever inom språkintroduktion att pröva på yrkesinriktade kurser under ett första år med möjlighet att senare byta inriktning.

Parallellt gavs elever möjlighet till mycket stöd med språket genom yrkes-SVA och en svenska som andraspråklärare fanns med på yrkeskurserna under ett antal timmar varje vecka och gav språkligt stöd.

Följande år intensifierades yrkeskurserna ytterligare med fortsatt språkstöd och elever gjorde även praktik.

Yrkeskurser från vuxenutbildningen för elever på introduktionsprogram

Satsningar har gjorts för att öka möjligheter för elever att läsa yrkeskurser inom vuxenutbildningen (yrkesämnen) inom ramen för sitt introduktionsprogram. Ibland har det skett integrerat med elever från vuxenutbildningen. Det har både handlat om enstaka kurser men också inbegripit större satsningar som att erbjuda nationella yrkespaket tillsammans med vuxenutbildningen.

En verksamhet har prövat att erbjuda ett särskilt spår som ska förbereda för en snabbare övergång till ett yrkespaket inom vuxenutbildningen (industri basutbildning, vård- och omsorgsutbildning och kockutbildning).

Målgruppen var elever inom programmet språkintroduktion som hade som mål att snabbt etablera sig på arbetsmarknaden och stod långt från att nå behörighet till ett nationellt yrkesprogram i gymnasieskolan.

För att rusta elever för en snabb övergång till vuxenutbildning utformades deras studieplaner med fokus på nästa steg. Detta genom en intensifierad svenska som andra språkundervisning i kombination med ett individanpassat stöd. Elever hade utifrån förutsättningar och progression möjlighet att göra en övergång till vuxenutbildningen löpande.

En elevcoach, lärare, studie- och yrkesvägledare och kurator från introduktionsprogrammet gav tillsammans med övriga professionella i elevhälsoteamet fortsatt stöd efter övergången till vuxenutbildningen.

Spår för att öka motivationen

Det har gjorts satsningar för att öka motivationen hos elever som står långt från att nå kursmål och betyg inom programmen yrkesintroduktion och språkintroduktion.

Där har fokus varit på yrkesinriktade ämnen, praktiska färdigheter och praktik. Det har då handlat om utbildningar som tydligt riktas mot anställningsbarhet. Istället för betyg utfärdas bland annat intyg och certifikat, till exempel ett truckkort eller motorsågskort, som ökar de ungas möjlighet till anställning inom en särskild bransch eller företag.

Det har även skett i form av exempelvis lokala yrkespaket. Där studerar elever några yrkeskurser eller delar av yrkeskurser i kombination med svenska som andraspråk och andra ämnen som kan vara gynnsamma för en etablering på arbetsmarknaden.

Lärlingsliknande spår

Andra verksamheter har arbetat med att utforma utbildningar med lärlingsliknande upplägg med en stor del praktik i kombination med språkträning.

Verksamheter har i det arbetet utvecklat samverkan med arbetsmarknadsenheter (AME) och mottagningsteam kring utbildningar, praktik och språkträning för att kunna erbjuda elever ett utökat utbud av praktikmöjligheter och stöd i sin språkutveckling.

Exempelvis har skolor hittat möjligheter för elever att delta i kurser och köpa in olika typer av utbildningar som truckutbildning.

Skräddarsydda spår

Satsningar har gjorts på att utveckla fler mer skräddarsydda spår för vidare studier inom vuxenutbildningen eller närma sig arbetsmarknaden. Detta för elever som på grund av åldersskäl inte har möjlighet att nå behörighet till ett nationellt program och som är i behov av motivationshöjande insatser för att ta nästa steg.

En verksamhet har exempelvis utformat spår med stor fokus på vägledning och samhällsorientering där elever utifrån sina behov fått möjlighet att under ett år (sista året inom introduktionsprogrammet) lära sig om och ta del av arbetsmarknaden på många olika sätt.

Det har innefattat:

  • teoretisk undervisning om den svenska arbetsmarknaden
  • studiebesök inom det lokala näringslivet
  • praktik
  • utbildning i skrivande av CV, personligt brev och intervjuträning,
  • besök och inskrivning hos bemanningsföretag
  • individuell coaching av lärare och annan personal med kunskap om näringslivet.

Levandegöra plan för utbildning

Arbetet har även innefattat arbete med att levandegöra plan för utbildning så att såväl organisationen (hela skolan) som elever och vårdnadshavare blir medvetna om planen och vad den ger förutsättningar för. En välskriven och tydlig plan kan ge tyngd (utanför skolan) till introduktionsprogrammen i kommunen.

Följande rapporteras vara delar i utvecklingsarbetet med plan för utbildning i lokala delprojekt:

Utveckla processen med att utforma en plan för utbildning

Insatser för att utveckla processen med att utforma en plan för utbildning som svarar mot elevernas förutsättningar, behov och mål. Det har exempelvis handlat om att rektor utformat en mer verksam rutin för arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet på skolan som involverar alla undervisande lärare och övrig personal som grund för utformningen av plan för utbildning.

Utveckla nätverk och strukturer

Satsningar har gjorts för att utveckla nätverk och strukturer för samarbete med exempelvis grundskolan, gymnasieskolans nationella program, vuxenutbildningen eller olika aktörer i det lokala arbetslivet för att kunna erbjuda fler och mer sammanhållna studievägar för elever, ett större utbud av kurser eller stöd.

Exempelvis har verksamheter arbetat med att involvera representanter från introduktionsprogrammen i fler forum såsom olika programråd och andra samarbetsytor.

Information om introduktionsprogrammen

Insatser har även gjorts att utveckla plan för utbildning för att tydliggöra innehåll och skillnader mellan de olika introduktionsprogrammen och göra den kommunicerbar till olika intressenter och målgrupper.

Utöver aktörer som nämns ovan, har det handlat om att nå ut på bättre sätt till elever och vårdnadshavare men även skolans personal. Verksamheter har även gjort insatser för att göra plan för utbildning känd för all personal som arbetar inom introduktionsprogrammen och eventuella andra program på skolan inom kompetensutvecklingsinsatser.

Filmer om arbetet med Plan för utbildning

Malmö

I filmen berättar Malmö stad om sitt arbete med att utveckla plan för utbildning. Filmen är cirka 6 minuter.

Mariestad

I filmen berättar Mariestads kommun om sitt arbete med att utveckla plan för utbildning. Filmen är cirka 4 minuter.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.