Publicerad 27 januari 2023

Plan för utbildning -introduktionsprogram

Området handlar om den plan för utbildning som styr introduktionsprogrammens syfte, innehåll och längd. Planen beslutas av skolans huvudman.

Film om plan för utbildning

Filmen illustrerar olika metoder och arbetssätt i arbetet med plan för utbildning som prövats av medverkande kommuner och skolor i IMprove-projektet. Filmen är fyra minuter.

Syntolkad version av filmen om plan för utbildning

Planens utformning

Utbildningen på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan ska följa en plan som beslutas av huvudmannen. Planen bör utgå ifrån lokala förutsättningar och elevers behov. Den ska innehålla uppgifter om utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd och utgör de ”yttre ramarna” för huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att planera utbildningen på introduktionsprogrammen och upprätta elevernas individuella studieplaner. Eftersom introduktionsprogrammen inte har en nationellt fastställd struktur blir huvudmannens plan för utbildning och elevens individuella studieplan särskilt viktiga.

En tydlig plan för utbildning ger goda förutsättningar för uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamheten och gör det möjligt för introduktionsprogrammen att ingå i det lokala systematiska kvalitetsarbetet. En tydlig plan kan också underlätta för elever och vårdnadshavare att förstå innehållet och utformningen av introduktionsprogrammen. Det är en fördel om grundskolans rektorer och studie- och yrkesvägledare känner till huvudmannens plan för utbildning på introduktionsprogrammen. Detta för att kunna stödja elever att göra underbyggda val och planera för övergång från grundskola till vidare utbildning.

Flexibilitet och lokala förutsättningar

Huvudmannen har ansvar och samtidigt stora möjligheter att utforma utbildningen utifrån lokala förutsättningar och planera hur verksamheten kan stödja elever mot sina utbildningsmål. Det ska med utgångspunkt i programmets syfte exempelvis finnas flexibilitet när det gäller studietakt, omfattning, innehåll och anpassningsbarhet efter elevers olika förkunskaper och behov.

Flexibiliteten medför höga krav på styrning och uppföljning. Utbildningen behöver följas upp och utvärderas regelbundet för att huvudmannen ska kunna hjälpa till att förebygga eller tidigt upptäcka hinder i utbildningen och planera för hur verksamheterna kan stödja elever mot sina utbildningsmål.

Tips för en fungerande Plan för utbildning

  • Kontinuerligt utvärdera hur utbildningen fungerar för eleverna
  • Revidera vid behov
  • Involvera hela styrkedjan
  • Skapa tydliga utbildningsspår
  • Samverkan

Arbetssätt för medverkande kommuner och skolor

Inom IMprove har medverkande kommuner och skolor arbetat med Plan för utbildning för att skapa en bredare repertoar av utbildningsspår som ska underlättar för elever att ta sig vidare till andra studier eller närmare arbetslivet.

Arbetssätt för Plan för utbildning

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.