Publicerad 6 december 2022

Uppföljning i introduktionsprogram – arbetssätt

Inom IMprove har satsningar påbörjats för att på olika sätt förbättra uppföljningen av elevers progression inom introduktionsprogrammen och dess koppling till organisationens systematiska kvalitetsarbete.

Arbetet i Improve-projektet

Inom projektet har ett gemensamt uppföljningssystem tagits fram för att stödja uppföljningsarbetet. Den består av fyra delar med indikatorer kopplade till:

  1. elevers bakgrundsinformation och utgångsläge
  2. uppföljning av utgångsläge
  3. elevers upplevelse av utbildningen och undervisningen
  4. organisatoriska aspekter inom introduktionsprogrammen kopplade till utvecklingsarbetet inom projektet.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Utöver det gemensamma arbetssättet och systemet har verksamheterna inom IMprove även utvecklat uppföljningsarbetet genom:

Tydligare strukturer och rutiner

En del verksamheter i IMprove har arbetat med att utforma tydligare strukturer och rutiner för uppföljning av den individuella studieplanen. Detta genom särskilt utsedda funktioner eller team, till exempel heltidsmentorer eller mentor och studie- och yrkesvägledare.

Verksamheter har även arbetat med att utveckla en tätare och mer intensifierad uppföljning av elevers utveckling och målen i den individuella studieplanen.

En del verksamheter har arbetat med att involvera fler professioner eller arbetslag i uppföljningen av de individuella studieplanern. Syftet är att i ett tidigt skede uppmärksamma olika stödbehov.

Verktyg för uppföljning av elevers kunskapsprogression

För att göra informationen mer tillgänglig har en del verksamheter arbetat med att, via de elevrapporteringssystem man har, följa upp elevers progression stegvis och koppla det till elevernas mål på både kortare och längre sikt. Exempelvis har verktyg och rutiner utformats för att göra veckovisa uppföljningar av elevers progression i arbetslag eller elevhälsoteam för att stödja dem mot sina mål.

I verktygen finns information som ger en enklare överblick över elevernas utveckling. Det kan vara i form av exempelvis färgkodade fält som indikerar om resultaten är i linje med kursmål samt även andra centrala indikatorer som närvaro. Informationen används som ett underlag i det förebyggande arbetet. Det ger goda möjligheter för skolan att skyndsamt göra ändringar i undervisningen eller rikta olika stödinsatser till individer, grupper eller klasser.

Verktyg och rutiner för att följa resultat kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet

Verksamheter har arbetat med att följa upp fler indikatorer i det systematiska kvalitetsarbetet kopplade till de individuella studieplanerna för introduktionsprogrammen. Det har handlat om information om bakgrundsindikatorer från kartläggningar eller överlämnade underlag. Det har även innefattat fler indikatorer kopplade till elevernas kunskapsutveckling samt elevernas mål i den individuella studieplanen på kortare och längre sikt.

Verksamheter har även utvecklat nya arbetssätt för att få information. Ett exempel är intervjuer för att följa upp elever som gått vidare från introduktionsprogrammet och gymnasieskolan för att få information om deras sysselsättning.

Det har även handlat om att skapa tydliga strukturer för att involvera lärare, arbetslag och elevhälsopersonal i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan ske genom exempelvis regelbundna dialoger kopplat till uppföljning av de individuella studieplanerna.

Utveckling av digitalt systemstöd för det systematiska kvalitetsarbetet

Verksamheter har påbörjat ett arbete med att utveckla informationen kopplad till introduktionsprogrammen i befintliga administrativa system. Syftet är att skapa mer lättillgängliga underlag att använda i det systematiska kvalitetsarbetet.

En verksamhet påbörjat en modell för att följa resultat inom introduktionsprogrammen i det systematiska kvalitetsarbetet. Utgångspunkten har varit i indikatorer som prövats inom IMprove-projektet. Det möjliggör för skolan att till exempel tillgå underlag för att analysera hur utbildningen fungerar inom de olika programmen samt för olika elevgrupper.

Indikatorerna innefattar information om bakgrundsfaktorer; studieresultat och mål i den individuella studieplanen samt indikatorer kopplade till elevers upplevelse av engagemang i sin utbildning och skolarbetet.

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.