Publicerad 12 juni 2023

Kartläggning i introduktionsprogram – arbetssätt

Medverkande kommuner och skolor har arbetat med rutiner för hur och när en kartläggning görs, vem som gör den samt vilka delar kartläggningen ska fånga in och hur resultatet ska spridas.

Arbetet i IMprove-projektet

Inom IMprove-projektet har kommuner och skolor arbetat med rutiner för hur och när en kartläggning görs, vem som gör den samt vilka delar kartläggningen ska fånga in och hur resultatet av kartläggningen når ut till undervisande lärare på ett effektivt sätt.

Exempel på arbetssätt och metoder som använts i IMprove

Lokala delprojekt lyfter exempelvis fram följande områden i arbetet:

Samordning av när arbetet med kartläggning ska genomföras

En del skolor har utvecklat sina rutiner för kartläggningen av elevernas kunskaper. Kartläggningen sker i samband med andra introduktionssamtal så att informationen som framkommer sprids till de som behöver den. På så vis vill man undvika att elever ska behöva svara på samma frågor flera gånger och eventuellt dubbelarbete.

Det har innefattat användning av en digital plattform för att tillgängliggöra resultaten från kartläggningen för lärare, arbetslag och andra som behöver den.

Nå ut med kartläggningen till alla som berörs

Kopplat till arbetet med att tillgängliggöra resultat från kartläggningen har fler skolor arbetat med rutiner för att få resultaten från kartläggningen att nå ut till arbetslag och alla som möter eleverna.

En del skolor har arbetat med ökad involvering av alla undervisande lärare för att de så tidigt som möjligt ska få en bild av elevernas kunskaper och förutsättningar och börjar bygga relationer med dem.

Kartläggningen som underlag i planeringen

Ökad kunskap och kompetens bland skolans personal om kartläggningen av elevernas kunskaper och hur resultaten kan användas i undervisningen har också varit en del i utvecklingsarbetet.

Det har till exempel skett genom att resultat från kartläggningar tagits upp och diskuterats i arbetslagsmöten och andra forum som underlag för organisering och planering av undervisningen.

Nya arbetssätt och metoder

En del skolor har prövat att intervjua elever under flera tillfällen utifrån ett utvecklat frågebatteri. Syftet är att få en bredare och mer holistisk bild av deras kunskaper, förutsättningar och behov. En del skolor har involverat fler professioner, såsom specialpedagoger, tydligare i arbetet med att kartlägga elevernas kunskaper. En skola har involverat en beteendevetare. Andra har tydligare involverat studie- och yrkesvägledaren i processen.

Det har även handlat om att säkerställa att det finns tillgång till ändamålsenligt språkstöd såsom modersmålslärare eller studiehandledare. Skolor som inte haft tillgång till modersmålslärare har arbetat för att skapa en god relation med tolkar som förbereds med material från Skolverket. Även en involvering av vårdnadshavare har utvecklats i delar av processen.

Film om arbetssätt kartläggning

I filmen berättar Kristinehamns kommun om sitt arbete med att utveckla kartläggningen. Filmen är cirka 6 minuter.

Stödmaterial från Skolverket

Skolverket har arbetat fram stödmaterial att använda i processen.

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper, Skolverket

Informationsansvarig

  • Johanna Kreicbergs
    Utredare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.